نشریه های علمی انتشارات

شماره منتشرشده عنوان مقاله
(مجله دو فصلنامه جغرافیا و توسعه شهری سال دوم شماره ۱ ، بهار و تابستان ۱۳۹۲ ) اثرسنجی ترافیکی تغییرکاربری‌های مسکونی و فضای سبز به تجاری (مطالعه موردی: شهر مشهد) چکیده   PDF
هومن شاداب مهر , براتعلی خاکپور
(مجله دو فصلنامه جغرافیا و توسعه شهری سال دوم شماره ۱ ، بهار و تابستان ۱۳۹۲ ) ارتقاء کیفی محلات مدرن شهری با به کارگیری رهیافت نوشهرگرایی (نمونه موردی: آزاد شهر مشهد) چکیده   PDF
پریسا روشنی , محمد رحیم رهنما , مهرنوش افشاری
(مجله دو فصلنامه جغرافیا و توسعه شهری سال دوم شماره ۱ ، بهار و تابستان ۱۳۹۲ ) ارزیابی اقدامات سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری تبریز در مسیر توسعه فضای سبز بر اساس تحلیل SWOT چکیده   PDF
بهنام قاسم زاده , مهدی عبداللهی , رقیه سالک قهفرخی , امیر جدایی
سال. ۲, شماره. ۲,(۱۳۹۴): مجلۀ جغرافیا و توسعۀ فضای شهری (پاییز و زمستان ۱۳۹۴ ، شمارۀ پیاپی۳ ) ارزیابی تأثیر مؤلفه‌های سرمایۀ اجتماعی بر تمایل به مشارکت اعضای شورای اجتماعی محلات مشهد چکیده   Persian.pdf   English.pdf
سیّد هادی زرقانی , محسن حجازی جوشقانی
سال. ۲, شماره. ۲,(۱۳۹۴): مجلۀ جغرافیا و توسعۀ فضای شهری (پاییز و زمستان ۱۳۹۴ ، شمارۀ پیاپی۳ ) ارزیابی راهبردی وضعیت تکوین مدیریت یکپارچۀ کلان‌شهر تبریز چکیده   Persian.pdf   English.pdf
مهدی عبداللهی , مجتبی ولی بیگی
سال. ۳, شماره. ۲: مجلۀ جغرافیا و توسعۀ فضای شهری ( پاییز وزمستان ۱۳۹۵ ، شمارۀ پیاپی ۵ ) ارزیابی سرانه و دسترسی پارک‌ها و فضاهای سبز شهری با رویکرد اکولوژیکی (مورد نمونه: پارک‌های محله‌ای کلان‌شهر تبریز) چکیده   Persian.pdf   English.pdf
راضیه تیموری , رسول قربانی , محمدرضا پورمحمدی , محسن احدنژاد
سال. ۳, شماره. ۱,(۱۳۹۵): مجلۀ جغرافیا و توسعۀ فضای شهری (بهار وتابستان ۱۳۹۵، شمارۀ پیاپی ۴) ارزیابی عوامل اثرگذار بر پذیرش خدمات الکترونیک توسط شهروندان شهر مشهد چکیده   English.pdf
لیا شاددل , امیدعلی خوارزمی
سال. ۱, شماره. ۱,(۱۳۹۳): مجله جغرافیا و توسعه فضای شهری (پاییز و زمستان ۱۳۹۳) ارزیابی فضاهای عمومی و طرح های شهری قوچان منطبق با الگوی «شهر دوست دار کودک» (CFC) چکیده   persian.pdf
اکبر کیانی , علی اسماعیل زاده کواکی
سال. ۳, شماره. ۱,(۱۳۹۵): مجلۀ جغرافیا و توسعۀ فضای شهری (بهار وتابستان ۱۳۹۵، شمارۀ پیاپی ۴) ارزیابی و تحلیل شاخص‌های توسعه انسانی در مناطق شهری کشور چکیده   Persian.pdf   English.pdf
مهدی زنگنه
سال. ۲, شماره. ۲,(۱۳۹۴): مجلۀ جغرافیا و توسعۀ فضای شهری (پاییز و زمستان ۱۳۹۴ ، شمارۀ پیاپی۳ ) ارزیابی و مکان‌یابی کاربری پارک‌های شهری منطقۀ ۹ شهرداری مشهد با استفاده از تحلیل شبکه (Network Analysis) چکیده   Persian.pdf   English.pdf
محمّد اجزاء شکوهی , فرزانه رزّاقیان
(مجله دو فصلنامه جغرافیا و توسعه شهری سال دوم شماره ۱ ، بهار و تابستان ۱۳۹۲ ) ارزیابی کارآیی عملکردی سیستم حمل و نقل اتوبوس های تندرو شهر تبریز چکیده   PDF
مهدی عبداللهی , رقیه سالك قهفرخی , بهنام قاسم زاده , عاطفه فتح بقالی
(مجله دو فصلنامه جغرافیا و توسعه شهری سال دوم شماره ۱ ، بهار و تابستان ۱۳۹۲ ) اولویت بندی مراکز خدماتی مورد نیاز روستاییان در ورودی های شهر زابل با استفاده از مدل Topsis چکیده   PDF
محمود رضا میرلطفی , سید امیر محمد علوی زاده , فرشته سرگلزایی , صدیقه سرگلزایی
سال. ۲, شماره. ۲,(۱۳۹۴): مجلۀ جغرافیا و توسعۀ فضای شهری (پاییز و زمستان ۱۳۹۴ ، شمارۀ پیاپی۳ ) بررسی اثرگذاری محلات شهری بر میزان رضایت‌مندی شهروندان از کیفیت زندگی در شهر کوهدشت چکیده   Persian.pdf   English.pdf
