نام

نام خانوادگی

وابستگی سازمانی

شهر- کشور

Publons_Id/Scopus Author ID

ORCiD

پاکزاد

آزادخانی

دانشگاه باختر ایلام

ایلام- ایران

 

 

حسین

آقاجانی

دانشگاه اصفهان

اصفهان- ایران

 

 

محمد

آقاجانی

دانشگاه مالک اشتر

تهران- ایران

 

 

محسن

آقایاری هیر

دانشگاه تبریز

تبریز- ایران

 

 

عیسی

ابراهیم زاده

دانشگاه سیستان و بلوچستان

سیستان و بلوچستان- ایران

 

 

محمد

اجزاء شکوهی

دانشگاه فردوسی مشهد

مشهد- ایران

 

0000-0002-6679-0629

قادر

احمدی

دانشگاه ارومیه

ارومیه- ایران

ADU-5016-2022

 

محمدعلی

احمدیان

دانشگاه فردوسی مشهد

مشهد- ایران

 

 

حامد

ادب

دانشگاه حکیم سبزواری

سبزوار-ایران

F-8126-2015

 

احمد

اسدی

دانشگاه قائنات

قائنات- ایران

 

 

روح اله

اسدی

دانشگاه فردوسی مشهد

مشهد- ایران

 

0000-0002-7872-4602

محمد

اسکندری ثانی

دانشگاه بیرجند

بیرجند- ایران

ABB-1030-2021

0000-0003-3824-4871

نجما

اسماعیل پور

دانشگاه یزد

یزد-ایران

 

 

احمدرضا

اصغرپور ماسوله

دانشگاه فردوسی مشهد

مشهد- ایران

 

 

اکبر

اصغری زمانی

دانشگاه زنجان

زنجان- ایران

 

 

سید حسین

اطهری

دانشگاه فردوسی مشهد

مشهد- ایران

 

 

هادی

اعظمی

دانشگاه فردوسی مشهد

مشهد- ایران

ABD-8487-2021

authorId=57209202338

0000-0002-9533-3515

سعید

امان پور

دنشگاه شهید چمران

اهواز- ایران

 

 

کمال

امیدوار

دانشگاه یزد

یزد-ایران

 

0000-0002-4956-3002

مصطفی

امیرفخریان

دانشگاه فردوسی مشهد

مشهد- ایران

 

0000-0003-4799-8907

کیومرث

ایراندوست

دانشگاه کردستان

کردستان- ایران

 

 

مصطفی

ایستگلدی

دانشگاه زابل

زابل- ایران

 

 

خدارحم

بزی

دانشگاه زابل

زابل- ایران

 

0000-0003-2749-7072

حسین

بهروان

دانشگاه فردوسی مشهد

مشهد- ایران

authorId=46461228800

 

ابوالفضل

بهنیافر

دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

مشهد- ایران

 

 

خدیجه

بوزرجمهری

دانشگاه فردوسی مشهد

مشهد- ایران

 

0000-0001-6027-1898

علیرضا

بیدخوری

دانشگاه فردوسی مشهد

مشهد- ایران

 

 

طاهر

پریزادی

دانشگاه خوارزمی

تهران- ایران

 

 

مژگان

پورعماد

دانشگاه فردوسی مشهد

مشهد- ایران

 

 

عیسی

پیری

دانشگاه زنجان

زنجان- ایران

AAC-2493-2022

 

علی اصغر

پیله ور

دانشگاه بجنورد

بجنورد- ایران

Scopus Author ID: 23978517100

AAI-1380-2021

0000-0003-2125-1274

مسعود

تقوایی

دانشگاه اصفهان

اصفهان-ایران

authorId=51663979600

 

علی اکبر

تقی پور

دانشگاه دامغان

دامغان- ایران

 

 

معصومه

توانگر

دانشگاه فردوسی مشهد

مشهد- ایران

 

 

مژگان

ثابت تیموری

جهاد دانشگاهی مشهد

مشهد- ایران

 

 

محسن

جان پرور

دانشگاه فردوسی مشهد

مشهد- ایران

authorId=56500710200

0000-0002-3126-5840

مریم

جعفری مهرآبادی

دانشگان گیلان

گیلان- ایران

 

 

علیرضا

جمشیدی

 

 

 

 

حسین

حاتمی نژاد

دانشگاه تهران

تهران- ایران

authorId=56495444400

 

کیومرث

حبیبی

دانشگاه کردستان

کردستان- ایران

Scopus Author ID: 24066918900

AAZ-8427-2020

0000-0002-7093-9625

مهدی

حسام

دانشگاه تهران

تهران- ایران

 

authorId=55098576000

0000-0002-9556-6167

سعید

حسین آبادی

دانشگاه بزرگمهر قائنات

قائنات- ایران

 

 

سید علی

حسین پور

دانشگاه فردوسی مشهد

مشهد- ایران

 

