اطلاعات نشریه

صاحب امتیاز: دانشگاه فردوسی مشهد
مدیر مسئول: دکتر براتعلی خاکپور
سردبیر: دکتر محمدرحیم رهنما
شاپا چاپی: ۲۵۳۸-۳۵۳۱
شاپا آنلاین: ۲۵۳۸-۳۲۹۹
تلفن: +۹۸۵۱۳۸۸۰۵۲۷۵
ناشر: انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد
نوع نشریه: علمی - پژوهشی ، دوفصلنامه

دانلود فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

مقالات

مقالات

مجله جغرا فیا و توسعه شهری  از کلیه محققان و اساتید دانشگاهها و بویژه  گروههای جغرافیا ، شهرسازی ،طراحی و مطالعات شهری،  برای همکاری و ارسال نتایج تحقیقات برای چاپ در مجله دعوت به همکاری می نماید.