نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: سال. ۳, شماره. ۲: مجلۀ جغرافیا و توسعۀ فضای شهری ( پاییز وزمستان ۱۳۹۵ ، شمارۀ پیاپی ۵ )

عنوان مقاله: بررسی تأثیر نقش پلیس بر امنیت گردشگران (مطالعة موردی: شهر شاندیز)


صفحات: 141-159

DOI: 10.22067/gusd.v3i2.54874

چکیده
صنعت گردشگری بالأخص در کشورهای جهان سوم چون ایران اهمیت بسزایی دارد. از پیش نیازهای توسعه این صنعت نیز احساس امنیت گردشگران می‌باشد. به‌طوری‌که نبود امنیت می‌تواند این صنعت را با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو سازد. شهر شاندیز با داشتن جاذبه‌های متعدد طبیعی و فرهنگی سالانه پذیرای گردشگران بی‌شماری است و گردشگری در این شهر یکی از مهم‌ترین منابع اقتصادی به‌شمار می‌رود. در این راستا هدف پژوهش حاضر بررسی نقش پلیس (به‌عنوان نهاد تأمین‌کنندة امنیت) بر امنیت گردشگران شهر شاندیز تعیین شد. برای سنجش این عوامل، نظرات ۳۸۴ نفر از گردشگران داخلی وارد شده به این شهر در سال ۱۳۹۴ با استفاده از نمونه‌گیری در دسترس اخذ گردید. ماهیت پژوهش کاربردی و روش آن پیمایشی- توصیفی بوده و داده‌ها از طریق پرسش‌نامه جمع‌آوری گردیده است. روایی محتوا و صوری پرسش‌نامه تحقیق از طریق مشخص شدن سؤالات با توجه به مؤلفه‌های استخراج شده از پژوهش‌های معتبر گذشته و از طریق قضاوت تعدادی از اساتید و کارشناسان حوزة گردشگری مورد بررسی و تأیید قرار گرفت. همچنین ضریب آلفای کرونباخ بزرگ تر از ۷/۰ برای سازه‌های مختلف پرسش‌نامه، پایایی آن را مورد تأیید قرار داد. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش رگرسیون چندگانه، ضریب همبستگی پیرسون و آزمونتی تک نمونه‌ای به کمک نرم‌افزارspss استفاده شد. نتایج پژوهش بیانگر اینست که میان تمامی مؤلفه‌های نقش پلیس(توانایی، عملکرد، جدیت) و مؤلفه‌های احساس امنیت گردشگران (مالی، جانی و فضاهای شهری) رابطه‌ای معنادار و مثبت وجود دارد. همچنین نقش عملکرد پلیس بیشترین تأثیرگذاری را بر احساس امنیت گردشگران شهر شاندیز دارد.

کلمات کلیدی:   گردشگری;امنیت; پلیس; شهر شاندیز

مراجع

دریافت نسخه XML

تمام متن: Persian.pdf
دانلود : 445 English.pdf
دانلود : 189

بازدید: 2320

تاریخ دریافت: 1395/01/17 , تاریخ پذیرش: 1396/02/24 , تاریخ انتشار: 1396/02/25

ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )

ارجاعات