آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1352
تعداد پذیرش 271
تعداد عدم پذیرش 715

مقالات منتشر شده (از سال 1390)
تعداد دوره‌ها 12
تعداد شماره‌ها 27
تعداد مقالات 324
تعداد مشاهده مقاله 279516
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 35 روز
متوسط زمان پذیرش 345 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 213 روز
درصد پذیرش 20 %