دانشکده ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی دانشگاه فردوسی مشهد نشریه گروه جغرافیا صاحب امتیاز: دانشگاه فردوسی مشهد مدیر مسوول: دکتر براتعلی خاکپور سردبیر: دکتر محمد رحیم رهنما ______________________هیات تحریریه (به ترتیب حروف الفبا): دکتر عیسی ابراهیم زاده(دانشیار دانشگاه سیستان و بلوچستان)، دکتر محمد اجزاء شکوهی (استادیار دانشگاه فردوسی مشهد)، دکتر براتعلی خاکپور (دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد) ، دکتر محمد رحیم رهنما (دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد)، دکتر عباس سعیدی(استاد دانشگاه شهید بهشتی)، دکتر محمد سلیمانی(دانشیار دانشگاه خوارزمی)، دکتر زهره فنی(دانشیار دانشگاه شهید بهشتی)، دکتر علی اکبر عنابستانی(دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد)، دکتر عزت الله مافی(دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد)، دکتر اصغر نظریان(استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران). ______________________داوران این شماره به ترتیب حروف الفبا: دکتر محمد اجزاء شکوهی(استادیارگروه جغرافیای دانشگاه فردوسی مشهد)، مصطفی امیر فخریان (دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری)، علیرضا جمشیدی (دانشجوی دکتری، گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی دانشگاه اصفهان)، سیدعلی حسین پور (دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری)، دکتر براتعلی خاکپور (دانشیار گروه جغرافیای دانشگاه فردوسی مشهد)، دکتر محمدرحیم رهنما (دانشیار گروه جغرافیای دانشگاه فردوسی مشهد)، دکتر علی اکبر عنابستانی (دانشیار گروه جغرافیای دانشگاه فردوسی مشهد)، دکتر اکبر کیانی (دانشیار گروه جغرافیای دانشگاه زابل)، دکتر صدیقه لطفی (دانشیار گروه جغرافیا‌ی دانشگاه مازندران)، دکتر عزت الله مافی (دانشیار گروه جغرافیای دانشگاه فردوسی مشهد) مدیر اجرائی: علیرضا جفائی ویراستار: سیما ارمی اول مترجم و ویراستار انگلیسی: دکتر محمد غضنفری این مجله در پایگاه های زیر نمایه می شود : * SID (پایگاه اطلاعات علمی دانشگاهی) *__________* magiran(پایگاه بانک اطلاعات نشریات کشور) * این مجله در نشست کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور مورخ 1391/3/31 اجازه انتشار دریافت نموده است.

دریافت نسخه XML این شماره

مقالات

مقالات