##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

غزاله ربانی ابوالفضلی محمد رحیم رهنما براتعلی خاکپور

چکیده

نوشهرگرایی در پاسخ به نتایج اجتماعی، زیست¬محیطی و پراکنش ناشی از توسعه¬های حومه¬ای در امریکا به وجود آمد و به یکی از رویکردهای جدی در شهرسازی قرن بیستم تبدیل گردیده و تمرکز آن توجه به انسان در برنامه¬ریزی شهری است. یکی از اصول مهم در رویکرد نوشهرگرایی پیاده¬مدار نمودن خیابان¬هاست. سنجش شاخص¬های پیاده¬مداری محورها در شهر، در جذب افراد پیاده برای استفاده از فضا ضروری است. به همین منظور در تحقیق حاضر قابلیت پیاده‏مداری با تاکید بر اصول رویکرد نوشهرگرایی در بلوار سجاد واقع در منطقه 1 شهرداری مشهد به طول 1700 متر و عرض حدود 30 متر با نقش غالب خدماتی و تجاری مورد ارزیابی قرار گرفته¬است. برای این منظور پس از طرح تعاریف،برای ارزیابی از ابزارهایی مانند پرسشنامه، مشاهده میدانی، شمارش افراد و بررسی اسناد (شامل نقشه¬های کاربری وضع موجود و طرح¬های فرادست) استفاده شده¬است. مجموعاً 100 پرسشنامه در سه مقطع با پرسش تصادفی از عابرین تکمیل شده است. نتایج حاصل نشان می¬دهد از مجموع 31 شاخص پیاده¬مداری، 61 % مثبت و نسبتا مثبت ارزیابی شده در نتیجه پیاده¬مداری در بلوار سجاد، نسبتاً مثبت ارزیابی می¬شود.برای ارتقاء پیاده مداری بلوار سجاد 6 راهبرد در الویت اول پیشنهاد گردید.

