اطلاعات نشریه

صاحب امتیاز: دانشگاه فردوسی مشهد
مدیر مسئول: دکتر براتعلی خاکپور
سردبیر: دکتر محمدرحیم رهنما
شاپا چاپی: ۲۵۳۸-۳۵۳۱
شاپا آنلاین: ۲۵۳۸-۳۲۹۹
تلفن: +۹۸۵۱۳۸۸۰۶۷۲۴
ناشر: انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد
نوع نشریه: علمی - پژوهشی ، دوفصلنامه

دریافت نسخه XML این شماره

مقالات

ارزیابی قابلیت پیاده مداری با تاکید بر رویکرد نوشهرگرایی در بلو ار سجاد مشهد

غزاله ربانی ابوالفضلی; محمد رحیم رهنما; براتعلی خاکپور
تعداد مشاهده : 235 صفحه 1-24 PDF
تعداد مشاهده : 163 صفحه 25-41 PDF
تعداد مشاهده : 85 صفحه 43-61 PDF
تعداد مشاهده : 170 صفحه 63-80 PDF
تعداد مشاهده : 157 صفحه 99-115 PDF
تعداد مشاهده : 416 صفحه 151-168 PDF
تعداد مشاهده : 89 صفحه 169-188 PDF
تعداد مشاهده : 202 صفحه 189-204 PDF
تعداد مشاهده : 322 صفحه 243-262 PDF

مجله جغرا فیا و توسعه شهری  از کلیه محققان و اساتید دانشگاهها و بویژه  گروههای جغرافیا ، شهرسازی ،طراحی و مطالعات شهری،  برای همکاری و ارسال نتایج تحقیقات برای چاپ در مجله دعوت به همکاری می نماید.