آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1235
تعداد پذیرش 236
تعداد عدم پذیرش 667

مقالات منتشر شده (از سال 1390)
تعداد دوره‌ها 10
تعداد شماره‌ها 22
تعداد مقالات 285
تعداد مشاهده مقاله 122437
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 38 روز
متوسط زمان پذیرش 342 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 219 روز
درصد پذیرش 19 %