برای ارسال مقاله نیاز به ثبت‌نام و ورود به سامانه است.

به‌عنوان مرحله‌ای از روند ارسال مقاله ، لازم است که نویسندگان از مهیا بودن اقلام مختلف برای ارسال مقاله اطمینان حاصل کنند. برای این کار لازم است که اقلام موجود در چک‌لیست زیر را بررسی نموده و در صورت مهیا بودن جلوی آن تیک بزنند.

  • احتراما"، اينجانب به عنوان نویسنده مسوؤل مقاله اعلام مي­دارم که عين يا خلاصه‌اي از مقاله ارسالي با عنوان(یاد شده) در هيچ يک از نشريات يا همايش­هاي داخلي يا خارجي ارائه نشده است و در مراحل داوري و ارزيابي نيز نمي­ باشد و چنانچه خلاف آن اثبات شود، نسبت به جبران زيان­ هاي وارده به دوفصلنامه جغرافیا و توسعه فضای شهری متعهد مي­باشم. 

    .
  • فایل ارسال مقاله به فرمت OpenOffice, Microsoft Word, RTF, یا WordPerfect میباشد.
  • حتی المقدور لینک مراجع در متن ارائه شده است. و URLs آماده کلیک کردن است
  • فاصله سطور در متن مقاله تک فاصله ای است ، فونت 12 در صورت لزوم از فونت ایتالیک بجای زیرخط دار استفاده شده است ، تمام تصاویر و نمودارها و جداول در خود متن در محل مناسب نه در انتها می باشد.
  • متن مقاله بر طبق اصول مقاله نویسی و مرجع نگاری راهنمای نویسندگان میباشد که در قسمت در باره مجله یافت میشود.
  • در صورتی که مقاله قرار باشد داوری شود ، ارسال مقاله از نظر رعایت داوری محرمانه ) دستورالعمل های لازم رعایت شده است. بنابراین لازم است نویسندگان فایل Pdf فاقد نام و نشانی نویسنده(گان) را بارگذاری نمایند.
______________________________________________________ راهنمای نگارش و ارسال مقاله، فایل Word قابل دانلود(فرمت جدید مجلّه)
برای سرعت¬بخشیدن به امر داوری و چاپ مقالات، از همة پژوهشگرانی که مایل به چاپ مقالات علمی خود در این نشریه هستند، درخواست می‌شود به نکات زیر توجه کافی داشته باشند:
1. مقالة ارسال¬شده نباید قبلاً در هیچ نشریة داخلی یا خارجی چاپ شده باشد. هیأت تحریریه انتظار دارد نویسندگان محترم تا هنگامی که جواب پذیرش از نشریه نرسیده است، مقالة خود را به مجلة دیگری برای چاپ ارسال نفرمایند.
2. مقالات فارسی با قلم بی لوتوس نازک 13 و مقالات انگلیسی با قلم نازک Times New Roman12 با نرم¬افزار Word تهیه شود. مقالات، روی کاغذ A4 (با حاشیه از بالا 4 و پایین 3 و راست 3 و چپ 3 سانتی‌متر) تایپ شود. متن به صورت تک ستونی و فواصل بین خطوط به‌ صورت Single باشد.
3. حجم مقاله نباید ازحدود 7000 کلمه و یا حداکثر 20 صفحة چاپی به قطع نشریه بیشتر باشد (با در¬نظر¬گرفتن محل جداول، اشکال، خلاصۀ فارسی و کتابشناسی).
4. برای مقالات فارسی، عنوان مقاله با در¬نظر¬گرفتن فواصل بین کلمات نباید از 20 حرف تجاوز کند و با قلم بی لوتوس سیاه 13 بولد تایپ شود.
5. نام نویسنده (نویسندگان) مقاله با قلم بی لوتوس سیاه 10، عنوان علمی یا شغلی او نیز با قلم بی لوتوس سیاه 10 مشخص شود.
6. برای مقالات انگلیسی، عنوان با قلم Roman13 Times New ، نام نویسندة مقاله با قلم سیاه Times New Roman10 عنوان علمی یا شغلی او با قلم Times New Roman10 در زیر عنوان مقاله ذکر شود؛ همچنین آدرس الکترونیکی و شمارۀ تلفن نویسندة مسؤول در پاورقی آورده شود.
7. چکیدة مقاله برای مقالات فارسی با قلم بی لوتوس نازک 12و برای مقالات انگلیسی با قلم نازک Times New Roman 11 به صورت تک¬ ستونی باشد.
