نشریه های علمی انتشارات
  

جغرافیا و توسعه فضای شهری
علمی - پژوهشی ، دوفصلنامه
۲۳۲۲-۲۸۳۲
۲۵۳۸-۳۲۹۹
دانشگاه فردوسی مشهد
موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد
دکتر براتعلی خاکپور
دکتر محمدرحیم رهنما
زهرا بنی اسد
۰۵۱۳۸۸۰۶۷۲۴
۰۵۱۳۸۸۰۷۰۶۰
مشهد- میدان آزادی- پردیس دانشگاه فردوسی مشهد- دانشکده ادبیات و علوم انسانی- دفتر مجله جغرافیا و توسعه فضای شهری.کد پستی: ۹۱۷۷۹۴۸۸۸۳
jgusd.um.ac.ir

تاریخچه نشریه

دوفصلنامه جغرافیا و توسعه فضای شهری به دلیل کمبود مجلات تخصصی در حوزه مباحث شهری از اسفند 1390 اقدام به انتشار تحقیقات محققان کرد و در سال 1393 با اخذ مجوز از کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور فعالیت رسمی خود را در زمینه‌ی انتشار دستاوردهای علمی و پژوهشی محققان در حوزه مباحث شهری آغاز کرده است.

حوزه و تخصص نشریه

* رویکردها و الگوهای نوین در زمینه برنامه ریزی شهری؛
* رویکردهای نوین در زمینه توسعه پایدار شهری؛
* مطالعات شهری در ابعاد اجتماعی ، اقتصادی ، فرهنگی، کالبدی و زیست محیطی؛
* گردشگری و برنامه‌ریزی شهری؛
* آینده پژوهی مباحث شهری؛
* مباحث مرتبط با مدیریت شهری؛
* حمل و نقل شهری؛
* و... .