نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: سال. ۳, شماره. ۲: مجلۀ جغرافیا و توسعۀ فضای شهری ( پاییز وزمستان ۱۳۹۵ ، شمارۀ پیاپی ۵ )

عنوان مقاله: بررسی عوامل و زمینه‌های موجود برای افزایش مشارکت مردمی در فرآیند احیای بافت فرسودة منطقة ۱۴ شهرداری تهران


صفحات: 127-139

DOI: 10.22067/gusd.v3i2.50762

چکیده
امروزه با پیچیده‌شدن ساختارهای شهری، مشارکت شهروندان در امور شهرها دیگر یک انتخاب و حتی حق شهروندی نبوده، بلکه نیازی در اجرا و پیشبرد امور قلمداد می‌گردد. این نیاز، در فرآیند نوسازی بافت‌های فرسوده شهری به‌عنوان رویکرد اصلی در توسعۀ درونی شهرها، نیز ضروری می‌نماید. منطقۀ ۱۴ شهرداری تهران از جمله مناطقی در این شهر است که در بخش غربی خود سطح گسترده‌ای از بافت فرسوده را در خود جای داده و زمینه‌ساز بروز مشکلاتی برای ساکنان شده است. در این راستا هدف از این پژوهش بررسی زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی، محیطی و نهادی مؤثر در افزایش تمایل ساکنین این منطقه به مشارکت در فرآیند نوسازی و همچنین شناخت شاخص‌های اصلی در این زمینه جهت پیشبرد امور مشارکتی در بافت‌های فرسودۀ سایر نقاط کشور بوده است. بدین منظور اقدام به توزیع ۳۸۰ پرسش‌نامه در میان ساکنین محلات گردید. تحلیل نتایج این پرسش‌نامه‌ها با استفاده نرم‌افزار SPSS نشان داده است که میزان تمایل ساکنان به مشارکت در سطح متوسط بوده و نبود تصویری از چشم‌انداز آیندۀ محله پس از فرآیند نوسازی، مهم‌ترین معرفی بوده که تأثیرب قوی بر کاهش تمایل به مشارکت داشته است.

کلمات کلیدی:   ابعاد کیفیت زندگی; بافت فرسوده; مشارکت مردمی; منطقۀ 14 تهران

مراجع

دریافت نسخه XML

تمام متن: Persian.pdf
دانلود : 102 English.pdf
دانلود : 39

بازدید: 108

تاریخ دریافت: 1394/07/28 , تاریخ پذیرش: 1396/02/24 , تاریخ انتشار: 1396/02/25

ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )

ارجاعات