8. شکل¬ها و نمودارهای مقاله حتماً اصل و دارای کیفیت مطلوب باشد. فایل اصلی اشکال (تحتPDF ،Word ،Excel) و با دقت 600 dpi ارایه شود. اندازة قلم‌ها به¬خصوص، در مورد منحنی¬ها (legend) به‌ گونه‌ای انتخاب شوند که پس از کوچک¬شدن مقیاس شکل برای چاپ نیز خوانا باشند (زیرنویس اشکال، بی لوتوس سیاه 12 و.سط¬چین).
9. ساختار مقاله شامل عناصر زیر است:
9. 1. صفحة عنوان: در صفحة شناسنامه باید عنوان مقاله، نام و نام خانوادگی نویسنده (نویسندگان)، درجة علمی، نشانی دقیق (کد پستی، تلفن، دورنگار و پست الکترونیکی)، محل انجام پژوهش، مسؤول مقاله و تاریخ ارسال) درج شود. نویسندۀ مسؤول باید مشخص شود.
9. 2. چکیده: شامل: 1. چکیدۀ فارسی که شرح مختصر و جامعی از محتوای مقاله با تأکید بر طرح مسأله، هدف¬ها، روش¬ها، نتیجه¬گیری و کلید¬واژه¬ها (3 تا 5 واژه) است. چکیده در یک پاراگراف و حداکثر 250 کلمه تنظیم شود. این بخش از مقاله در عین اختصار، باید گویای روش کار و برجسته¬ترین نتایج، بدون استفاده از کلمات اختصاری تعریف¬نشده، جدول، شکل و منابع باشد. چکیدۀ انگلیسی که مطابقت کامل با چکیدۀ فارسی دارد؛ علاوه بر این، به دلیل نمایه¬شدن مجله در بانک‌های اطلاعاتی بین‌المللی، لازم است چکیدة انگلیسی بین750 تا 1000 کلمه باشد و حاوی مقدمه، روش‌شناسی، نتایج، نتیجه‌گیری، کلید¬واژه‌‌ها و منابع مقاله باشد، به طوری که آن را بتوان به صورت جداگانه چاپ کرد. منابع فارسی نیز به انگلیسی ترجمه و همراه چکیده ارایه شود.
Extended abstract:
1-Introduction
2- Methology
3- Results
4 - Conclusion
5 - Key words
6. Refrences
9. 3. مقدمه: شامل 1- طرح مسأله(مباحث مربوط به اهمیت و ضرورت؛ اهداف، سوال‌ها و فرضیه‌ها در این بخش آورده شود)؛ 2- پیشینۀ تحقیق و مبانی نظری؛
9. 4. روش‌شناسی تحقیق: در برگیرندة ؛ 1- روش تحقیق و مراحل آن (روش تحقیق، جامعة آماری، روش نمونه‌گیری، حجم نمونه و روش تعیین آن، ابزار گردآوری داده‌ها و اعتبارسنجی آن¬ها)؛ 2- معرفی متغیرها و شاخص‌ها؛ 3- قلمرو جغرافیایی پژوهش.
9. 5. یافته‌ها: ارایة نتایج دقیق از یافته‌های مهم با رعایت اصول علمی و با استفاده از جداول و نمودارهای لازم.
9. 6. نتیجه‌گیری و پیشنهادها: شامل آثار و اهمیت یافته‌های پژوهش و یافته‌های پژوهش‌های مشابه دیگر با تأکید بر مغایرت‌ها و علل آن، توضیح قابلیت تعمیم‌پذیری و کاربرد علمی یافته‌ها و ارایة رهنمودهای لازم برای ادامة پژوهش در ارتباط با موضوع، نتیجه‌گیری و توصیه‌ها و پیشنهادهای احتمالی.
10. نحوة ارجاعات: منابع و مآخذ باید به صورت درون¬متنی و همچنین در پایان مقاله ذکر شود.
10. 1 ارجاعات در متن مقاله باید به شیوة داخل پرانتز (APA) نسخه 6 باشد؛ به گونه‌ای که ابتدا نام مؤلف یا مؤلفان، سال انتشار و صفحه ذکر شود. شایان ذکر است که ارجاع به کارهای چاپ¬شده فقط به زبان فارسی بوده و در اسامی لاتین معادل آن در زیر نویس همان صفحه ارایه شود؛ به¬عنوان نمونه: (شکوئی، 1387، ص. 50) یا (وودز، 2005، ص. 27).
10. 2 در پایان مقاله، منابع مورد استفاده در متن مقاله، به ترتیب الفباییِ نام خانوادگی نویسنده بر اساس الگوی فهرست¬نویسی APA نسخه 6 تنظیم شود. (عناوین کتاب¬ها و مجلّات ایتالیک/ مورب شود).
