##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

پریسا هاشم پور مهدی عبداللهی

چکیده

از آن‌جایی‌که مسکن کالای همگنی نیست، تعریف دقیق مسکن از مهم‌ترین الزامات شناسایی مختصات آن محسوب می‌شود و استانداردسازی مفاهیم در این حوزه می‌تواند بسیار راهگشا باشد. در این راستا، باید به شاخص‌هایی نظیر کیفیت کالبدی – فضایی، کیفیت عملکردی، کیفیت محیطی و کیفیت مربوط به نیازهای انسان توجه شود. در چهارچوب همین مفاهیم کلیدی، ارتباط بین سطح کیفیت محیطی و قیمت فروش مسکن در شهر تبریز بررسی شده است. این تحلیل در دو مرحله انجام شده است. در مرحلة اول شاخص‌های ذهنی و عینی کیفیت محیطی با استفاده از مؤلفه‌های اصلی در 184 حوزة سرشماری کلان‌شهر تبریز که 29 محله (ناحیة) شاخص شهر تبریز را در برمی‌گیرد، تجزیه‌وتحلیل شده است. نتایج مرحلة اول حاکی از این است که مزیت‌های کالبدی، عدم رضایت از تراکم بالا و برخی اثرات جانبی منفی ناشی از مناطق نامتجانس در سطح نخست تأثیرگذاری بر شاخص‌های محیطی قرار دارند. در مرحلة دوم، ارتباط بین سطح شاخص‌های محیطی و قیمت فروش مسکن بررسی شده است. به این منظور از ضریب همبستگی و آزمون خی‌دو استفاده شده است. نتایج بیانگر رابطة خطی مثبت و قوی بین سطح کیفیت محیطی و قیمت فروش مسکن در مناطق مختلف شهر تبریز است؛ به‌گونه‌ای که متغیر قیمت فروش مسکن به سطح کیفیت محیطی وابسته است.

