پیمایش لیست عناوین

شماره عنوان نویسندگان
(مجله دو فصلنامه جغرافیا و توسعه شهری سال دوم شماره 1 ، بهار و تابستان 1392 ) اثرسنجی ترافیکی تغییرکاربری‌های مسکونی و فضای سبز به تجاری (مطالعه موردی: شهر مشهد) هومن شاداب مهر , براتعلی خاکپور چکیده
دوره 4 شماره 1: مجلۀ جغرافیا و توسعۀ فضای شهری (بهار وتابستان 1396، شمارۀ پیاپی 6) ادراک شهروندان از محیط های پاسخده شهری و نقش آن در تعلق مکانی (مطالعة موردی: شهر اراک) رعنا شيخ بيگلو چکیده
(مجله دو فصلنامه جغرافیا و توسعه شهری سال دوم شماره 1 ، بهار و تابستان 1392 ) ارتقاء کیفی محلات مدرن شهری با به کارگیری رهیافت نوشهرگرایی (نمونه موردی: آزاد شهر مشهد) پریسا روشنی , محمد رحیم رهنما , مهرنوش افشاری چکیده
(مجله دو فصلنامه جغرافیا و توسعه شهری سال دوم شماره 1 ، بهار و تابستان 1392 ) ارزیابی اقدامات سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری تبریز در مسیر توسعه فضای سبز بر اساس تحلیل SWOT بهنام قاسم زاده , مهدی عبداللهی , رقیه سالک قهفرخی , امیر جدایی چکیده
دوره 2 شماره 2 (1394): مجلۀ جغرافیا و توسعۀ فضای شهری (پاییز و زمستان 1394 ، شمارۀ پیاپی3 ) ارزیابی تأثیر مؤلفه‌های سرمایۀ اجتماعی بر تمایل به مشارکت اعضای شورای اجتماعی محلات مشهد سیّد هادی زرقانی , محسن حجازی جوشقانی چکیده
دوره 4 شماره 1: مجلۀ جغرافیا و توسعۀ فضای شهری (بهار وتابستان 1396، شمارۀ پیاپی 6) ارزیابی توان اکولوژیک کاربری شهری با مدل MCDM و GIS (مطالعۀ موردی: شهر سهند) زیبا بهشتی , مسعود منوری چکیده
دوره 2 شماره 2 (1394): مجلۀ جغرافیا و توسعۀ فضای شهری (پاییز و زمستان 1394 ، شمارۀ پیاپی3 ) ارزیابی راهبردی وضعیت تکوین مدیریت یکپارچۀ کلان‌شهر تبریز مهدی عبداللهی , مجتبی ولی بیگی چکیده
دوره 3 شماره 2: مجلۀ جغرافیا و توسعۀ فضای شهری ( پاییز وزمستان 1395 ، شمارۀ پیاپی 5 ) ارزیابی سرانه و دسترسی پارک‌ها و فضاهای سبز شهری با رویکرد اکولوژیکی (مورد نمونه: پارک‌های محله‌ای کلان‌شهر تبریز) راضیه تیموری , رسول قربانی , محمدرضا پورمحمدی , محسن احدنژاد چکیده
دوره 4 شماره 2: مجلۀ جغرافیا و توسعۀ فضای شهری (پاییز و زمستان 1396، شمارۀ پیاپی 7) ارزیابی شاخص‌های کیفی مسکن در برنامه‌ریزی مسکن (مطالعۀ موردی: نواحی شهری نظرآباد، استان البرز) صفر قائدرحمتی , ابوالفضل مشکینی , علیرضا گروسی چکیده
دوره 3 شماره 1 (1395): مجلۀ جغرافیا و توسعۀ فضای شهری (بهار وتابستان 1395، شمارۀ پیاپی 4) ارزیابی عوامل اثرگذار بر پذیرش خدمات الکترونیک توسط شهروندان شهر مشهد لیا شاددل , امیدعلی خوارزمی چکیده
دوره 1 شماره 2: مجله جغرافیا و توسعه فضای شهری (پاییز و زمستان 1393)، شمارۀ پیاپی 1 ارزیابی فضاهای عمومی و طرح های شهری قوچان منطبق با الگوی «شهر دوست¬دار کودک» (CFC) اکبر کیانی , علی اسماعیل زاده کواکی چکیده
دوره 4 شماره 2: مجلۀ جغرافیا و توسعۀ فضای شهری (پاییز و زمستان 1396، شمارۀ پیاپی 7) ارزیابی قابلیت پیاده مداری با تاکید بر رویکرد نوشهرگرایی در بلو ار سجاد مشهد غزاله ربانی ابوالفضلی , محمد رحیم رهنما , براتعلی خاکپور چکیده
دوره 3 شماره 1 (1395): مجلۀ جغرافیا و توسعۀ فضای شهری (بهار وتابستان 1395، شمارۀ پیاپی 4) ارزیابی و تحلیل شاخص‌های توسعه انسانی در مناطق شهری کشور مهدی زنگنه چکیده