نمونۀ فارسی:
- رضوانی، م. ر. (1390). برنامه‌ریزی توسعة روستایی در ایران. تهران: نشر قومس.
- عنابستانی، ع. ا.، شایان، ح.، و بنیادداشت، ا. (1390). بررسی نقش اعتبارات بر تغییر الگوی مسکن در نواحی روستایی (مطالعة موردی: شهرستان بهمئی). مجلة برنامه‌ریزی فضایی، 1(3)، 80-63.
نمونة انگلیسی:
- Bourne, L. S. (1981). The geography of housing. London: Edward Arnold.
- Turgat, H. (2001). Culture, continuity and change: Structural analysis of the housing pattern in squatter settlement. Global Environment Research (GBER), 1(1), 17-25.
10. 3. انواع نقل قول‌ها (مستقیم و غیر مستقیم)، نقل به مضمون و مطالب به¬دست¬آمده از منابع و مآخذ، با حروف نازک و استفاده از نشانه‌گذاری‌های مرسوم، مشخص شود و نام صاحبان آثار، تاریخ و شماره صفحات منابع و مآخذ، بلافاصله در میان پرانتز نوشته شود.
10. 4. مقالات برگرفته از رساله و پایان‌نامۀ دانشجویان با نام استاد راهنما، مشاوران و دانشجو با هم و با مسؤولیت استاد راهنما منتشر می‌شود.
10. 5 . چنانچه مخارج تحقیق یا تهیۀ مقاله توسط مؤسسه‌ای تأمین مالی شده باشد، باید نام مؤسسه در صفحۀ اول درج شود.
10. 6. تمام منابع فارسی به انگلیسی ترجمه شده و به همراه چکیده مبسوط ارایه شود.
11. شیوۀ ارزیابی مقالات: مقالات ارسالی که شرایط پذیرش را احراز کنند، برای داوران خبره در آن موضوع ارسال می‌شوند. داوران محترم، جدای از ارزشیابی کیفی مقالات، راهبردهای سازنده‌ای پیشنهاد می‌کنند. پیشنهادهای داوران محترم به طور کامل؛ اما بدون نام و نشان داور، برای نویسندۀ مقاله ارسال خواهد شد.
12. مجلّه حق رد یا قبول و نیز ویراستاری مقالات را برای خود محفوظ می‌دارد و مقالات مسترد نمی‌شود. اصل مقالات رد یا انصراف¬داده¬شده، پس از سه ماه از مجموعۀ آرشیو مجله خارج خواهد شد و مجلّۀ جغرافیا و توسعۀ فضای شهری هیچ مسؤولیتی در این ارتباط نخواهد داشت.
13. مسؤولیت ارایۀ صحیح مطالب مقاله بر عهدۀ نویسندگان مقاله است. از این‌رو، نسخه‌ای از مقالۀ‌ آماده چاپ برای انجام آخرین تصحیحات احتمالی به نشانی الکترونیکی نویسنده ارسال خواهد شد، چنانچه ظرف مدت یک هفته پاسخی از سوی نویسندگان دریافت نشود، به معنای موافقت آن¬ها با اصلاحات انجام¬شده تلقی و نسبت به چاپ آن اقدام می‌شود.
14. دریافت مقاله صرفاً از طریق سامانۀ مجله (http://jgusd.um.ac.ir) خواهد بود و مجله از پذیرش مقالات دستی یا پستی معذور خواهد بود.
15. مقالاتی که مطابق فرمت مجله تهیه نشده باشند به نویسنده بازگردانده شده و در فرآیند ارزیابی قرار نخواهد گرفت.
16. فایل¬های ضروری برای ارسال از طریق سامانه عبارت¬ند از:
الف) فایل مشخصات نویسندگان: در محیط word شامل اسامی و مشخصات نویسندگان به فارسی و انگلیسی.
ب) فایل اصلی مقاله بدون مشخصات: در محیط word شامل متن اصلی مقاله بدون اسامی و مشخصات نویسندگان همراه.
ج) فایل‌ چکیده مبسوط (مکمل) مقاله: در محیط Word شامل چکیده مبسوط انگلیسی به همراه اصل نسخه فارسی آن و برگردان منابع فارسی به انگلیسی در قالب یک فایل.
17. شرایط جزیی تر و دقیق تر نیز در فایل راهنمای نگارش و ارسال مقاله توسط نویسندگان ارایه شده است.
نام ها و ایمیل های وارد شده در این سایت مجله فقط به منظور بیان شده بکار میرود و در دسترس هیچ شخص یا سازمان دیگری قرار نخواهد گرفت.