جزئیات مقاله

مراجع
1. ارندت، ر. (1387) . منشور نوشهرگرایی. دانش، ع.ر وبصیری مژدهی، ر. تهران: انتشارات پردازش و برنامه ریزی شهری.
2. پاکزاد، ج.(1385) . مبانی نظری و فرآیند طراحی شهری. تهران: انتشارات شهیدی.
3. پاکزاد،ج و سوری، ا. (1391) . راهنمای نورپردازی مکان های شهری. تهران: انتشارات آرمانشهر.
4. سازمان برنامه ریزی منطقه ای سن دیه گو. (1388) . برنامه ریزی و طراحی برای پیاده ها-رهنمودهای طراحی شهری پیاده مدار؛ بصیری مژدهی، ر. تهران: انتشارات طحان.
5. سازمان برنامه و بودجه. (1375) . دستورالعمل تسهیلات پیاده روی. نشریه شماره 144. جلد دوم. تهران: انتشارات سازمان برنامه و بودجه.
6. سلطان حسینی، م ، پورسلطانی، ح ، سلیمی، م و عمادی، س. (1390) ." امکانسنجی قابلیت پیاده روی در فضای شهری بر پایه الگوهای توسعه ی پایدار و نوشهرگرایی مطالعه موردی: محله سعادت آباد". مجله پژوهش و برنامه ریزی شهری. شماره4. 43-56.
7. شرکت قطار شهری مشهد. (مرداد ماه 1392) . " شبکه خطوط حمل و نقل ریلی (قطار شهری) مشهد ". http://murco.ir/Default.aspx?tabid=873.
8. شرکت مطالعات جامع حمل¬ونقل و ترافیک. ( 1391) . بازبینی طرح جامع حمل¬ونقل و ترافیک؛ بخش عابر پیاده. جلد دوم.
9. شریفی، پ و نجفی زند، ح. (1373) . روش های آماری درعلوم رفتاری.تهران: نشر دانا.
10. شهیدی، م.ح. (1380) . "حمل و نقل پایدار شهری". فصلنامه مدیریت و برنامه ریزی شهری. شماره 5. 88-93.
11. شهیدی، م.ح. (1381). "حمل و نقل پایدار شهری ابزاری برای تحقق شهرهای شهروند مدار". فصلنامه مدیریت شهری. شماره 11. 6 – 15
12. قریب، ف. (1382) . شبکه ارتباطی در طراحی شهری. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
13. کاشانی جو، خ. (1385)." اهمیت فضاهای پیاده در شهرهای هزاره سوم". جستارهای شهری. شماره 17و18 .51-40.
14. کاشانی جو،خ. (1389) . پیاده راه ها، از مبانی طراحی تا ویژگی های کارکردی.تهران: آذرخش.
15. کنف لاخر، ه. (1381). اصول برنامه ریزی تردد پیاده و دوچرخه. قریب، ف. تهران: دانشگاه تهران.
16. گلکار، ک. (1385) ."مناسب سازی تکنیک تحلیلی سوآت (SWOT) برای کاربرد در طراحی شهری". صفه . شماره41، 2-21.
17. مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن. (1387) .ضوابط و مقررات معماری و شهرسازی برای افراد معلول جسمی-حرکتی.تهران: انتشارات مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن.
18. معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری مشهد. (هفدهم مرداد ماه 1392) ." نقشه ترافیک آنلاین کلان شهر مشهد". http://map.mashhad.ir/@36.30515,59.58473,13z
19. معصومی، ه و پرتوی، پ. (1385) . "اصول جنبش نوشهرگرایی"؛ ماهنامه عمران و معماری ، شماره 15. 28-32
20. معینی، م. (1385). "افزایش قابلیت پیاده مداری، گامی بسوی شهری انسانی تر"؛ هنرهای زیبا. شماره27.16-5.
21. معینی، م. (1391). شهرهای پیاده مدار. تهران: آذرخش.
22. مهدیزاده، ج. (1379)."مفاهیم و مبانی پیاده راه سازی". ماهنامه شهرداریها. سال دوم. شماره19. 12.
23. مهندسین مشاور اردام و مهرازان. (1370) . طرح جامع مشهد. وزارت مسکن و شهرسازی. جلد پانزدهم.
24. مهندسین مشاور پارسوماش.(1391) . طرح تفصیلی حوزه میانی غربی. مشهد. وزارت راه و شهرسازی.
25. مهندسین مشاور خازنی. (1359) . طرح تفصیلی کلان شهر مشهد. وزارت مسکن و شهرسازی.
26. مهندسین مشاور فرنهاد .(1389) . طرح توسعه و عمران (جامع)کلان شهر مشهد مقدس. وزارت راه و شهرسازی.
27. مهندسین مشاور پارت. (1380) .طرح منطقه بندی و تعیین محدوده های دارای پتانسیل بلند مرتبه سازی در کلان شهر مشهد مقدس. وزارت مسکن و شهرسازی.
28. وزارت مسکن و شهرسازی.(1375) . آئین نامه طراحی راه های شهری -بخش 10 مسیرهای پیاده. تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران.
29. Abley, S. (2005). Walkability scoping paper. Retrieved from http:// www. levelofservice. com/ walkability - research.pdf.
30. Arora, P. (2007). Burnet avenue, Avondale neighborhood: Revitalization strategy (Unpublished master's thesis). University of Cincinnati, Cincinnati, OH.
31. Berke, P. R., Macdonald, J., White, N., Holmes, M., Line, D., Oury, K., & Ryznar, R. (2003). Greening development to protect watersheds: Does new urbanism make a difference? Journal of the American Planning Association, 69(4), 397-413.