علی اکبر عنابستانی , صمد امرائی , احمد رومیانی
سال. ۳, شماره. ۲: مجلۀ جغرافیا و توسعۀ فضای شهری ( پاییز وزمستان ۱۳۹۵ ، شمارۀ پیاپی ۵ ) بررسی احساس امنیت اجتماعی و عوامل مؤثر بر آن (نمونة موردی: شهر ایذه) چکیده   Persian.pdf   English.pdf
ناهید سجادیان , پریوش اورکی , مرتضی نعمتی
سال. ۲, شماره. ۱,(۱۳۹۴): مجله جغرافیا و توسعه فضای شهری (بهار و تابستان ۱۳۹۴)، شماره پیاپی ۲ بررسی امنیت اجتماعی زنان در پیاده روهای پرتردد کلان‌شهرها با استفاده از مدل AHP, Topsis و Vikor چکیده   Persian.pdf
محسن احدنژاد روشتی , رحیم غلامحسینی , شاهرخ زادولی خواجه
سال. ۲, شماره. ۱,(۱۳۹۴): مجله جغرافیا و توسعه فضای شهری (بهار و تابستان ۱۳۹۴)، شماره پیاپی ۲ بررسی انسجام درونی محلات شهری در شهرهای اسلامی و تقابل آن با پروژه های نوسازی شهری ؛ نمونه محله عامل شهر مشهد چکیده   Persian.pdf
مصطفی امیرفخریان , محمدرحیم رهنما , احمد پوراحمد , محمد اجزاء شکوهی
سال. ۳, شماره. ۲: مجلۀ جغرافیا و توسعۀ فضای شهری ( پاییز وزمستان ۱۳۹۵ ، شمارۀ پیاپی ۵ ) بررسی تأثیر نقش پلیس بر امنیت گردشگران (مطالعة موردی: شهر شاندیز) چکیده   Persian.pdf   English.pdf
علی اکبر عنابستانی , معصومه حسینی , هاشم طالبی
سال. ۲, شماره. ۱,(۱۳۹۴): مجله جغرافیا و توسعه فضای شهری (بهار و تابستان ۱۳۹۴)، شماره پیاپی ۲ بررسی تطبیقی نقش کاربری ترکیبی بر تولید سفر در محلات شهری ( محله چهنو و کارمندان منطقه ۶ مشهد) چکیده   Persian.pdf
رسول قربانی , نعیمه ترکمن نیا
سال. ۲, شماره. ۲,(۱۳۹۴): مجلۀ جغرافیا و توسعۀ فضای شهری (پاییز و زمستان ۱۳۹۴ ، شمارۀ پیاپی۳ ) بررسی توزیع جغرافیایی ناهنجاری‌های ترافیکی در مناطق شهر مشهد چکیده   Persian.pdf   English.pdf
عزت اله مافی , هومن شاداب مهر
,۱۳۹۱: مجله ی جغرافیا و توسعه شهری سال اول شماره ۱ (بهار و تابستان ۱۳۹۱ ) بررسی عوامل مؤثر در دسترسی خانوارهای حاشیه نشین منطقه‌ی سه شهر مشهد به اینترنت با استفاده از روش شبکه های عصبی چکیده   PDF
دکتر محمّدرحیم رهنما , محمّدمحسن رضوی , مهدی کاظمی , امیر اسدی , سلمان حیاتی , صفیّه رکنی
سال. ۳, شماره. ۲: مجلۀ جغرافیا و توسعۀ فضای شهری ( پاییز وزمستان ۱۳۹۵ ، شمارۀ پیاپی ۵ ) بررسی عوامل و زمینه‌های موجود برای افزایش مشارکت مردمی در فرآیند احیای بافت فرسودة منطقة ۱۴ شهرداری تهران چکیده   Persian.pdf   English.pdf
احمد پوراحمد , امیرحسین خادمی , مسلم ضرغام فرد
سال. ۲, شماره. ۱,(۱۳۹۴): مجله جغرافیا و توسعه فضای شهری (بهار و تابستان ۱۳۹۴)، شماره پیاپی ۲ بررسی محدودیت‌های ژئومورفولوژیک توسعه فیزیکی و مکان یابی جهت های توسعه آینده شهر سنقر چکیده   Persian.pdf
محمّد مهدی حسین زاده , رویا پناهی
سال. ۱, شماره. ۱,(۱۳۹۳): مجله جغرافیا و توسعه فضای شهری (پاییز و زمستان ۱۳۹۳) بررسی میزان تحقق پذیری شهر خلاق (مقایسۀ تطبیقی بین شاخص های توسعۀ پایدار شهری و معیارهای ایجاد شهر خلاق، نمونۀ مورد مطالعه: شهرهای استان یزد) چکیده   persian.pdf
اصغر ضرّابی , میر نجف موسوی , علی باقری کشکولی
,۱۳۹۱: (مجله جغرافیا و توسعه ی شهری سال اول شماره ۲ ، پاییز و زمستان ۱۳۹۱ ) بررسی نقش حوزه حمایتی و توانبخشی تأمین اجتماعی در توان‌مند سازی سکونت‌گاه غیررسمی نجف‌آباد زنجان چکیده   بدون عنوان   PDF
دکتر محمد اجزا شکوهی , سما قهرمانی , مهدیه اسدی
سال. ۲, شماره. ۱,(۱۳۹۴): مجله جغرافیا و توسعه فضای شهری (بهار و تابستان ۱۳۹۴)، شماره پیاپی ۲ بررسی نقش مساجد در توسعه محله ای در شهر مشهد چکیده   Persian.pdf
محمدعلی احمدیان , سمیرا عرفانیان
1 - 25 (74) 1 2 3 > >>