 

سید رضا

حسین زاده

دانشگاه فردوسی مشهد

مشهد- ایران

AAA-6530-2020

authorId=7801631141

0000-0002-4147-8065

کریم

حسین زاده دلیر

دانشگاه تبریز

تبریز-ایران

 

 

سید علی

حسینی

دانشگاه پیام نور استان گیلان

گیلان- ایران

 

 

سید مصطفی

حسینی

دانشگاه فردوسی مشهد

مشهد- ایران

 

 

سیدهادی

حسینی

دانشگاه حکیم سبزواری

سبزوار- ایران

 

0000-0002-1239-388X

علی

حسینی

دانشگاه تهران

تهران- ایران

 

 

نگار

حسینیان

دانشگاه بینالود

مشهد- ایران

 

 

هادی

حکیمی

دانشگاه تبریز

تبریز- ایران

 

 

محمدتقی

حیدری

دانشگاه زنجان

زنجان- ایران

 

 

اکبر

حیدری تاشه کبود

دانشگاه فردوسی مشهد

مشهد- ایران

 

 

رسول

حیدری سورشجانی

دانشگاه کاشان

کاشان- ایران

authorId=55938099000

 

احمد

خادم الحسینی

دانشگاه آزاد اسلامی،نجف آباد

نجف آباد- ایران

 

 

حسین

خادمی

 

 

 

 

براتعلی

خاکپور

دانشگاه فردوسی مشهد

مشهد- ایران

authorId=55969304300

 

شهریار

خالدی

دانشگاه شهید بهشتی

تهران- ایران

 

 

فروغ

خزاعی نژاد

دانشگاه کوثر بجنورد

بجنورد- ایران

 

 

محمدعلی

خلیجی

دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز

اهواز- ایران

 

 

امیدعلی

خوارزمی

دانشگاه فردوسی مشهد

مشهد- ایران

V-9428-2019

Scopus Author ID: 57207618540

0000-0002-4337-8594

علیرضا

خوراکیان

دانشگاه فردوسی مشهد

مشهد- ایران

P-8771-2019

Scopus Author ID: 55973103500

0000-0003-0890-3418

فرامرز

خوش اخلاق

دانشگاه تهران

تهران- ایران

authorId=26423076600

 

محمد

دارند

دانشگاه کردستان

کردستان- ایران

ResearcherID: D-7757-2017

Scopus Author ID: 26664517400

0000-0001-9254-1370

مریم

دانشور

دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

مشهد- ایران

 

 

مسعود

داوری نژاد

دانشگاه بینالود

مشهد- ایران

 

 

رضا

دوستان

دانشگاه فردوسی مشهد

مشهد- ایران

AAI-5240-2021

Scopus Author ID: 57204211773

0000-0003-1436-7295

سمیه

ذهاب ناظوری

 

 

 

 

غزاله

ربانی ابوالفضلی

دانشگاه فردوسی مشهد

مشهد- ایران

 

 

محمد

رحیمی

دانشگاه شهید باهنر کرمان

کرمان-ایران

J-6193-2019

 

فرزانه

رزاقیان

دانشگاه فردوسی مشهد

مشهد- ایران

 

 

محسن

رستگار

 

 

 

 

محمدرضا

رضایی

دانشگاه یزد

یزد- ایران

 

 

مرتضی

رضوی نژاد

دانشگاه فردوسی مشهد

مشهد- ایران

 

 

مجتبی

رفیعیان

دانشگاه تربیت مدرس

تهران- ایران

Q-6571-2018

authorId=14008943400

0000-0001-7371-7617

محمّد رحیم

رهنما

دانشگاه فردوسی مشهد

مشهد- ایران

AAA-7776-2020

authorId=53878305100

0000-0002-4851-6327

پریسا

روشنی

واحد علوم و تحقیقات تهران

تهران- ایران

 

 

سید هادی

زرقانی

دانشگاه فردوسی مشهد

مشهد- ایران

ResearcherID: C-2716-2018

Scopus Author ID: 57209259370

ResearcherID: C-2716-2018

0000-0002-3365-8250

محمدجعفر

زمردیان

دانشگاه فردوسی مشهد

مشهد- ایران

 

0000-0003-4210-3799

رحمان

زندی

دانشگاه حکیم سبزواری

سبزوار- ایران

 

 

مهدی

زنگنه

دانشگاه حکیم سبزواری

سبزوار- ایران

 

 

سعید

زنگنه

دانشگاه تهران

تهران- ایران

authorId=36773682800

 

یعقوب

زنگنه

دانشگاه حکیم سبزواری

سبزوار- ایران

 

 

فرزانه

ساسان پور

دانشگاه خوارزمی

تهران- ایران

authorId=1233456774

 