دوره 2 شماره 2 (1394): مجلۀ جغرافیا و توسعۀ فضای شهری (پاییز و زمستان 1394 ، شمارۀ پیاپی3 ) ارزیابی و مکان‌یابی کاربری پارک‌های شهری منطقۀ 9 شهرداری مشهد با استفاده از تحلیل شبکه (Network Analysis) محمّد اجزاء شکوهی , فرزانه رزّاقیان چکیده
(مجله دو فصلنامه جغرافیا و توسعه شهری سال دوم شماره 1 ، بهار و تابستان 1392 ) ارزیابی کارآیی عملکردی سیستم حمل و نقل اتوبوس های تندرو شهر تبریز مهدی عبداللهی , رقیه سالك قهفرخی , بهنام قاسم زاده , عاطفه فتح بقالی چکیده
دوره 4 شماره 2: مجلۀ جغرافیا و توسعۀ فضای شهری (پاییز و زمستان 1396، شمارۀ پیاپی 7) اصول و مبانی فقهی حاکم بر مدیریت جامعه و فضای شهری و میزان انطباق آن‌ها بر شهر مشهد محسن ولایتی چکیده
دوره 4 شماره 2: مجلۀ جغرافیا و توسعۀ فضای شهری (پاییز و زمستان 1396، شمارۀ پیاپی 7) امکان‌سنجی و بسترسازی توسعه شهر الکترونیک در شهرهای منطقه‌ای (مطالعۀ موردی: شهر گرگان) حسین موسی زاده , خدارحم بزی , جعفر میرکتولی , محمد فرخ زاد چکیده
(مجله دو فصلنامه جغرافیا و توسعه شهری سال دوم شماره 1 ، بهار و تابستان 1392 ) اولویت بندی مراکز خدماتی مورد نیاز روستاییان در ورودی های شهر زابل با استفاده از مدل Topsis محمود رضا میرلطفی , سید امیر محمد علوی زاده , فرشته سرگلزایی , صدیقه سرگلزایی چکیده
دوره 2 شماره 2 (1394): مجلۀ جغرافیا و توسعۀ فضای شهری (پاییز و زمستان 1394 ، شمارۀ پیاپی3 ) بررسی اثرگذاری محلات شهری بر میزان رضایت‌مندی شهروندان از کیفیت زندگی در شهر کوهدشت علی اکبر عنابستانی , صمد امرائی , احمد رومیانی چکیده
دوره 3 شماره 2: مجلۀ جغرافیا و توسعۀ فضای شهری ( پاییز وزمستان 1395 ، شمارۀ پیاپی 5 ) بررسی احساس امنیت اجتماعی و عوامل مؤثر بر آن (نمونة موردی: شهر ایذه) ناهید سجادیان , پریوش اورکی , مرتضی نعمتی چکیده
دوره 2 شماره 1 (1394): مجله جغرافیا و توسعه فضای شهری (بهار و تابستان 1394)، شماره پیاپی 2 بررسی امنیت اجتماعی زنان در پیاده روهای پرتردد کلان‌شهرها با استفاده از مدل AHP, Topsis و Vikor محسن احدنژاد روشتی , رحیم غلامحسینی , شاهرخ زادولی خواجه چکیده
دوره 2 شماره 1 (1394): مجله جغرافیا و توسعه فضای شهری (بهار و تابستان 1394)، شماره پیاپی 2 بررسی انسجام درونی محلات شهری در شهرهای اسلامی و تقابل آن با پروژه های نوسازی شهری ؛ نمونه محله عامل شهر مشهد مصطفی امیرفخریان , محمدرحیم رهنما , احمد پوراحمد , محمد اجزاء شکوهی چکیده
دوره 3 شماره 2: مجلۀ جغرافیا و توسعۀ فضای شهری ( پاییز وزمستان 1395 ، شمارۀ پیاپی 5 ) بررسی تأثیر نقش پلیس بر امنیت گردشگران (مطالعة موردی: شهر شاندیز) علی اکبر عنابستانی , معصومه حسینی , هاشم طالبی چکیده
دوره 2 شماره 1 (1394): مجله جغرافیا و توسعه فضای شهری (بهار و تابستان 1394)، شماره پیاپی 2 بررسی تطبیقی نقش کاربری ترکیبی بر تولید سفر در محلات شهری ( محله چهنو و کارمندان منطقه 6 مشهد) رسول قربانی , نعیمه ترکمن نیا چکیده
دوره 2 شماره 2 (1394): مجلۀ جغرافیا و توسعۀ فضای شهری (پاییز و زمستان 1394 ، شمارۀ پیاپی3 ) بررسی توزیع جغرافیایی ناهنجاری‌های ترافیکی در مناطق شهر مشهد عزت اله مافی , هومن شاداب مهر چکیده
