فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

مقالات

مقالات

راهبردهای تجدید حیات بافت قدیم شهر آران و بیدگل

محمد حسین سرایی; امیر اشنویی; علی اصغر شیره پز آرانی

تحلیلی بر وضعیت شاغلان بخش اقتصاد غیررسمی (مطالعه موردی: شهر قروه)

محمد ویسیان; میرنجف موسوی; طاها ربانی; واحد احمدتوزه

تعیین کارائی و اولویت بندی هتل ها با روش تحلیل پوششی داده-ها و تحلیل رابطه خاکستری

سید مسعود حكاكی; سعید سعیدا اردكانی; انیسه رضائی; اکرم صدقی; امیررضا كنجكاو منفرد