مجله جغرافیا وتوسعه شهری در راستای دستیابی به اهداف متعالی علم و دانش ، به عنوان اولین مجله  تخصصی در حوزه مطالعات شهری بویژه جغرافیا وبرنامه ریزی شهری  موجودیت نوظهور خویش را اعلام می دارد. با توجه به اهمیت نقش شهرها در توسعه ملی ، از همه صاحب نظران و محققان  ، بویژه دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی برای ارایه نتایج یافته های علمی ـ پژوهشی در چارچوب ضوابط و مقررات  جهت چاپ  در نشریه دست یاری می طلبد.