نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: سال. ۳, شماره. ۲: مجلۀ جغرافیا و توسعۀ فضای شهری ( پاییز وزمستان ۱۳۹۵ ، شمارۀ پیاپی ۵ )

عنوان مقاله: تحلیل قابلیت‌ها و جایگاه شهر تهران ازنظر تحقق مفهوم شهر خلاق در مقایسه با سایر شهرهای دنیا


صفحات: 69-85

DOI: 10.22067/gusd.v3i2.50492

چکیده
هدف این پژوهش سنجش میزان تحقق مفهوم شهر خلاق در کلان‌شهر تهران است. این تحقیق ازنظر هدف، کاربردی-توسعه‌ای و روش انجام آن توصیفی-تحلیلی است. برای گردآوری آمار از روش اسنادی- کتابخانه‌ای استفاده ‌شده است. برای سنجش میزان تحقق مفهوم شهر خلاق از ۳۹ شاخص از شاخص‌های شهر خلاق در قالب ۵ معیار کلی (فرهنگی-هنری و جاذبه‌های خلاق، سرمایۀ انسانی و تحقیق، جهانی‌شدن، فناوری، تنوع و تاب‌آوری) استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که شهر تهران علی‌رغم پتانسیل‌های فراوان در مقایسه با شهر‌های مورد مطالعه با ضریب (Q) ۹۵۷/۰، در رتبۀ آخر قرار دارد. همچنین نتایج حاصل از تحلیل یافته‌ها نشان داد که در ۳۹ شاخص بررسی‌شده، تهران تنها در شاخص تعداد افراد در سن ۱۴-۲۵ جایگاه بهتری از سایر شهرها دارد اما در اکثر شاخص‌ها به‌ویژه در امکانات گردشگری برای گردشگران بین‌المللی، درصد افراد شاغل در فعالیت‌های تحقیق و توسعه، درصد کاربران اینترنت و اینترنت با سرعت‌بالا، درصد افراد خارجی ساکن در شهر، آزادی و سانسور مطبوعات، ضریب جینی، مشارکت در انتخابات گذشته وضعیت مناسبی ندارد. مهم‌ترین رویکردی که شهر تهران برای تحقق شهر خلاق می‌تواند به‌کار گیرد، اول بهبود محیط شهری خلاق در راستای پرورش شهروندان خلاق، دوم حفظ و جذب طبقۀ خلاق و شهروندان خلاق است.

کلمات کلیدی:   شهر خلاق; شاخص شهر خلاق; پرورش و حفظ شهروندان خلاق; شهر تهران

مراجع

دریافت نسخه XML

تمام متن: Persian.pdf
دانلود : 149 English.pdf
دانلود : 48

بازدید: 135

تاریخ دریافت: 1394/07/18 , تاریخ پذیرش: 1396/02/24 , تاریخ انتشار: 1396/02/25

ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )

ارجاعات