نشریه های علمی انتشارات

شماره منتشرشده عنوان مقاله تعداد مشاهده
سال. ۱, شماره. ۱,(۱۳۹۳): مجله جغرافیا و توسعه فضای شهری (پاییز و زمستان ۱۳۹۳) بررسی میزان تحقق پذیری شهر خلاق (مقایسۀ تطبیقی بین شاخص های توسعۀ پایدار شهری و معیارهای ایجاد شهر خلاق، نمونۀ مورد مطالعه: شهرهای استان یزد) چکیده   persian.pdf 4649
اصغر ضرّابی ; میر نجف موسوی ; علی باقری کشکولی
,۱۳۹۱: (مجله جغرافیا و توسعه ی شهری سال اول شماره ۲ ، پاییز و زمستان ۱۳۹۱ ) تحلیل فضایی- کالبدی توسعه آتی شهر سقز با تأکید بر شاخص های رشد هوشمند شهری با استفاده از مُدل آنتروپی شانون چکیده   PDF 3247
اکبر حیدری
,۱۳۹۱: مجله ی جغرافیا و توسعه شهری سال اول شماره ۱ (بهار و تابستان ۱۳۹۱ ) تحلیل فضایی شاخص های توسعه‌ی گردشگری با استفاده از مدل TOPSIS (مطالعه‌ی موردی: شهرستان‌های استان اصفهان) چکیده   PDF 2897
علی زنگی آبادی ; لاله پورعیدی وند ; اسفندیار حیدری پور ; محسن مصلحی
(مجله دو فصلنامه جغرافیا و توسعه شهری سال دوم شماره ۱ ، بهار و تابستان ۱۳۹۲ ) ارزیابی کارآیی عملکردی سیستم حمل و نقل اتوبوس های تندرو شهر تبریز چکیده   PDF 2562
مهدی عبداللهی ; رقیه سالك قهفرخی ; بهنام قاسم زاده ; عاطفه فتح بقالی
,۱۳۹۱: (مجله جغرافیا و توسعه ی شهری سال اول شماره ۲ ، پاییز و زمستان ۱۳۹۱ ) بررسی و تحلیل احساس تعلق خاطر و خدمات شهری در شهرهای جدید ایران (مطالعه موردی: شهر جدید بینالود) چکیده   PDF 2548
دکتر حمیدرضا وارثی ; محمد قنبری
(مجله دو فصلنامه جغرافیا و توسعه شهری سال دوم شماره ۱ ، بهار و تابستان ۱۳۹۲ ) ارتقاء کیفی محلات مدرن شهری با به کارگیری رهیافت نوشهرگرایی (نمونه موردی: آزاد شهر مشهد) چکیده   PDF 2483
پریسا روشنی ; محمد رحیم رهنما ; مهرنوش افشاری
,۱۳۹۱: مجله ی جغرافیا و توسعه شهری سال اول شماره ۱ (بهار و تابستان ۱۳۹۱ ) بررسی وضعیت سیستم حمل ونقل عمومی در محدوده‌ی ترافیکی مرکز شهر مشهد از دیدگاه توسعه‌ی پایدار شهری چکیده   PDF 2461
براتعلی خاکپور ; زینب فاریابی
سال. ۳, شماره. ۲: مجلۀ جغرافیا و توسعۀ فضای شهری ( پاییز وزمستان ۱۳۹۵ ، شمارۀ پیاپی ۵ ) بررسی تأثیر نقش پلیس بر امنیت گردشگران (مطالعة موردی: شهر شاندیز) چکیده   Persian.pdf   English.pdf 2321
علی اکبر عنابستانی ; معصومه حسینی ; هاشم طالبی
,۱۳۹۱: مجله ی جغرافیا و توسعه شهری سال اول شماره ۱ (بهار و تابستان ۱۳۹۱ ) تاثیر برنامه‌ریزی هوشمند بر انتظام فضایی شهر چکیده   PDF 2309
کریم حسین زاده دلیر ; فاطمه صفری
,۱۳۹۱: (مجله جغرافیا و توسعه ی شهری سال اول شماره ۲ ، پاییز و زمستان ۱۳۹۱ ) مکانیابی پارکینگهای طبقاتی با بهره گیری از الگوریتم فازی و مدلAHP مبتنی بر GIS مطالعه موردی: منطقه ۹ شهرداری مشهد چکیده   PDF 2293
قدیر صیامی ; طاهره آخشینی
1 - 10 (10)