حمدالله

سجاسی قیداری

دانشگاه فردوسی مشهد

مشهد- ایران

Scopus Author ID: 57201396919

AAU-9089-2021

0000-0001-9456-7312

محمد حسین

سرائی

دانشگاه یزد

یزد- ایران

Scopus Author ID: 57193393194

authorId=57193393194

0000-0003-3449-3969

هوشنگ

سرور

دانشگاه مراغه

 

 

 

مهدی

سقایی

موسسه آموزش عالی حکیم جرجانی گرگان

گرگان- ایران

 

 

ریحانه

سلطانی مقدس

دانشگاه پیام نور

 

 

 

محمد

سلمانی مقدم

دانشگاه حکیم سبزوای

سبزوار- ایران

 

 

هادی

سلیمانی مقدم

دانشگاه حکیم سبزوای

سبزوار- ایران

authorId=06439943499

 

سید خلیل

سیدعلی پور

پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی

 

 

 

هومن

شاداب مهر

دانشگاه فردوسی مشهد پردیس بین الملل

مشهد- ایران

 

 

لیا

شاددل

دانشگاه فردوسی مشهد

مشهد- ایران

 

 

احمد

شاهیوندی

دانشگاه هنر اصفهان

اصفهان- ایران

authorId=55427595000

 

حمید

شایان

دانشگاه فردوسی مشهد

مشهد- ایران

AAU-9009-2021

authorId=57215875627

0000-0001-6176-7641

حجت اله

شرفی

دانشگاه شهید باهنر کرمان

کرمان- ایران

 

 

زهرا

شریفی نیا

دانشگاه آزاد اسلامی، ساری،

ساری- ایران

 

 

علی

شماعی

دانشگاه خوارزمی تهران

تهران- ایران

authorId=56500607400

 

علی اکبر

شمسی پور

دانشگاه تهران

تهران- ایران

Scopus Author ID: 35759729000

ResearcherID: R-7626-2018

ResearcherID: AAE-6605-2020

 

0000-0001-8606-4571

حمید

صابری

دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد

نجف آباد- ایران

 

 

رستم

صابری فر

دانشگاه تربیت مدرس

تهران- ایران

 

 

زین العابدین

صادقی

دانشگاه شهید باهنر کرمان

کرمان- ایران

Scopus Author ID: 57192813565

Q-9263-2019

0000-0002-6591-6090

سلیمان

صادقی

دانشگاه فردوسی مشهد

مشهد- ایران

 

 

مجتبی

صادقی

دانشگاه فردوسی مشهد

مشهد- ایران

 

 

شیرین

صباغی ابکوه

دانشگاه فردوسی مشهد

مشهد- ایران

 

 

مسعود

صفایی پور

دانشگاه شهید چمران اهواز

اهواز- ایران

AFQ-8257-2022

authorId=57201505746

0000-0003-4330-7865

اعظم

صفرآبادی

دانشگاه شیراز

شیراز- ایران

 

 

فروزان

طاهری

دانشگاه فردوسی مشهد

مشهد- ایران

 

 

حسین

طهماسبی مقدم

دانشگاه زنجان

زنجان- ایران

 

 

سیدهادی

طیب نیا

دانشگاه سیستان و بلوچستان

سیستان و بلوچستان- ایران

 

0000-0002-4689-0550

فهیمه

عبادی نیا

دانشگاه فردوسی مشهد

مشهد- ایران

 

 

غلامرضا

عباس زاده

 

 

 

 

 

مهدی

عبدالهی

 

 

 

0000-0003-2252-0544

مژگان

عظیمی هاشمی

جهاد دانشگاهی مشهد

مشهد- ایران

 

 

سید علی

علوی

دانشگاه تربیت مدرس

تهران- ایران

 

 

سید امیر محمد

علوی زاده

دانشگاه پیام نور

 

 

 

کتایون

علیزاده

دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

مشهد- ایران

 

 

زهرا

عنابستانی

دانشگاه آزاد اسلامی- علوم و تحقیقات تهران

تهران- ایران

 

 

 

علی اکبر

عنابستانی

دانشگاه شهید بهشتی

تهران- ایران

 

Scopus Author ID: 36182669900

AAV-6830-2021

0000-0003-1461-5893

حسین

غضنفرپور

 

 

 

0000-0003-3562-1336

عطا

غفاری گیلانده

دانشگاه محقق اردبیلی

اردبیل-ایران

authorId=56095994800

 

محمد

غلامی

انشگاه تهران-دانشگاه پیام نور

تهران- ایران

 

 

 

یونس

غلامی

دانشگاه کاشان

کاشان- ایران

 

 

حبیب اله

فصیحی

دانشگاه خوارزمی تهران

تهران- ایران

 

 

 

زهره

فنی

دانشگاه شهید بهشتی

   تهران- ایران

 