دوره 4 شماره 2: مجلۀ جغرافیا و توسعۀ فضای شهری (پاییز و زمستان 1396، شمارۀ پیاپی 7) بررسی رابطه بین تراکم ساختمانی با قیمت زمین مطالعه موردی: منطقه 1 کلان‌شهر تبریز محمدرضا پورمحمدی , هادی حکیمی , علی میرزایی چکیده
دوره 4 شماره 2: مجلۀ جغرافیا و توسعۀ فضای شهری (پاییز و زمستان 1396، شمارۀ پیاپی 7) بررسی روند تغییرات فضای سبز در سه دهة گذشته با استفاده از سنجش از دور (مطالعه موردی: شهر یزد) علیرضا خوانین زاده , محمد سرباز , شادی احمدیان چکیده
1391: مجله ی جغرافیا و توسعه شهری سال اول شماره 1 (بهار و تابستان 1391 ) بررسی عوامل مؤثر در دسترسی خانوارهای حاشیه نشین منطقه‌ی سه شهر مشهد به اینترنت با استفاده از روش شبکه های عصبی دکتر محمّدرحیم رهنما , محمّدمحسن رضوی , مهدی کاظمی , امیر اسدی , سلمان حیاتی , صفیّه رکنی چکیده
دوره 3 شماره 2: مجلۀ جغرافیا و توسعۀ فضای شهری ( پاییز وزمستان 1395 ، شمارۀ پیاپی 5 ) بررسی عوامل و زمینه‌های موجود برای افزایش مشارکت مردمی در فرآیند احیای بافت فرسودة منطقة 14 شهرداری تهران احمد پوراحمد , امیرحسین خادمی , مسلم ضرغام فرد چکیده
دوره 2 شماره 1 (1394): مجله جغرافیا و توسعه فضای شهری (بهار و تابستان 1394)، شماره پیاپی 2 بررسی محدودیت‌های ژئومورفولوژیک توسعه فیزیکی و مکان یابی جهت های توسعه آینده شهر سنقر محمّد مهدی حسین زاده , رویا پناهی چکیده
دوره 1 شماره 2: مجله جغرافیا و توسعه فضای شهری (پاییز و زمستان 1393)، شمارۀ پیاپی 1 بررسی میزان تحقق پذیری شهر خلاق (مقایسۀ تطبیقی بین شاخص های توسعۀ پایدار شهری و معیارهای ایجاد شهر خلاق، نمونۀ مورد مطالعه: شهرهای استان یزد) اصغر ضرّابی , میر نجف موسوی , علی باقری کشکولی چکیده
1391: (مجله جغرافیا و توسعه ی شهری سال اول شماره 2 ، پاییز و زمستان 1391 ) بررسی نقش حوزه حمایتی و توانبخشی تأمین اجتماعی در توان‌مند سازی سکونت‌گاه غیررسمی نجف‌آباد زنجان دکتر محمد اجزا شکوهی , سما قهرمانی , مهدیه اسدی چکیده
دوره 2 شماره 1 (1394): مجله جغرافیا و توسعه فضای شهری (بهار و تابستان 1394)، شماره پیاپی 2 بررسی نقش مساجد در توسعه محله ای در شهر مشهد محمدعلی احمدیان , سمیرا عرفانیان چکیده
1391: (مجله جغرافیا و توسعه ی شهری سال اول شماره 2 ، پاییز و زمستان 1391 ) بررسی و تحلیل احساس تعلق خاطر و خدمات شهری در شهرهای جدید ایران (مطالعه موردی: شهر جدید بینالود) دکتر حمیدرضا وارثی , محمد قنبری چکیده
دوره 3 شماره 1 (1395): مجلۀ جغرافیا و توسعۀ فضای شهری (بهار وتابستان 1395، شمارۀ پیاپی 4) بررسی و تحلیل عدالت اجتماعی در برخورداری از خدمات شهری (مورد مطالعه: دسترسی به خدمات آموزشی مقطع راهنمایی شهر میاندوآب) محسن احدنژاد روشتی , میر نجف موسوی , سمیه محمدی حمیدی , محمد ویسیان چکیده
دوره 2 شماره 2 (1394): مجلۀ جغرافیا و توسعۀ فضای شهری (پاییز و زمستان 1394 ، شمارۀ پیاپی3 ) بررسی و تحلیل چالش‌های گردشگری سلامت مشهد از منظر بیماران خارجی سعید ملکی , معصومه توانگر چکیده
1391: مجله ی جغرافیا و توسعه شهری سال اول شماره 1 (بهار و تابستان 1391 ) بررسی وضعیت سیستم حمل ونقل عمومی در محدوده‌ی ترافیکی مرکز شهر مشهد از دیدگاه توسعه‌ی پایدار شهری براتعلی خاکپور , زینب فاریابی چکیده
