نشریه های علمی انتشارات

  

جغرافیا و توسعه فضای شهری    

دانشگاه فردوسی مشهد
دکتر براتعلی خاکپور
دکتر محمدرحیم رهنما
۰۵۱۳۸۸۰۶۷۲۴   ۰۵۱۳۸۸۰۷۰۶۰
مشهد- میدان آزادی- پردیس دانشگاه فردوسی مشهد- دانشکده ادبیات و علوم انسانی- دفتر مجله جغرافیا و توسعه فضای شهری.کد پستی: ۹۱۷۷۹۴۸۸۸۳

اطلاعیه ها

اعلام آمادگی نشریه برای ثبت نام کاربران ودریافت مقالات برای ارزیابی وانتشار در مجله

 (پست شد: 2012-09-01)
مجله جغرا فیا و توسعه شهری  از کلیه محققان و اساتید دانشگاهها و بویژه  گروههای جغرافیا ، شهرسازی ،طراحی و مطالعات شهری،  برای همکاری و ارسال نتایج تحقیقات برای چاپ در مجله دعوت به همکاری می نماید.
بیشتر...

اطلاعیه های بیشتر

سال. ۳, شماره. ۱,(۱۳۹۵): مجلۀ جغرافیا و توسعۀ فضای شهری (بهار وتابستان ۱۳۹۵، شمارۀ پیاپی ۴)


فهرست مطالب

 • مقالات

 • تحلیل فضایی عوامل مؤثر بر رشد نامتعادل کالبدی شهر رشت با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) 
  براتعلی خاکپور ; محسن رستگار ; رضا ویسی ; راضیه‌السادات میرجعفری ; سجاد احمدی 1-16
  بازدید: 634
  تصمیم‌سازی در برنامه‌ریزی منظر شهری با استفاده از مدل تحلیل شبکه‌ای (نمونۀ موردی: شهر تفت) 
  امیررضا خاوریان گرمسیر ; محمدرضا رضائی ; مهدی علیان ; محمد مولائی قلیچی 17-31
  بازدید: 359
  بررسی و تحلیل عدالت اجتماعی در برخورداری از خدمات شهری (مورد مطالعه: دسترسی به خدمات آموزشی مقطع راهنمایی شهر میاندوآب) 
  محسن احدنژاد روشتی ; میر نجف موسوی ; سمیه محمدی حمیدی ; محمد ویسیان 33-51
  بازدید: 532
  تحلیل عوامل مؤثر بر تغییر کاربری فضای سبز (باغ‌ها) در شهر جهرم با تأکید بر نقش مدیریت شهری 
  مجتبی روستا ; محمدرحیم رهنما ; محمد قاسمی خوزانی ; سیاوش قزلی 53-65
  بازدید: 438
  تحلیلی بر رشد فضایی سکونتگاه‌های غیررسمی و پیش‌بینی روند آن در ایران (نمونۀ موردی: سکونتگاه‌های غیررسمی شهر خوی) 
  محمدتقی معبودی ; هادی حکیمی 67-84
  بازدید: 192
  ارزیابی عوامل اثرگذار بر پذیرش خدمات الکترونیک توسط شهروندان شهر مشهد 
  لیا شاددل ; امیدعلی خوارزمی 85-104
  بازدید: 185
  شاخص‌شناسی فرسودگی بافت‌های شهری(مطالعۀ موردی: منطقۀ ۳ شهر اصفهان) 
  محمد حسین سرائی ; شیرین مهره کش ; رضا مستوفی الممالکی 105-120
  بازدید: 283
  جایگاه حکمروایی مطلوب شهری در کاهش میزان جدایی‌گزینی فضایی مطالعۀ موردی: کلان‌شهر تبریز 
  عیسی پیری 121-132
  بازدید: 338
  سنجش و رتبه‌بندی کیفیت زندگی در استان مازندران با استفاده از تکنیک‌های AHP و SAW 
  سعید ملکی ; مسعود مدانلو جویباری 133-147
  بازدید: 249
  ارزیابی و تحلیل شاخص‌های توسعه انسانی در مناطق شهری کشور 
  مهدی زنگنه 149-160
  بازدید: 314
  تحلیل فضایی‌- مکانی جایگاه‌های پمپ بنزین و تعیین مکان بهینۀ احداث جایگاه‌های جدید با استفاده از GIS و MCDM (مطالعۀ موردی: منطقۀ ۶ شهرداری تهران) 
  یعقوب مردای ; نرگس نظری ; محمدرضا بسحاق ; حمزه رحیمی 161-175
  بازدید: 343