نشریه های علمی انتشارات

مقالات دوفصلنامه جغرافیا و توسعه فضای شهری با هدف گسترش آزادانه دانش در سطح جهان، به صورت آزاد و بدون دریافت هزینه از نویسندگان و خوانندگان، در دسترس عموم قرار می گیرد.