دانشکده ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی دانشگاه فردوسی مشهد نشریه گروه جغرافیا صاحب امتیاز: دانشگاه فردوسی مشهد مدیر مسوول: دکتر براتعلی خاکپور سردبیر: دکتر محمد رحیم رهنما ................................................. هیات تحریریه (به ترتیب حروف الفبا): دکتر عیسی ابراهیم زاده(دانشیار دانشگاه سیستان و بلوچستان)، دکتر محمد اجزاء شکوهی (استادیار دانشگاه فردوسی مشهد)، دکتر براتعلی خاکپور (دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد) ، دکتر محمد رحیم رهنما (دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد)، دکتر عباس سعیدی(استاد دانشگاه شهید بهشتی)، دکتر محمد سلیمانی(دانشیار دانشگاه خوارزمی)، دکتر زهره فنی(دانشیار دانشگاه شهید بهشتی)، دکتر علی اکبر عنابستانی(دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد)، دکتر عزت الله مافی(دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد)، دکتر اصغر نظریان(استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران). مدیر داخلی: زهرا بنی اسد ویراستار: محمد رضا امیری مترجم و ویراستار انگلیسی: دکتر محمد غضنفری این مجله در پایگاه های زیر نمایه می شود : * SID (پایگاه اطلاعات علمی دانشگاهی) * * magiran(پایگاه بانک اطلاعات نشریات کشور) * __________________________________________________________________________ این مجله در نشست کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور مورخ 1391/3/31 اجازه انتشار دریافت نموده است.

دریافت نسخه XML این شماره

مقالات

مقالات

بررسی عوامل مؤثر در دسترسی خانوارهای حاشیه نشین منطقه‌ی سه شهر مشهد به اینترنت با استفاده از روش شبکه های عصبی

دکتر محمّدرحیم رهنما; محمّدمحسن رضوی; مهدی کاظمی; امیر اسدی; سلمان حیاتی; صفیّه رکنی

برنامه ریزی کاربری اراضی در شهر گرمی

کرامت اله زیاری; عباس مینایی; رضا زیاری; سمیه زیاری

تبیین جایگاه دیپلماسی شهری در توسعه حوزه‌ی نفوذ ژئوپلیتیکی

زهرا احمدی پور; مرتضی قورچی; مصطفی قادری حاجت