1391: مجله ی جغرافیا و توسعه شهری سال اول شماره 1 (بهار و تابستان 1391 ) برنامه ریزی کاربری اراضی در شهر گرمی کرامت اله زیاری , عباس مینایی , رضا زیاری , سمیه زیاری چکیده
دوره 2 شماره 2 (1394): مجلۀ جغرافیا و توسعۀ فضای شهری (پاییز و زمستان 1394 ، شمارۀ پیاپی3 ) برنامه‌ریزی سبزراه‌های شهری (مطالعۀ موردی: منطقۀ یازده شهری کلان‌شهر مشهد) الیا وطن پرست , جعفر اولادی قادیکلایی , مرتضی اکبری چکیده
دوره 4 شماره 2: مجلۀ جغرافیا و توسعۀ فضای شهری (پاییز و زمستان 1396، شمارۀ پیاپی 7) تأثیر آگاهی از حقوق شهری بر شهروندی فعال (مورد مطالعه: شهر سبزوار) سعید حسین آبادی , یعقوب زنگنه چکیده
دوره 2 شماره 2 (1394): مجلۀ جغرافیا و توسعۀ فضای شهری (پاییز و زمستان 1394 ، شمارۀ پیاپی3 ) تأثیر استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات بر شکل‌گیری گردشگری الکترونیکی در بین گردشگران ورودی به شهر شیراز مسعود صفایی پور , فروغ گشتیل , علیرضا رحیمی چم خانی , ابوطالب پناهی نژاد , سید چمران موسوی چکیده
1391: مجله ی جغرافیا و توسعه شهری سال اول شماره 1 (بهار و تابستان 1391 ) تاثیر برنامه‌ریزی هوشمند بر انتظام فضایی شهر کریم حسین زاده دلیر , فاطمه صفری چکیده
1391: مجله ی جغرافیا و توسعه شهری سال اول شماره 1 (بهار و تابستان 1391 ) تبیین جایگاه دیپلماسی شهری در توسعه حوزه‌ی نفوذ ژئوپلیتیکی زهرا احمدی پور , مرتضی قورچی , مصطفی قادری حاجت چکیده
دوره 4 شماره 1: مجلۀ جغرافیا و توسعۀ فضای شهری (بهار وتابستان 1396، شمارۀ پیاپی 6) تبیین نقش شاخص های کالبدی در راستای ارتقای امنیت شهروندان با رویکرد C.P.T.E.D (مطالعۀ موردی: بافت فرسودۀ محلۀ زینبیۀ اصفهان) فریبا بهرامی , رضا مستوفی الممالکی , محمد حسین سرائی چکیده
دوره 4 شماره 2: مجلۀ جغرافیا و توسعۀ فضای شهری (پاییز و زمستان 1396، شمارۀ پیاپی 7) تحلیل ارتباط بین سطح کیفیت محیطی و قیمت فروش مسکن در کلان‌شهر تبریز با استفاده از روش تحلیل مؤلفه‌های اساسی پریسا هاشم پور , مهدی عبداللهی چکیده
دوره 4 شماره 2: مجلۀ جغرافیا و توسعۀ فضای شهری (پاییز و زمستان 1396، شمارۀ پیاپی 7) تحلیل انطباق‌پذیری کتاب‌خانه‌های آستان قدس رضوی در مشهد با معیارهای مرکزیت و سازگاری احمد زارعی , محمود سالاری , علی اکبر عنابستانی چکیده
دوره 4 شماره 1: مجلۀ جغرافیا و توسعۀ فضای شهری (بهار وتابستان 1396، شمارۀ پیاپی 6) تحلیل تأثیر تصویر مقصد بر وفاداری گردش‌گران (مطالعۀ موردی: شهر تبریز) امید علی خوارزمی , لیلی ابراهیمی چکیده
دوره 4 شماره 2: مجلۀ جغرافیا و توسعۀ فضای شهری (پاییز و زمستان 1396، شمارۀ پیاپی 7) تحلیل تعادل فضایی بخش خدمات و جاذبه‌های گردشگری(نمونۀ موردی: استان فارس) سید علی علوی , حسن بهنام مرشدی , غدیر عشورنژاد چکیده
(مجله دو فصلنامه جغرافیا و توسعه شهری سال دوم شماره 1 ، بهار و تابستان 1392 ) تحلیل توزیع فضایی پارک‌های محله‌ای منطقه 3 تهران دکتر صدیقه لطفی , دکتر عیسی جوکارسرهنگی , هیرش عثمانپور , سیوان عظیمی چکیده
1391: (مجله جغرافیا و توسعه ی شهری سال اول شماره 2 ، پاییز و زمستان 1391 ) تحلیل رضایت‌مندی ساکنان شهر جدید گلبهار از شرایط زندگی و تأثیر آن بر جذب جمعیت‌ از مادرشهر مشهد علی اکبر عنابستانی , مهدی وطن پرست , زهرا عنابستانی چکیده
