نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: سال. ۳, شماره. ۲: مجلۀ جغرافیا و توسعۀ فضای شهری ( پاییز وزمستان ۱۳۹۵ ، شمارۀ پیاپی ۵ )

عنوان مقاله: مکان‌یابی مراکز اسکان و امداد از منظر مدیریت بحران با ترکیب تکنیک TOPSIS و روش AHP-GIS در شهر سبزوار


صفحات: 107-126

DOI: 10.22067/gusd.v3i2.48580

چکیده
یکی از موضوعات مهم از دیدگاه پدافند غیرعامل و مدیریت بحران، شناسایی مکان‌های مناسب جهت استقرار مراکز اسکان و امداد مصدومین به‌منظور ساماندهی سریع آسیب‌دیدگان است. ازاین‌رو پژوهش حاضر به دنبال شناسایی شاخص‌های کارآمد جهت مکان‌یابی مراکز اسکان و امداد و همچنین اولویت‌بندی این شاخص‌ها با توجه به شرایط شهر سبزوار است. در این تحقیق ابتدا شاخص‌های عمدۀ مکان‌یابی مراکز اسکان و امداد با استفاده از روش تاپسیس اولویت‌بندی گردیده و سپس بر مبنای شاخص‌های اولویت‌بندی‌شده، مکان‌یابی مراکز اسکان و امداد برای شهر سبزوار با کمک روش تحلیل سلسله‌مراتبی انجام شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که معیارهای نزدیکی به کاربری‌های مسکونی، نزدیکی به مراکز درمانی، نزدیکی به ایستگاه آتش‌نشانی، دسترسی مناسب به راه‌ها و دوری از تأسیسات شهری خطرناک در مکان‌یابی مراکز اسکان و امداد دارای بیشترین اهمیت می‌باشد. همچنین با توجه به شرایط و ویژگی‌های شهر سبزوار معیارهای نزدیکی به کاربری‌های مسکونی و دسترسی مناسب به راه‌های دسترسی دارای بیشترین اولویت در مکان‌یابی این مراکز می‌باشد. در نهایت بر مبنای معیارهای اولویت‌بندی‌شده مشخص گردید بهترین مکان برای مراکز اسکان و امداد در شمال، شمال غرب، جنوب و غرب شهر سبزوار به‌ترتیب واقع درحوالی خیابان‌های طالقانی، میدان دکتر علی‌شریعتی، خیابان امام رضا و خیابان امام خمینی می‌باشند.

کلمات کلیدی:   اولویت‌بندی; تاپسیس; تحلیل سلسله‌مراتبی; مراکز اسکان و امداد; سبزوار; مکان‌یابی; مدیریت بحران

مراجع

دریافت نسخه XML

تمام متن: Persian.pdf
دانلود : 154 English.pdf
دانلود : 92

بازدید: 128

تاریخ دریافت: 1394/04/31 , تاریخ پذیرش: 1396/02/24 , تاریخ انتشار: 1396/02/25

ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )

ارجاعات