تاریخچه مجله

دوفصلنامه جغرافیا و توسعه فضای شهری به دلیل کمبود مجلات تخصصی در حوزه مباحث شهری از اسفند 1390 اقدام به انتشار تحقیقات محققان کرد و در سال 1393 با اخذ مجوز از کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور فعالیت رسمی خود را در زمینه‌ی انتشار دستاوردهای علمی و پژوهشی محققان در حوزه مباحث شهری آغاز کرده است.

حوزه و تخصص نشریه

* رویکردها و الگوهای نوین در زمینه برنامه ریزی شهری؛

* رویکردهای نوین در زمینه توسعه پایدار شهری؛

* مطالعات شهری در ابعاد اجتماعی ، اقتصادی ، فرهنگی، کالبدی و زیست محیطی؛

* گردشگری و برنامه‌ریزی شهری؛

* آینده پژوهی مباحث شهری؛

* مباحث مرتبط با مدیریت شهری؛

* حمل و نقل شهری؛

* و... .