AAA-2752-2022

0000-0001-1828-4887

محمد علی

فیروزی

دانشگاه شهید چمران اهواز

اهواز- ایران

 

 

صفر

قائدرحمتی

دانشگاه تربیت مدرس

تهران- ایران

 

 

مریم

قاسمی

دانشگاه فردوسی مشهد

مشهد- ایران

 

0000-0002-0238-8323

محمد

قاسمی خوزانی

دانشگاه فردوسی مشهد

مشهد- ایران

 

 

محمود

       قدیری

دانشگاه تربیت مدرس

تهران- ایران

 

 

رسول

قربانی

دانشگاه تبریز

تبریز- ایران

 

 

ابوالفضل

قنبری

دانشگاه تبریز

تبریز- ایران

 

0000-0001-6225-0433

محمد

قنبری

دانشگاه فردوسی مشهد

مشهد- ایران

 

 

غلامرضا

کاظمیان

دانشگاه علامه طباطبائی

تهران- ایران

 

0000-0003-1708-5736

جلال

کرمی

دانشگاه تربیت مدرس

تهران- ایران

AFR-3701-2022

authorId=55012595200

 

سید هادی

کهنه پوشی

دانشگاه فردوسی مشهد

مشهد- ایران

 

 

اکبر

کیانی

دانشگاه زابل

زابل-ایران

 

 

صدیقه

کیانی سلمی

دانشگاه کاشان

کاشان- ایران

 

 

صدیقه

لطفی

دانشگاه مازندران

مازندران- ایران

AAO-1240-2020

authorId=15837358800

 

سعیده

مؤیدفر

دانشگاه حائری میبد

 

authorId=56721362400

0000-0001-9545-1354

عزت اله

مافی

دانشگاه فردوسی مشهد

مشهد- ایران

 

 

افشین

متقی

دانشگاه خوارزمی تهران

تهران- ایران

 

 

علیرضا

محمدی

دانشگاه محقق اردبیلی

اردبیل-ایران

authorId=57192644938

 

ابوالفضل

مشکینی

دانشگاه تربیت مدرس

تهران- ایران

authorId=24067277700

 

رئوف

مصطفی زاده

دانشگاه محقق اردبیلی

اردبیل-ایران

ResearcherID: E-5783-2015

Scopus Author ID: 36638088000

Scopus Author ID: 55096935900

 

0000-0002-0401-0260

جعفر

معصوم پور

 

دانشگاه رازی کرمانشاه

کرمانشاه-ایران

ABG-4190-2021

0000-0001-9914-2145

عباس

مفیدی

دانشگاه فردوسی مشهد

مشهد- ایران

Scopus Author ID: 37073104700

Scopus Author ID: 35338541500

Q-1069-2015

0000-0002-5050-0033

غلامرضا

ملکشاهی

دانشگاه مازندران

مازندران- ایران

 

 

سعید

ملکی

دانشگاه شهید چمران اهواز

اهواز- ایران

AAF-7390-2021

authorId=55327252400

0000-0001-6884-4259

علی

موحد

دانشگاه خوارزمی تهران

تهران- ایران

Scopus Author ID: 36810173700

 

0000-0001-8500-8340

مهدی

مودودی

دانشگاه بزرگمهر قائنات

قائنات- ایران

 

 

میرنجف

موسوی

دانشگاه ارومیه

ارومیه- ایران

R-6049-2019

 

اصغر

مولائی

دانشگاه هنر اسلامی تبریز

تبریز- ایران

 

0000-0002-9458-040X

حسین

میرزائی

دانشگاه فردوسی مشهد

مشهد- ایران

authorId=57194332676

0000-0002-5278-309X

محمد

میره ای

دانشگاه تهران

تهران- ایران

ADE-3594-2022

 

مسعود

مینائی

دانشگاه فردوسی مشهد

مشهد- ایران

ResearcherID: D-3131-2018

Scopus Author ID: 57189299078

0000-0001-6233-416X

مهین

نسترن

دانشگاه اصفهان

اصفهان- ایران

authorId=55189883200

0000-0002-5920-7239

حسین

نظم فر

دانشگاه محقق اردبیلی

اردبیل- ایران

authorId=55523287100

 

محسن

نوغانی

دانشگاه فردوسی مشهد

مشهد- ایران

ABB-3627-2020

authorId=56613069400

0000-0002-6065-0502

عامر

نیک پور

دانشگاه مازندران

مازندران- ایران

 

 

حمیدرضا

وارثی

دانشگاه اصفهان

اصفهان- ایران

authorId=55427250400

 

بهزاد

وثیق

دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول

دزفول- ایران

 

0000-0001-5708-7045

مجید

یاسوری

دانشگاه گیلان

گیلان- ایران

 

0000-0002-8800-6196

محمدحسن

یزدانی

دانشگاه محقق اردبیلی

اردبیل- ایران

 

0000-0001-8088-6910