دوره 3 شماره 1 (1395): مجلۀ جغرافیا و توسعۀ فضای شهری (بهار وتابستان 1395، شمارۀ پیاپی 4) تحلیل عوامل مؤثر بر تغییر کاربری فضای سبز (باغ‌ها) در شهر جهرم با تأکید بر نقش مدیریت شهری مجتبی روستا , محمدرحیم رهنما , محمد قاسمی خوزانی , سیاوش قزلی چکیده
1391: مجله ی جغرافیا و توسعه شهری سال اول شماره 1 (بهار و تابستان 1391 ) تحلیل فضایی شاخص های توسعه‌ی گردشگری با استفاده از مدل TOPSIS (مطالعه‌ی موردی: شهرستان‌های استان اصفهان) علی زنگی آبادی , لاله پورعیدی وند , اسفندیار حیدری پور , محسن مصلحی چکیده
دوره 3 شماره 1 (1395): مجلۀ جغرافیا و توسعۀ فضای شهری (بهار وتابستان 1395، شمارۀ پیاپی 4) تحلیل فضایی عوامل مؤثر بر رشد نامتعادل کالبدی شهر رشت با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) براتعلی خاکپور , محسن رستگار , رضا ویسی , راضیه‌السادات میرجعفری , سجاد احمدی چکیده
دوره 4 شماره 2: مجلۀ جغرافیا و توسعۀ فضای شهری (پاییز و زمستان 1396، شمارۀ پیاپی 7) تحلیل فضایی کاربری‌های چندمنظوره در شهر با رویکرد پدافند غیرعامل (مورد مطالعه: کاربری مذهبی شهر میاندوآب) محمد حسن یزدانی , سمیه محمدی حمیدی چکیده
1391: (مجله جغرافیا و توسعه ی شهری سال اول شماره 2 ، پاییز و زمستان 1391 ) تحلیل فضایی- کالبدی توسعه آتی شهر سقز با تأکید بر شاخص های رشد هوشمند شهری با استفاده از مُدل آنتروپی شانون اکبر حیدری چکیده
دوره 3 شماره 1 (1395): مجلۀ جغرافیا و توسعۀ فضای شهری (بهار وتابستان 1395، شمارۀ پیاپی 4) تحلیل فضایی‌- مکانی جایگاه‌های پمپ بنزین و تعیین مکان بهینۀ احداث جایگاه‌های جدید با استفاده از GIS و MCDM (مطالعۀ موردی: منطقۀ 6 شهرداری تهران) یعقوب مردای , نرگس نظری , محمدرضا بسحاق , حمزه رحیمی چکیده
دوره 3 شماره 2: مجلۀ جغرافیا و توسعۀ فضای شهری ( پاییز وزمستان 1395 ، شمارۀ پیاپی 5 ) تحلیل قابلیت‌ها و جایگاه شهر تهران ازنظر تحقق مفهوم شهر خلاق در مقایسه با سایر شهرهای دنیا سعید زنگنه شهرکی , باقر فتوحی‌مهربانی , محمد پوراکرمی , محمدرضا سلیمان زاده چکیده
دوره 4 شماره 2: مجلۀ جغرافیا و توسعۀ فضای شهری (پاییز و زمستان 1396، شمارۀ پیاپی 7) تحلیل مفهوم انسجام ساختار فضایی در محله های تاریخی با روش نحو فضا (نمونۀ موردی: محله های تاریخی شهر همدان) سعید علی تاجر , مینا صحرایی چکیده
دوره 4 شماره 2: مجلۀ جغرافیا و توسعۀ فضای شهری (پاییز و زمستان 1396، شمارۀ پیاپی 7) تحلیل نقش سرمایۀ اجتماعی در کارآفرینی و توسعۀ اقتصادی کلان‌شهرها در شرایط تحریم دولت (مطالعۀ موردی: کلان‌شهر تبریز) عیسی پیری چکیده
دوره 3 شماره 2: مجلۀ جغرافیا و توسعۀ فضای شهری ( پاییز وزمستان 1395 ، شمارۀ پیاپی 5 ) تحلیل و بررسی علل تخلفات ساختمانی در کلان‌شهرها با تأکید بر قوانین و ضوابط شهرسازی (مطالعۀ موردی: مناطق سه و نُه شهر مشهد) محمد اجزاء شکوهی , رضا صمدی , نصرت‌اله گودرزی , محمد قنبری چکیده
دوره 3 شماره 1 (1395): مجلۀ جغرافیا و توسعۀ فضای شهری (بهار وتابستان 1395، شمارۀ پیاپی 4) تحلیلی بر رشد فضایی سکونتگاه‌های غیررسمی و پیش‌بینی روند آن در ایران (نمونۀ موردی: سکونتگاه‌های غیررسمی شهر خوی) محمدتقی معبودی , هادی حکیمی چکیده
دوره 2 شماره 1 (1394): مجله جغرافیا و توسعه فضای شهری (بهار و تابستان 1394)، شماره پیاپی 2 تحلیلی بر وضعیت شاغلان بخش اقتصاد غیررسمی (مطالعه موردی: شهر قروه) محمد ویسیان , میرنجف موسوی , طاها ربانی , واحد احمدتوزه چکیده
