اعضای محترم هیأت تحریریه دوفصلنامه جغرافیا و توسعه فضای شهری

دکتر عیسی ابراهیم زاده
رتبه علمی: استاد
تخصص: جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری
محل خدمت: دانشگاه سیستان و بلوچستان
صفحه شخصی: http://astaff.usb.ac.ir/Default.aspx?ID=804&Culture=fa-ir
ایمیل: iazh@gep.usb.ac.ir
تلفن: +985433431069

دکتر محمد اجزا شکوهی
رتبه علمی: دانشیار
تخصص: جغرافیا و برنامه ریزی شهری
محل خدمت: دانشگاه فردوسی مشهد
صفحه شخصی: http://shokouhim.profcms.um.ac.ir
ایمیل: shokouhim@ferdowsi.um.ac.ir
تلفن تماس: +985138805277

دکتر براتعلی خاکپور
رتبه علمی: دانشیار
تخصص: جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری
محل خدمت: دانشگاه فردوسی مشهد
صفحه شخصی: http://khakpoor.profcms.um.ac.ir/
ایمیل: khakpoor@ferdowsi.um.ac.ir
تلفن تماس: +9805138805274

دکتر محمد رحیم رهنما
رتبه علمی: استاد
تخصص: جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری
محل خدمت: دانشگاه فردوسی مشهد
صفحه شخصی: http://rahnama.profcms.um.ac.ir
ایمیل: rahnama@ferdowsi.um.ac.ir
تلفن تماس: +985138805275

دکتر عباس سعیدی
رتبه علمی: استاد
تخصص: جغرافیای روستایی
محل خدمت: دانشگاه شهید بهشتی تهران
صفحه شخصی: http://www.sbu.ac.ir/Pages/Profiles.aspx?proffID=375243
ایمیل: a-saidi@sbu.ac.ir
تلفن تماس: +982161117816

دکتر محمد سلیمانی مهرنجانی
رتبه علمی: دانشیار
تخصص: جغرافیا و برنامه ریزی شهری
محل خدمت: دانشگاه خوارزمی تهران
صفحه شخصی: http://gs.khu.ac.ir/~soleimani
ایمیل:
تلفن تماس:

دکتر علی اکبر عنابستانی
رتبه علمی: دانشیار
تخصص: جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی
محل خدمت: دانشگاه فردوسی مشهد
صفحه شخصی: http://anabestani.profcms.um.ac.ir
ایمیل: anabestani@ferdowsi.um.ac.ir
تلفن تماس: +985138805270

دکتر زهره فنی
رتبه علمی: دانشیار
تخصص: جغرافیای شهری
محل خدمت: دانشگاه شهید بهشتی تهران
صفحه شخصی : http://facultymembers.sbu.ac.ir/fanni
ایمیل: z-fanni@sbu.ac.ir
تلفن تماس: +9829905610

دکتراصغر نظریان
رتبه علمی: استاد
تخصص: جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری
محل خدمت: دانشگاه خوارزمی تهران
صفحه شخصی :
ایمیل:
تلفن تماس:

دکتر عزت اله مافی
رتبه علمی: دانشیار
تخصص: جغرافیای شهری
محل خدمت: دانشگاه فردوسی مشهد
صفحه شخصی: http://mafi.profcms.um.ac.ir/index.php?mclang=en-GB
ایمیل: mafi@um.ac.ir
تلفن تماس:

Dr Ray Wyatt‎
عضو افتخاری دوفصلنامه
تخصص: جغرافیا --
محل خدمت: دانشگاه ملبورن استرالیا--
صفحه شخصی: https://
ایمیل:
تلفن تماس: