مرور بر اساس بیشترین مشاهده (محبوب ترین مقاله ها)

شماره عنوان تعداد مشاهده
دوره 1 شماره 2: مجله جغرافیا و توسعه فضای شهری (پاییز و زمستان 1393)، شمارۀ پیاپی 1 بررسی میزان تحقق پذیری شهر خلاق (مقایسۀ تطبیقی بین شاخص های توسعۀ پایدار شهری و معیارهای ایجاد شهر خلاق، نمونۀ مورد مطالعه: شهرهای استان یزد)
( اصغر ضرّابی ; میر نجف موسوی ; علی باقری کشکولی )
5663 چکیده   Persian.pdf
دوره 3 شماره 2: مجلۀ جغرافیا و توسعۀ فضای شهری ( پاییز وزمستان 1395 ، شمارۀ پیاپی 5 ) بررسی تأثیر نقش پلیس بر امنیت گردشگران (مطالعة موردی: شهر شاندیز)
( علی اکبر عنابستانی ; معصومه حسینی ; هاشم طالبی )
3893 چکیده   Persian.pdf   English.pdf
1391: (مجله جغرافیا و توسعه ی شهری سال اول شماره 2 ، پاییز و زمستان 1391 ) تحلیل فضایی- کالبدی توسعه آتی شهر سقز با تأکید بر شاخص های رشد هوشمند شهری با استفاده از مُدل آنتروپی شانون
( اکبر حیدری )
3626 چکیده   PDF
1391: مجله ی جغرافیا و توسعه شهری سال اول شماره 1 (بهار و تابستان 1391 ) تحلیل فضایی شاخص های توسعه‌ی گردشگری با استفاده از مدل TOPSIS (مطالعه‌ی موردی: شهرستان‌های استان اصفهان)
( علی زنگی آبادی ; لاله پورعیدی وند ; اسفندیار حیدری پور ; محسن مصلحی )
3397 چکیده   PDF
1391: مجله ی جغرافیا و توسعه شهری سال اول شماره 1 (بهار و تابستان 1391 ) بررسی وضعیت سیستم حمل ونقل عمومی در محدوده‌ی ترافیکی مرکز شهر مشهد از دیدگاه توسعه‌ی پایدار شهری
( براتعلی خاکپور ; زینب فاریابی )
3092 چکیده   PDF
(مجله دو فصلنامه جغرافیا و توسعه شهری سال دوم شماره 1 ، بهار و تابستان 1392 ) ارتقاء کیفی محلات مدرن شهری با به کارگیری رهیافت نوشهرگرایی (نمونه موردی: آزاد شهر مشهد)
( پریسا روشنی ; محمد رحیم رهنما ; مهرنوش افشاری )
2973 چکیده   PDF
(مجله دو فصلنامه جغرافیا و توسعه شهری سال دوم شماره 1 ، بهار و تابستان 1392 ) ارزیابی کارآیی عملکردی سیستم حمل و نقل اتوبوس های تندرو شهر تبریز
( مهدی عبداللهی ; رقیه سالك قهفرخی ; بهنام قاسم زاده ; عاطفه فتح بقالی )
2833 چکیده   PDF
1391: (مجله جغرافیا و توسعه ی شهری سال اول شماره 2 ، پاییز و زمستان 1391 ) بررسی و تحلیل احساس تعلق خاطر و خدمات شهری در شهرهای جدید ایران (مطالعه موردی: شهر جدید بینالود)
( دکتر حمیدرضا وارثی ; محمد قنبری )
2757 چکیده   PDF
1391: مجله ی جغرافیا و توسعه شهری سال اول شماره 1 (بهار و تابستان 1391 ) تاثیر برنامه‌ریزی هوشمند بر انتظام فضایی شهر
( کریم حسین زاده دلیر ; فاطمه صفری )
2733 چکیده   PDF
1391: (مجله جغرافیا و توسعه ی شهری سال اول شماره 2 ، پاییز و زمستان 1391 ) مکانیابی پارکینگهای طبقاتی با بهره گیری از الگوریتم فازی و مدلAHP مبتنی بر GIS مطالعه موردی: منطقه 9 شهرداری مشهد
( قدیر صیامی ; طاهره آخشینی )
2667 چکیده   PDF
1 الی 1(از مجموع 1 مورد)