نشریه های علمی انتشارات

آدرس پستی

مشهد- میدان آزادی- پردیس دانشگاه فردوسی مشهد- دانشکده ادبیات و علوم انسانی- دفتر مجله جغرافیا و توسعه فضای شهری.کد پستی: ۹۱۷۷۹۴۸۸۸۳تماس اصلی

سردبیر: محمّد رحیم رهنما
فردوسی مشهد
مشهد ، دانشگاه فردوسی مشهد ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی ، دفتر نشریه جغرافیا و توسعه فضای شهری ، کد پستی ۹۱۷۷۹۴۸۸۸۳
تلفن: +۹۸۵۱۳۸۸۰۵۲۷۵
فاکس: +۹۸۵۱۳۸۸۰۷۰۶۰
ایمیل: JUD@um.ac.ir


تماس با پشتیبانی

زهرا بنی اسد
تلفن: +۹۸۵۱۳۸۸۰۶۷۲۴
ایمیل: JUD@um.ac.ir