32. Bohl, C. C. (2000). New urbanism and the city: Potential applications and implications for distressed inner‐city neighborhoods. Housing Policy Debate, 11(4), 761-801.
33. Boyko, C., Graeme-Evans, P., & Cooper, R. (2009). Designing sustainable cities. Oxford, England: Blackwell.
34. Brennan Ramirez, L. K., Hoehner, C. M., Brownson, R. C., Cook, R., Orleans, C. T., Hollander, M., ... Wilkinson, W. (2006). Indicators of activity-friendly communities: An evidence-based consensus process. American Journal of Preventive Medicine, 31(6), 515-524.
35. Forsyth, A., & Crewe, K. (2009). New visions for suburbia: Reassessing aesthetics and place-making in modernism, imageability and new urbanism. Journal of Urban Design, 14(4), 415-438.
36. Frank, L. D., Sallis, J. F., Conway, T. L., Chapman, J. E., Saelens, B. E., & Bachman, W. (2006). Many pathways from land use to health: Associations between neighborhood walkability and active transportation, body mass index, and air quality. Journal of the American Planning Association, 72(1), 75-87.
37. Jepson, E. J., & Edwards, M. M. (2010). How possible is sustainable urban development? An analysis of planners' perceptions about new urbanism, smart growth and the ecological city. Planning Practice & Research, 25(4), 417-437.
38. Kumar, R. (2009). Walkability of neighborhoods: A critical analysis of zoning codes. Cincinnati, OH: University of Cincinnati.
39. Larsen, K. (2005). New urbanism's role in inner-city neighborhood revitalization. Housing Studies, 20(5), 795-813.
40. Leather, J., Fabian, H., Gota, S., & Mejia, A. (2011). Walkability and pedestrian facilities in Asian cities: State and issues. Manila, PH: Asian Development Bank.
41. Meredith, J. R. (2003). Sprawl and the new urbanist solution. Virginia Law Review, 89(2), 447-503.
42. Moudon, A. V., Lee, C., Cheadle, A. D., Garvin, C., Johnson, D., Schmid, T. L... Lin, L. (2006). Operational definitions of walkable neighborhood: Theoretical and empirical insights. Journal of Physical Activity and Health, 3(1), 99-117.
43. Park, S. (2008). Defining, measuring, and evaluating path walkability, and testing its impact on transit users' mode choice and walking distance to the station. Berkeley, CA: University of California Press.
44. Shatfoe, H. (2008). Convivial urban spaces: Creating effective public places. London, England: Earthscan.
45. Shay, E., Spoon, S. C., & Khattak, A. J. (2003). Walkable environments and walking activity. Knoxville, TN: University of Tennessee Press.
46. Southworth, M. (2010). Designing the walkable city. Journal of Urban Planning Development, 131(4), 246-257.
47. Talen, E., & Koschinsky, J. (2011). Is subsidized housing in sustainable neighborhoods? Evidence from Chicago. Housing Policy Debate, 21(1), 1-28.
48. Tolley, T. (2003). Providing for pedestrians: Principles and guidelines for improving pedestrian access to destinations and urban spaces. Victoria, Australia: Department of Infrastructure.
49. Walters, D., & Brown, L. L. (2004). Design first: Design-based planning for communities. Oxford, England: Architectural.
50. Winstanley, A., Thorns, D. C., & Perkins, H. C. (2003). Nostalgia, community and new housing developments: A critique of new urbanism incorporating a New Zealand perspective. Urban Policy and Research, 21(2), 175-189.
51. Zehner, O. (2012). Green illusion. London, England: University of Nebraska Press.
ارجاع به مقاله
ربانی ابوالفضلیغ., رهنمام. ر., & خاکپورب. (۱۳۹۶-۱۲-۰۷). ارزیابی قابلیت پیاده مداری با تاکید بر رویکرد نوشهرگرایی در بلو ار سجاد مشهد. جغرافیا و توسعه فضای شهری, 4(2), 1-24. https://doi.org/10.22067/gusd.v4i2.26025
نوع مقاله
مقالات

مقالات بیشتر خوانده شده از همین نویسنده