##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

محمدرضا پورمحمدی هادی حکیمی علی میرزایی

چکیده

روند افزایش جمعیت و فعالیت در شهرها، منجر به افزایش تراکم ساختمانى و متراکم شدن توده‌های ساختمانى گردیده است. ساخت‌وسازها و شکل‌گیری فضاهاى مسکونى همواره نیازمند زمین است. عرضه زمین به‌واسطه ثابت بودن، همواره محدودیتی را بر تقاضا ایجاد می‌نماید؛ اما با شدت گرفتن تقاضا برای سکونت، از یک‌سو، افزایش شدید قیمت زمین و از سوی دیگر افزایش ارتفاع بناها و رشد بلندمرتبه‌سازی را در پی خواهد داشت، بر همین اساس هدف پژوهش حاضر، تحقیق در مورد ارتباط بین متغیر تراکم ساختمانی با قیمت زمین است. اطلاعات مورد نیاز برای این پژوهش از بنگاه‌های املاک در سطح منطقه 1 کلان‌شهر تبریز در سال 1394 جمع‌آوری‌شده است. پس‌ازآن پراکنش قیمت زمین و همچنین تراکم ساختمانی منطقه با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS) بر روی نقشه مشخص‌شده است. بنابرین روش پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ ماهیت و روش تحلیلی، اکتشافی و بر اساس مطالعات میدانی است و ابزار مطالعاتی تحقیق مبتنی بر روش پیرسون می‌باشد. نتایج تحقیق حاکی از آن است؛ بین قیمت زمین و تراکم ساختمانی در هر محله و در هردوره زمانی، همبستگی مثبت بالا ومستقیمی وجود دارد؛ چنانچه برای دوره اول(85-90) این ضریب برابر(697.) و دوره دوم(90-94) مساوی با (724.) می‌باشد؛ بنابرین افزایش شدید قیمت زمین درمنطقه مورد مطالعه، افزایش ارتفاع بناها و رشد بلندمرتبه‌سازی را در پی خواهد داشت.

