نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: سال. ۳, شماره. ۲: مجلۀ جغرافیا و توسعۀ فضای شهری ( پاییز وزمستان ۱۳۹۵ ، شمارۀ پیاپی ۵ )

عنوان مقاله: بررسی احساس امنیت اجتماعی و عوامل مؤثر بر آن (نمونة موردی: شهر ایذه)


صفحات: 87-105

DOI: 10.22067/gusd.v3i2.51556

چکیده
احساس عدم امنیت مانعی جدی در برابر فعالیت‌های اجتماعی شهروندان به ویژه در مکان‌های خاص خواهد شد که خود از یک سو موجب تداوم و تشدید ناهنجاری‌های اجتماعی می‌گردد و از سوی دیگر تنزل ارزش‌های هویتی و کاهش سرمایة اجتماعی خواهد گردید. لذا بررسی و شناسایی عوامل تأثیرگذار در این راستا از اهمیت بسزایی برخوردار است. بر همین اساس هدف از این پژوهش، بررسی احساس امنیت اجتماعی و عوامل مؤثر بر آن (نمونة موردی: شهر ایذه) می‌باشد. روش تحقیق توصیفی-تحلیلی از نوع کاربردی-نظری می‌باشد. اطلاعات لازم به‌صورت کتابخانه‌ای و میدانی جمع‌آوری شده است. جامعة آماری همة شهروندان ۱۵سال به بالای شهر ایذه می‌باشد که با استفاده از فرمول کوکران نمونه‌ای به حجم ۳۴۸ نفر به‌دست آمده است. در مرحلة بعدی اطلاعات جمع‌آوری شده از طریق نرم‌افزار SPSS تجزیه و تحلیل و نتایج به‌صورت جداول ارائه شده است. برای ویرایش نقشه‌ها از نرم‌افزار سیستم اطلاعات جغرافیایی کمک گرفته شده است. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد پنج ناحیة شهر ایذه از نظر مکانی احساس ناامنی می‌کنند که ساکنان ناحیة شرقی بیشترین احساس ناامنی و ناحیة غربی کمترین احساس ناامنی را دارند. بین پنج ناحیة شهر ایذه از نظر احساس امنیت مکانی تفاوت وجود دارد اما از نظر احساس امنیت اجتماعی تفاوتی وجود ندارد. همچنین بین مدت زمان سکونت در محله با احساس امنیت اجتماعی شهروندان رابطه وجود ندارد، اما بین سطح رضایت‌مندی نسبت به محله، حس تعلق و مالکیت و حس امنیت و آرامش نسبت به محلة مسکونی با احساس ناامنی اجتماعی شهروندان رابطة معکوس و معناداری وجود دارد.

کلمات کلیدی:   احساس امنیت; امنیت اجتماعی; امنیت دینی و اعتقادی; شهروندان; ایذه

مراجع

دریافت نسخه XML

تمام متن: Persian.pdf
دانلود : 111 English.pdf
دانلود : 42

بازدید: 139

تاریخ دریافت: 1394/08/27 , تاریخ پذیرش: 1396/02/24 , تاریخ انتشار: 1396/02/25

ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )

ارجاعات