جزئیات مقاله

مراجع
1. اطمینانی، ر و سلطانی، ع (1392). ارزیابی خصوصیات درونی محیط مسکونی مؤثر بر رضایتمندی ساکنین در مساکن عمومی نمونه موردی مسکن مهر صدرا، منتشر شده در قالب لوح فشرده مجموعه مقالات کنفرانس بین‌المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، (صص 1-14)، تبریز: شرکت آتاوب.
2. ق‍دی‍ری‌راد، ح (1381). طراحی م‍جتم‍ع م‍س‍ک‍ونی ب‍ا تأکید ب‍ر ت‍ق‍وی‍ت روحی‍ة جم‍ع‍ی س‍اک‍نی‍ن. پایان‌نامة کارشناسی ارشد دان‍ش‍ک‍ده‌ ف‍ن‍ی‌ و م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ دانش‍گ‍اه آزاد اس‍لام‍ی. مش‍ه‍د، ایران.
3. مرکز آمار ایران. (1390). نتایج تفصیلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1390 شهر تبریز. تهران: انتشارات مرکز آمار ایران.
4. وب‌سایت ادارة کل درآمد شهرداری تبریز. (1393). دفترچة جدید ارزش معاملاتی املاک تبریز و حومه. بازیابی‌شده در 22 آبان 1394 از http://daramad.tabriz.ir/News/89
5. Bender, A., Din, A., Favarger, P., Hoesli, M., & Laakso, J. (1997). An analysis of perceptions concerning the environmental quality of housing in Geneva. Urban Studies, 34(3), 503-513.
6. Bender, A., Din, A., Hoesli, M., & Laakso, J. (1999). Environmental quality perceptions of urban commercial real estate. Investment and Finance, 17(3), 280-296.
7. Bender, A.R., Din, A., Hoesli, M., & Brocher, S. (2000) Environmental preferences of homeowners: further evidence using the AHP method. Journal of Property Investment and Finance, 18, 445-455.
8. Berger, M. C., & Blomquist, G. C. (1992). Mobility and destination in migration decisions: The roles of earnings, quality of life, and housing prices. Journal of Housing Economics, 2, 37-59.
9. Blomquist, G. C., Berger, M. C., & Hoehn, J. P. (1988). New estimates of quality of life in urban areas. The American Economic Review, 78(1), 89-107.
10. Bobbit, L., Green, S., Candura, L., & Morgan, G. A. (2005). The development of a district level index of well-being. Social Indicators Research, 73, 19-42.
11. Chau, C. K., Yung, H. K., Leung, T. M., & Law, M. Y. (2006). Evaluation of relative importance of environmental issues associated with a residential estate in Hong Kong. Landscape and Urban Planning, 77, 67-79.
12. Cobb, S. (1984). The impact of site characteristics on housing cost estimates. Journal of Urban Economics, 15, 26-45.
13. Connerly, C. E., & Marans, R. W. (1985). Comparing two global measures of perceived neighborhood quality. Social Indicators Research, 17(1), 29-47.
14. Fang, Y. (2006). Residential satisfaction, moving intention and moving behaviors: A study of redeveloped neighborhoods in Inner-City Beijing. Housing Studies, 21(5), 671-697.
15. Galster, G. C., & Hesser, G. W. (1981). Residential satisfaction: Compositional and contextual correlates. Environment and Behavior, 13, 735-758.
16. Greenberg, M., & Crossney, K. (2007). Perceived neighborhood quality in the United States: Measuring outdoor, housing and jurisdictional influences. Socio-Economic Planning Sciences, 41, 181-194.
17. Greenberg, M., & Schneider, D. (1994). Neighborhood quality. Geographical Review, 84(1), 1-15.
18. Gyourko J., & Tracy, J. (1991). The structure of local public finance and the quality of life. Journal of Political Economy, 99(4), 774-806.
19. Kahlmeier, S., Schindler, C., Grize, L., & Braun-Fahrlander, C. (2001). Perceived environmental housing quality and well being of movers. Journal of Epidemiol Community Health, 55, 708-715.
20. Kamp, I., Leidelmeijer, K., Marsman, G., & Hollander, A. (2003). Urban environmental quality and human well-being. Towards a conceptual framework and demarcation of concepts: A literature study. Landscape and Urban Planning, 65, 5-18.
21. Kellekci, O. L., & Berkoz, L. (2006). Mass housing: User satisfaction in housing and its environment in Istanbul. European Journal of Housing Policy, 6(1), 77-99.
22. Krumm, R. J. (1980). Neighborhood amenities: An economic analysis. Journal of Urban Economics, 7, 208-224.
23. Lee, B. A., & Guest, A. M. (1983). Determinants of Neighborhood Satisfaction: A metropolitan level analysis. The Sociological Quarterly, 24(2), 287-303.
24. Linneman, P. (1980). Some empirical results on the nature of the hedonic price function for the urban housing market. Journal of Urban Economics, 8, 47-68.
25. Marans, R. W. (2003). Understanding environmental quality through quality of life studies: The 2001 DAS and its use of subjective and objective indicators. Landscape and Urban Planning, 65(1-2), 73-83.
26. Pacione, M. (2003). Quality-of-life research in urban geography. Urban Geography, 24(4), 314-339.
27. Pacione, M. (2003). Urban environmental quality and human well being: A social geographical perspective. Landscape and Urban Planning, 65, 19-30.
28. Palma, A., Kiarash, M., Picard, N., & Waddell, P. (2007). Accessibility and environmental quality: Inequality in the Paris housing market. THEMA Working Papers, No. 2007-16. Retrieved from http://www.u-cergy.fr/article9307.html
29. Potepan, M. (1994). Intermetropolitan migration and housing prices: Simultaneously determined? Journal of Housing Economics, 3, 77-91.
30. Rebhun, U., & Raveh, A. (2006). The spatial distribution of quality of life in the United States and interstate migration. Social Indicators Research, 78, 137-178.
31. Rogerson, R. J. (1999). Quality of life and city competitiveness. Urban Studies, 36(5-6), 969-985.
32. Rosiers, F., Theriault, M., Kestens, Y., & Villeneuve, P. (2007). Landscaping attributes and property buyer’s profiles: Their joint effect on house prices. Housing Studies, 22(6), 945-964.
33. Royuela, V., Surinach, J., & Reyes, M. (2003). Measuring quality of life in small areas over different periods of time. Social Indicators Research, 64(1), 51-74.
34. Sirgy, M. J., & Cornwell, T. (2002). How neighborhood features affect quality of life. Social Indicators Research, 59(1), 79-114.
35. Sive, D., & Chertok, M. (2005). Little NEPAs and environmental impact assessment procedures. Retrieved from http://www.sprlaw.com/pdf/spr_little_nepa_ali_aba_0605.pdf
ارجاع به مقاله
هاشم پورپ., & عبداللهیم. (۱۳۹۶-۱۲-۰۷). تحلیل ارتباط بین سطح کیفیت محیطی و قیمت فروش مسکن در کلان‌شهر تبریز با استفاده از روش تحلیل مؤلفه‌های اساسی. جغرافیا و توسعه فضای شهری, 4(2), 117-135. https://doi.org/10.22067/gusd.v4i2.50363
نوع مقاله
مقالات