نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه امام رضا(ع)

چکیده

پارکینگهای عمومی طبقاتی، به عنوان یکی از مولفه های اساسی سیستم حمل و نقل مدرن درون شهری، وظیفه فراهم آوردن سطوحی برای خارج کردن ترافیک ساکن از سیستم ارتباط شهری و تدارک فضایی موثر جهت توقف موقت وسایل نقلیه و در نتیجه روان سازی ترافیک شهری را بر عهده دارند. مکانیابی مناسب پارکینگهای طبقاتی با استفاده از روشهای فناورانه بویژه در کلانشهرها، ضمن استفاده حداکثر و بهینه از فضای شهری، سبب افزایش کارایی پارکینگها، کاهش پارک حاشیه ای و در نتیجه کاهش حجم و بار ترافیک شهری، منافع اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی فراوانی را نیز به دنبال دارند. در همین راستا هدف این مقاله نیز، مکانیابی پارکینگهای طبقاتی با استفاده از الگوریتم فازی و مدلAHP در محیط Arc GIS است که به طور موردی در منطقه 9 کلانشهر مشهد انجام شده است. روش شناسی انجام این پژوهش از نظرهدفِ تحقیق، کاربردی – توسعه ای و از منظر چارچوبِ پژوهش، تحلیلی- توصیفی است که به شیوه پیشمایشی و در سطح منطقه 9 شهرداری مشهد و نواحی آن انجام شده است. ابزار جمع آوری اطلاعات، مطالعات اسنادی، مصاحبه و مشاهده است. هچنین در این پژوهش از تکنیکهای وزن دهی و تلفیق اطلاعات نظیر وزن دهی، تخصیص امتیاز، منطق فازی، تحلیل سلسله مراتبی(AHP) و روش همپوشانی شاخص ها استفاده شده است. یافته های این پژوهش در خصوص مکان یابی بهینه پارکنیگ طبقاتی در منطقه نه شهرداری مشهد، در قالب اولویت بندی نواحی انتخابی به صورت پهنه هایی با امتیاز بالای 1000 در اولویت اول، امتیاز 1000-900اولویت دوم ، 900-800 اولویت سوم و کمتر از 800 دراولویت چهارم نشان داده شد. نتایج این پژوهش نشان داد از کل پهنه های مورد مطالعه 13پهنه به عنوان پهنه های مطلوب بویژه در غرب و جنوب شرق منطقه از موقعیت مطلوبتری برای احداث پارکینگ برخوردارند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Locate class parking using fuzzy algorithm in Arc GIS and AHP model as a case study on the Metropolitan region 9 in Mashhad

نویسندگان [English]

  • Qadir siami
  • Tahereh Akhsheyni

چکیده [English]

The Public class parking as an essential component of a modern transport system within the city, provided spaces for the removal of stationary traffic in urban communication system, spaces to temporarily stop vehicles And thus the flow of traffic. Locate the appropriate class parking using technological methods, particularly in metropolitan, maximum and optimum use of urban space, so improved Parking performance, reduced margins and thus reduces the size of the park and city traffic, has many Economic, social, environmental Benefits. Therefore, the purpose of this article is Locate class parking using fuzzy algorithm in Arc GIS and AHP model as a case study on the Metropolitan region 9 in Mashhad. In terms of methodology, this study objective' is Application – Developmental, and from the perspective of research, is analytical – descriptive survey. Data collecting tools are the validity and reliability of the questionnaires verified, interviewed and observed. Also in this study used techniques for weighting and combining information, including assigning weighted points, Fuzzy and AHP and fuzzy overlap and the index as modulation technique. Also in this study have been used weighting and combining information techniques such as weighted allocation points, fuzzy logic, analytic hierarchy (AHP), and index overlay method. The findings To locate the optimal class Perking In selected priority areas was shown as Priority areas with a rating above 1000, area with Score 1000 - 900 in the second priority, 900-800 Score in the third priority, And less than 800 in fourth priority. The results of this study showed that 13 zones of the studied area, especially in the West and the South East Region have better conditions to parking construction. Secondary data: The nature and methodology of this study is based on Identifying optimum zoning and parking options in District 9 only.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Locate the class parking
  • Fuzzy algorithm
  • Mashhad
CAPTCHA Image