نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: سال. ۳, شماره. ۲: مجلۀ جغرافیا و توسعۀ فضای شهری ( پاییز وزمستان ۱۳۹۵ ، شمارۀ پیاپی ۵ )

عنوان مقاله: کاربرد تکنیک‌های دورسنجی و سیستم اطلاعات جغرافیایی با هدف شبیه‌سازی توسعۀ شهری (مطالعۀ موردی: شهر مهاباد)


صفحات: 161-175

DOI: 10.22067/gusd.v3i2.55931

چکیده
امروزه با افزایش جمعیت و رشد سریع شهرنشینی تغییراتی اساسی در کاربری اراضی شهرها ایجاد شده است. که نیازمند مدیریت و برنامه ریزی برای توسعۀ شهری با توجه به تغییرات ایجاد شده در کاربری‌های شهری می‌باشد و شهر مهاباد از این قاعده مستثنی نمی‌باشد. در این مقاله سعی شده است با استفاده از مدل رگرسیون لجستیک میزان تغییرات کاربری اراضی شهری و توسعة آتی شهر مهاباد با در نظر گرفتن معیارهای خطوط انتقال نیرو، مخاطراتی (گسل، زمین لغزش)، سازندهای زمینةشناسی، رودخانه و شیب در بازۀ زمانی ۱۳۶۵-۱۳۹۳ و توسعة آن تا سال ۱۴۲۰ با استفاده از تصاویر ماهواره لندست ۸ و ۵ مورد بررسی قرار گیرد. برای این کار ابتدا اقدام به تهیة نقشه‌های کاربری اراضی برای دو دورة زمانی۱۳۶۵ و ۱۳۹۳ در محیط نرم‌افزاری اکوگنیشن کردیم و با بررسی نقشه‌های کاربری حاصل مقدار اراضی ساخته‌شدة شهر مهاباد در سال ۱۳۶۵ برابر ۹۸۹.۹۳۲ هکتار و در سال ۱۳۹۳ وسعت آن حدود دو برابر افزایش یافته و به وسعتی به مساحت ۲۰۰۰.۰۲ رسیده است. تحت تأثیر این عوامل، روند رشد و توسعة شهر از وسعت کاربری‌های غیرساخته شده به مساحت ۱۴۲۲.۳۵۴۵ هکتار کاسته و بر وسعت اراضی ساخته‌شده افزوده است به‌طوری‌که با استفاده از مدل رگرسیون و معیارهای در نظر گرفته شده، مقدار پیش‌بینی آن برای سال ۱۴۲۰ مساحتی به مقدار ۳۴۳۴.۰۲ هکتار می‌باشد. همچنین سناریوی اثرات توسعة شهر بر محیط زیست و تأثیرپذیری از مخاطرات با روش فازی در محیط آرک جی‌ای‌اس مورد بررسی واقع شد.

کلمات کلیدی:   مدل رگرسیون لجستیک; شهر مهاباد; تغییرات کاربری; توسعۀ شهری

مراجع

دریافت نسخه XML

تمام متن: Persian.pdf
دانلود : 147 English.pdf
دانلود : 54

بازدید: 134

تاریخ دریافت: 1395/02/23 , تاریخ پذیرش: 1396/02/24 , تاریخ انتشار: 1396/02/25

ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )

ارجاعات