• نام : محمّد رحیم رهنما
  • آدرس پستی : مشهد- میدان آزادی- پردیس دانشگاه فردوسی مشهد- دانشکده ادبیات و علوم انسانی- دفتر مجله جغرافیا و توسعه فضای شهری.کد پستی: 9177948883
  • بخش یا واحد: سردبیر
  • دانشگاه : فردوسی مشهد
  • تلفن +985138805275
  • فاکس 05138807060
  • نام : زهرا بنی اسد
  • تلفن +985138806724