دوره 3 شماره 1 (1395): مجلۀ جغرافیا و توسعۀ فضای شهری (بهار وتابستان 1395، شمارۀ پیاپی 4) تصمیم‌سازی در برنامه‌ریزی منظر شهری با استفاده از مدل تحلیل شبکه‌ای (نمونۀ موردی: شهر تفت) امیررضا خاوریان گرمسیر , محمدرضا رضائی , مهدی علیان , محمد مولائی قلیچی چکیده
دوره 4 شماره 1: مجلۀ جغرافیا و توسعۀ فضای شهری (بهار وتابستان 1396، شمارۀ پیاپی 6) تعیین اولویت احیاء بافت های فرسوده شهری با استفاده از روش های تصمیم گیری چند معیاره (نمونه: محله سرشور مشهد) محمد رحیم رهنما , سلمان حیاتی , زهرا شیرزاد , مهدي کاظمي بي نياز , محمد قنبري چکیده
دوره 2 شماره 1 (1394): مجله جغرافیا و توسعه فضای شهری (بهار و تابستان 1394)، شماره پیاپی 2 تعیین کارائی و اولویت بندی هتل ها با روش تحلیل پوششی داده-ها و تحلیل رابطه خاکستری سید مسعود حكاكی , سعید سعیدا اردكانی , انیسه رضائی , اکرم صدقی , امیررضا كنجكاو منفرد چکیده
دوره 4 شماره 2: مجلۀ جغرافیا و توسعۀ فضای شهری (پاییز و زمستان 1396، شمارۀ پیاپی 7) تقابل پایداری ابرپروژه‌های شهری: ارزیابی پایداری پروژه‌های بزرگ‌مقیاس در شهر مشهد الناز سرخیلی , مجتبی رفیعیان , علی اکبر تقوایی چکیده
دوره 1 شماره 2: مجله جغرافیا و توسعه فضای شهری (پاییز و زمستان 1393)، شمارۀ پیاپی 1 توانمندسازی شغلی زنان و توسعۀ پایدار شهری (مطالعۀ موردی: زنان شاغل، منطقۀ 18 شهر تهران) زهره فنی , مژگان فرج زاده چکیده
دوره 3 شماره 1 (1395): مجلۀ جغرافیا و توسعۀ فضای شهری (بهار وتابستان 1395، شمارۀ پیاپی 4) جایگاه حکمروایی مطلوب شهری در کاهش میزان جدایی‌گزینی فضایی مطالعۀ موردی: کلان‌شهر تبریز عیسی پیری چکیده
دوره 2 شماره 2 (1394): مجلۀ جغرافیا و توسعۀ فضای شهری (پاییز و زمستان 1394 ، شمارۀ پیاپی3 ) جزیرۀ گرمایی کلان‌شهر مشهد مرضیه کارکن سیستانی , رضا دوستان چکیده
1391: (مجله جغرافیا و توسعه ی شهری سال اول شماره 2 ، پاییز و زمستان 1391 ) جغرافیای شرکتی خدمات APS کلانشهر تهران مورد پژوهی: شرکت‌های خدمات مهندسی ICT علیرضا محمدی , الهه پیشگر چکیده
دوره 2 شماره 1 (1394): مجله جغرافیا و توسعه فضای شهری (بهار و تابستان 1394)، شماره پیاپی 2 راهبردهای تجدید حیات بافت قدیم شهر آران و بیدگل محمد حسین سرایی , امیر اشنویی , علی اصغر شیره پز آرانی چکیده
دوره 1 شماره 2: مجله جغرافیا و توسعه فضای شهری (پاییز و زمستان 1393)، شمارۀ پیاپی 1 راهکار راهبردی کنترل رشد حاشیه نشینی در مناطق شهری مطالعۀ موردی: شهرستان بناب حمدالله سجاسی قیداری , فخری صادقی , لیلا قسمتی چکیده
دوره 4 شماره 1: مجلۀ جغرافیا و توسعۀ فضای شهری (بهار وتابستان 1396، شمارۀ پیاپی 6) رتبه‌بندی مناطق شهری و شناسایی عوامل رضایت شهروندان از عملکرد اتوبوسرانی زنجان (با استفاده از الگوی تلفیقی کانو– تاپسیس) زهره فنی , محسن احدنژاد روشتی , شهرزاد مقدم چکیده
دوره 2 شماره 1 (1394): مجله جغرافیا و توسعه فضای شهری (بهار و تابستان 1394)، شماره پیاپی 2 سرمایه اجتماعی، توانمندسازی زنان حاشیه نشین و بازار کار شهری مطالعه موردی: جامعه زنان محلات اسکان غیر رسمی تبریز براتعلی خاكپور چکیده
