نشریه های علمی انتشارات

فهرست مطالب

 • مقالات

 • تحلیل فضایی عوامل مؤثر بر رشد نامتعادل کالبدی شهر رشت با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)  Persian.pdf    دانلود : 279 English.pdf    دانلود : 172
  براتعلی خاکپور ; محسن رستگار ; رضا ویسی ; راضیه‌السادات میرجعفری ; سجاد احمدی 1-16
  بازدید: 976
  تصمیم‌سازی در برنامه‌ریزی منظر شهری با استفاده از مدل تحلیل شبکه‌ای (نمونۀ موردی: شهر تفت)  Persian.pdf    دانلود : 214 English.pdf    دانلود : 163
  امیررضا خاوریان گرمسیر ; محمدرضا رضائی ; مهدی علیان ; محمد مولائی قلیچی 17-31
  بازدید: 701
  بررسی و تحلیل عدالت اجتماعی در برخورداری از خدمات شهری (مورد مطالعه: دسترسی به خدمات آموزشی مقطع راهنمایی شهر میاندوآب)  Persian.pdf    دانلود : 273 English.pdf    دانلود : 180
  محسن احدنژاد روشتی ; میر نجف موسوی ; سمیه محمدی حمیدی ; محمد ویسیان 33-51
  بازدید: 1221
  تحلیل عوامل مؤثر بر تغییر کاربری فضای سبز (باغ‌ها) در شهر جهرم با تأکید بر نقش مدیریت شهری  Persian.pdf    دانلود : 213 English.pdf    دانلود : 145
  مجتبی روستا ; محمدرحیم رهنما ; محمد قاسمی خوزانی ; سیاوش قزلی 53-65
  بازدید: 770
  تحلیلی بر رشد فضایی سکونتگاه‌های غیررسمی و پیش‌بینی روند آن در ایران (نمونۀ موردی: سکونتگاه‌های غیررسمی شهر خوی)  Persian.pdf    دانلود : 196 English.pdf    دانلود : 146
  محمدتقی معبودی ; هادی حکیمی 67-84
  بازدید: 505
  ارزیابی عوامل اثرگذار بر پذیرش خدمات الکترونیک توسط شهروندان شهر مشهد  English.pdf    دانلود : 246
  لیا شاددل ; امیدعلی خوارزمی 85-104
  بازدید: 607
  شاخص‌شناسی فرسودگی بافت‌های شهری(مطالعۀ موردی: منطقۀ ۳ شهر اصفهان)  Persian.pdf    دانلود : 193 English.pdf    دانلود : 134
  محمد حسین سرائی ; شیرین مهره کش ; رضا مستوفی الممالکی 105-120
  بازدید: 638
  جایگاه حکمروایی مطلوب شهری در کاهش میزان جدایی‌گزینی فضایی مطالعۀ موردی: کلان‌شهر تبریز  Persian.pdf    دانلود : 190 English.pdf    دانلود : 118
  عیسی پیری 121-132
  بازدید: 641
  سنجش و رتبه‌بندی کیفیت زندگی در استان مازندران با استفاده از تکنیک‌های AHP و SAW  Persian.pdf    دانلود : 217 English.pdf    دانلود : 149
  سعید ملکی ; مسعود مدانلو جویباری 133-147
  بازدید: 567
  ارزیابی و تحلیل شاخص‌های توسعه انسانی در مناطق شهری کشور  Persian.pdf    دانلود : 222 English.pdf    دانلود : 125
  مهدی زنگنه 149-160
  بازدید: 749
  تحلیل فضایی‌- مکانی جایگاه‌های پمپ بنزین و تعیین مکان بهینۀ احداث جایگاه‌های جدید با استفاده از GIS و MCDM (مطالعۀ موردی: منطقۀ ۶ شهرداری تهران)  Persian.pdf    دانلود : 223 English.pdf    دانلود : 177
  یعقوب مردای ; نرگس نظری ; محمدرضا بسحاق ; حمزه رحیمی 161-175
  بازدید: 683