آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1280
تعداد پذیرش 255
تعداد عدم پذیرش 688

مقالات منتشر شده (از سال 1390)
تعداد دوره‌ها 11
تعداد شماره‌ها 24
تعداد مقالات 305
تعداد مشاهده مقاله 151842
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 37 روز
متوسط زمان پذیرش 348 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 221 روز
درصد پذیرش 20 %