دوره 1 شماره 2: مجله جغرافیا و توسعه فضای شهری (پاییز و زمستان 1393)، شمارۀ پیاپی 1 سنجش رابطۀ دسترسی به امکانات و خدمات شهری، امنیت و بهداشت محله و کیفیت زندگی زنان در شهر تهران (با تأکید بر نیاز¬های ویژۀ زنان منطقۀ 2 تهران) فریبا سیدان , اکرم سلطانپور اشتبینی چکیده
دوره 3 شماره 2: مجلۀ جغرافیا و توسعۀ فضای شهری ( پاییز وزمستان 1395 ، شمارۀ پیاپی 5 ) سنجش ظرفیت زیست‌پذیری محله‌های شهری در کلان‌شهر تهران (موارد مطالعاتی: محله‌های هرندی، تختی و کوثر) هاشم داداش‌پور , داود عزیزی , پیمان اصغرزاده چکیده
دوره 2 شماره 1 (1394): مجله جغرافیا و توسعه فضای شهری (بهار و تابستان 1394)، شماره پیاپی 2 سنجش عوامل موثر بر کیفیت زندگی سالمندان در مناطق شهری (مطالعه موردی: شهرستان نیشابور) محمدرضا رضوانی , شیوا پروائی هره دشت , حسین منصوریان چکیده
دوره 2 شماره 2 (1394): مجلۀ جغرافیا و توسعۀ فضای شهری (پاییز و زمستان 1394 ، شمارۀ پیاپی3 ) سنجش میزان امنیت فضایی شهروندی با استفاده از مدل‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره (مطالعۀ موردی: مناطق سیزده‌گانۀ شهر مشهد) طاهره صادقلو , مهدی بازرگان , علی بهشتیان مسکران چکیده
1391: مجله ی جغرافیا و توسعه شهری سال اول شماره 1 (بهار و تابستان 1391 ) سنجش هم افزایی میان نهادی(بخش دولتی و عمومی) در مدیریت شهری شهرهای میانی ایران در مواجهه با اسکان غیررسمی (نمونه‌ی موردی: شهرهای زنجان و همدان) ابوالفضل مشکینی , اسماعیل دویران , غلامرضا کاظمیان , عبدالرضا رکن‌الدین افتخاری چکیده
دوره 3 شماره 1 (1395): مجلۀ جغرافیا و توسعۀ فضای شهری (بهار وتابستان 1395، شمارۀ پیاپی 4) سنجش و رتبه‌بندی کیفیت زندگی در استان مازندران با استفاده از تکنیک‌های AHP و SAW سعید ملکی , مسعود مدانلو جویباری چکیده
دوره 1 شماره 2: مجله جغرافیا و توسعه فضای شهری (پاییز و زمستان 1393)، شمارۀ پیاپی 1 سنجش و شناسایی شاخص های پایداری اجتماعی حمل و نقل شهری در شهر اهواز سعید امانپور , هادی علیزاده چکیده
(مجله دو فصلنامه جغرافیا و توسعه شهری سال دوم شماره 1 ، بهار و تابستان 1392 ) سوگیری های ارزشی در مشارکت اجتماعیِ شهروندان در شهر مشهد احمدرضا اصغرپور ماسوله , علی یوسفی چکیده
دوره 3 شماره 1 (1395): مجلۀ جغرافیا و توسعۀ فضای شهری (بهار وتابستان 1395، شمارۀ پیاپی 4) شاخص‌شناسی فرسودگی بافت‌های شهری(مطالعۀ موردی: منطقۀ 3 شهر اصفهان) محمد حسین سرائی , شیرین مهره کش , رضا مستوفی الممالکی چکیده
دوره 4 شماره 1: مجلۀ جغرافیا و توسعۀ فضای شهری (بهار وتابستان 1396، شمارۀ پیاپی 6) شبیه‌سازی تغییرات کاربری زمین شهر همدان در سال 2040 میلادی با استفاده از روش اتوماسیون سلولی و داده‌کاوی ترکیبی «رگرسیون بردار پشتیبان و سلول‌های خودکار فازی» سعید حاجی بابایی , کیانوش ذاکرحقیقی چکیده
دوره 1 شماره 2: مجله جغرافیا و توسعه فضای شهری (پاییز و زمستان 1393)، شمارۀ پیاپی 1 شناسایی اراضی مناسب سرمایه‏ گذاری‏های اقتصادی در منطقۀ سه شهرداری مشهد معصومه توانگر , فرزانه رزاقیان , حسین آقاجانی چکیده
دوره 3 شماره 2: مجلۀ جغرافیا و توسعۀ فضای شهری ( پاییز وزمستان 1395 ، شمارۀ پیاپی 5 ) شناسایی و تحلیل عوامل کلیدی مؤثر بر توسعۀ شهری با رویکرد آینده‌نگاری (مطالعۀ موردی: کلان‌شهر کرج) ندا ملک‌زاده , مهدی بزاززاده , مجتبی رفیعیان چکیده