جزئیات مقاله

مراجع
1. ابونوری، ع.ع.، محمدی، ه.، و نوروزی نژاد، م. (1389). تحلیل قیمت زمین‌های کشاورزی شهرستان سبزوار به روش هدنیک . فصلنامه مدل‌سازی اقتصادی،3(2)، 95-122.
2. احدنژادروشتی، م.، معتمدی، س. (1393). بررسی وتحلیل نقش بازارچه‌های مرزی در قیمت زمین و مسکن شهری(نمونه موردی: شهر بانه در مقطع زمانی 1375-1392). مجله پژوهش و برنامه‌ریزی شهری،5(19)، 1-40.
3. اکبری، ن.ا.، توسلی، ن. (1387). تحلیل تأثیر عوارض شهرداریها بر قیمت مسکن(مطالعه موردی شهر اصفهان)؛ یک رهیافت اقتصادسنج فضایی. فصلنامه بررسی های اقتصادی،5(1)، 47 – 64.
4. خاکپور، ب.ع.، صمدی، ر. (1393). تحلیل و ارزیابی عوامل موثربر قیمت زمین و مسکن در منطقه 3 شهر مشهد. مجله جغرافیا و آمایش شهری- منطقه ای،4(13)، 21-38.
5. رمضانی، م. ا. (1394). سالنامه آماری 1393کلانشهر تبریز. معاونت برنامه ریزی و توسعه استان آذربایجان شرقی. ایران.
6. رهنما، م.ر.، قلی زاده سرابی، ش. (1391). نقش عوارض شهرداری بر قیمت مسکن در شهر مشهد. فصلنامه مطالعات شهری، 1(3)، 44-49.
7. زیاری، ی.ع. (1392). بررسی تاثیرقیمت زمین بر سازمان فضایی شهر(مطالعه موردی: ناحیه5 منطقه 1تهران طی سال‌های 1374-1383). مجله هویت شهر،7(14)، صفحات 49-60.
8. سرخیلی، ا.، رفیعیان، م.، و بمانیان،م.ر. (1390). بررسی انگیزه های تخلف احداث بنای مازاد بر تراکم ساختمانی در شهرتهران. فصلنامه مدیریت شهری، 10(30)، 140-162.
9. شعله، م. (1387). تبیین مفهوم تراکم به عنوان ابزارشهرسازی در طرحهای مسکن. فصلنامه مدیریت شهری، 6(21)، 44 – 3.
10. عزیزی ، م.م. (1388). تراکم در شهرسازی (اصول ومعیارهای تعیین ترا کم). چاپ چهارم. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
11. عزیزی، م.م.، آراسته، م. (1390). تبیین پراکنده رویی شهری بر اساس شاخص تراکم ساختمانی(مطالعه موردی: شهریزد). مجله هویت شهر، 5(8)، 5-15.
12. فضایلی،ع. (1394). جایگاه اقتصاد زمین شهری در شکل‌گیری و اشاعه مغایرت کارکردی کاربری‌های شهری براساس اصول کیفی شهرسازی. (پایان‌نامه منتشرنشده کارشناسی ارشد جغرافیا وبرنامه ریزی شهری). دانشکده جغرافیا.تبریز. ایران.
13. قربانی، ر. (1383). تراکم و ساماندهی فضاهای شهری، مطالعه موردی شهر تبریز. (رساله دکتری). به راهنمایی: محمدرضا پورمحمدی. دانشکده علوم انسانی و اجتماعی. دانشگاه تبریز.ایران.
14. ماجدی، ح. ( 1373 )، نکات کلی پیرامون مسائل شهرسازی. سیاست های زمین شهری در ایران. مجموعه مقالات سمینار توسعه مسکن درایران. تهران. مسکن وشهرسازی. جلداول.
15. مجتهدزاده، غ.ح. ( 1386). برنامه ریزی شهری در ایران. تهران: انتشارات پیام نور.
16. مهندسان مشاور نقش محیط. (1394). طرح توسعه و عمران جامع شهر تبریز. سازمان مسکن وشهرسازی استان آذربایجان شرقی. ایران.
17. نجات طلبی، ج.ا. (1381). ارائه یک روش جهت تعیین تراکم مسکونی شهرها. (پایان‌نامه کارشناسی ارشد شهرسازی). دانشکده هنرهای زیبا. دانشگاه تهران. ایران.
18. Bolen, F., Yirmibesoglu, F., Turkoglu, H., Korca, P. (1998). Determinants of land prices in Istanbul: A case study. Retrieved from https:// econpapers .repec. org/ paper/ wiwwiwrsa/ ersa99p a111.htm.
19. Debin, D., Jiangang, X. (1998). An analysis on location factors affecting the spatial distribution of Shanghai land values. Chinesse Geographical Science, 8(4), 335-342.
20. European Environment Agency. (2010). Land in Europe: Prices, taxes and use patterns. Retrieved from http:// www.pedz.uni-mannheim.de/ daten/ edz-bn/ gdf/ 10/ EEA_Land% 20pricing.
21. Fan, Z. (2008). Analyses of spatial-temporal distribution changes of residential land prices in Beijing. Paper presentaed at the 12th Asian Real Estate Society (AsRES) Annual Conference and the 2007 American Real Estate and Urban Economics Association (AREUEA) International Conference, Macau, China.
22. Farvacque, K. (1992). Reforming urban land policies and institutions in developing countries. Retrieved from http:// documents. worldbank. org/ curated/ en/ 25748146 8763516241/ Reforming -urban- land- policies- and- institutions- in- developing-countries.
23. Gabriel, P., Ahlfeldt, M. (2008). Impact of sports arenas on land values: Evidence from Berlin. university of Hamburg faculty. Economics and Social Sciences, 44(2), 1- 42.
24. Ministry of Interior (1998). The ways for urban development plans implementation. Tehran
25. Neukirchen, M., Lang, H. (2005). Characteristics and macroeconomic drivers of house price changes in Austrailia; http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm.abstract_id=1614697.
26. Ozus, E., Dokmeci, V., Kiroglu, G., Egdemir, G. (2007). Spatial analysis of residential prices in Istanbul. European Planning Studies, 15, 707–721.
27. Partridge, M., Rickman, D., Ali, K., Rose Olfert, M. (2007) Agglomeration spillovers and wage and housing cost gradients across the urban hierarchy. Journal of International Economics, 78 (9), 126–140.
28. Pumain, D. (2003). Scaling laws & urban systems. Retrieved from https:// www.santafe.edu/ research/results/working-papers/scaling-laws-and-urban-systems.
29. Vander Molena, P. (2002). The dynamic aspect of land administration: an often forgotten component in system design. Environment and Urban Systems, 26, 361–38.
30. Zhao, P. (2011), Managing urban growth in transforming china: Evidence from Beijing, Land use policy.24 (1), 96-109.
ارجاع به مقاله
پورمحمدیم., حکیمیه., & میرزاییع. (۱۳۹۶-۱۲-۰۷). بررسی رابطه بین تراکم ساختمانی با قیمت زمین مطالعه موردی: منطقه 1 کلان‌شهر تبریز. جغرافیا و توسعه فضای شهری, 4(2), 169-188. https://doi.org/10.22067/gusd.v4i2.56319
نوع مقاله
مقالات