دوره 1 شماره 2: مجله جغرافیا و توسعه فضای شهری (پاییز و زمستان 1393)، شمارۀ پیاپی 1 شناسایی پهنه های خارج از خدمات رسانی ایستگاه های آتش نشانی با استفاده ازNetwork Analysis (نمونۀ مورد مطالعه: ایستگاه های آتش نشانی شهر تبریز) محسن احدنژاد روشتی , توحید احمدی , راضیه تیموری چکیده
دوره 2 شماره 1 (1394): مجله جغرافیا و توسعه فضای شهری (بهار و تابستان 1394)، شماره پیاپی 2 ضرورت سنجش و توانمندسازی سرمایۀ اجتماعی در بهسازی بافت های فرسودۀ شهری مطالعۀ موردی: محلۀ سرشور (مشهد) حسین حاتمی نژاد , نورالدین رحمتی , علی اسماعیل زاده کواکی چکیده
دوره 1 شماره 2: مجله جغرافیا و توسعه فضای شهری (پاییز و زمستان 1393)، شمارۀ پیاپی 1 فناوری اطلاعات و ارتباطات و نقش آن در کاهش تقاضای سفرهای درون شهری (مطالعۀ موردی: شهر یزد) علیرضا دهقان پور , محبوبه محمودی نیا , حجت رضایی چکیده
دوره 2 شماره 2 (1394): مجلۀ جغرافیا و توسعۀ فضای شهری (پاییز و زمستان 1394 ، شمارۀ پیاپی3 ) محلات پایدار شهری؛ الگویی جدید در بازساخت مفهوم «محله» در ایران (مطالعۀ موردی: محلۀ اردام در منطقۀ 10 شهرداری مشهد) قدیر صیامی , فهیمه باقرزاده , اعظم سپاهی چکیده
دوره 4 شماره 1: مجلۀ جغرافیا و توسعۀ فضای شهری (بهار وتابستان 1396، شمارۀ پیاپی 6) مطالعۀ اثرات توزیع کاربری اراضی بر سلامت شهروندان (مطالعۀ موردی: شهر بابلسر) صدیقه لطفی , مصطفی قدمی , میترا حسین پور عسگر چکیده
1391: (مجله جغرافیا و توسعه ی شهری سال اول شماره 2 ، پاییز و زمستان 1391 ) مقایسه تحلیلی معابر و نقاط حادثه خیز شهر یزد در سالهای 85 و 86 دکتر حسن حکمت نبا , ژینوس انصاری چکیده
1391: (مجله جغرافیا و توسعه ی شهری سال اول شماره 2 ، پاییز و زمستان 1391 ) مکانیابی پارکینگهای طبقاتی با بهره گیری از الگوریتم فازی و مدلAHP مبتنی بر GIS مطالعه موردی: منطقه 9 شهرداری مشهد قدیر صیامی , طاهره آخشینی چکیده
دوره 4 شماره 1: مجلۀ جغرافیا و توسعۀ فضای شهری (بهار وتابستان 1396، شمارۀ پیاپی 6) مکان‌یابی سایت اسکان موقت در برابر زلزله در شهرها (مطالعۀ موردی: شهر زاهدان) خدیجه نارویی , اسماعیل آقائی زاده چکیده
دوره 3 شماره 2: مجلۀ جغرافیا و توسعۀ فضای شهری ( پاییز وزمستان 1395 ، شمارۀ پیاپی 5 ) مکان‌یابی مراکز اسکان و امداد از منظر مدیریت بحران با ترکیب تکنیک TOPSIS و روش AHP-GIS در شهر سبزوار محمد رضا اخوان عبدالهیان , مسعود تقوايي , حمیدرضا وارثي چکیده
دوره 4 شماره 1: مجلۀ جغرافیا و توسعۀ فضای شهری (بهار وتابستان 1396، شمارۀ پیاپی 6) نقش حکمروایی خوب در برندسازی شهری (مطالعۀ موردی: شاندیز) کتایون علیزاده , حامد روشنایی چکیده
دوره 1 شماره 2: مجله جغرافیا و توسعه فضای شهری (پاییز و زمستان 1393)، شمارۀ پیاپی 1 نقش شبکۀ ریلی درون شهری در چشم انداز بوم شناختی و اقتصادی حمل و نقل شهر مشهد محمد اجزاء شکوهی , عزت الله مافی , فهیمه عبادی نیا چکیده
دوره 3 شماره 2: مجلۀ جغرافیا و توسعۀ فضای شهری ( پاییز وزمستان 1395 ، شمارۀ پیاپی 5 ) کاربرد تکنیک‌های دورسنجی و سیستم اطلاعات جغرافیایی با هدف شبیه‌سازی توسعۀ شهری (مطالعۀ موردی: شهر مهاباد) حسن محمودزاده , خلیل دیده بان , سید علی صادق زاده سادات چکیده
1 الی 25(از مجموع 98 مورد)