منشور اخلاقی دوفصلنامه جغرافیا و توسعه فضای شهری
انتشار و تألیف:
1- مقالات علمی - پژوهشی دریافتی از نویسندگان، به‌وسیله ارزیابان علمی نشریه که از طرف هیأت تحریریه و سردبیر انتخاب می‌شوند، به‌صورت محرمانه و بی‌نام ارزیابی می‌شوند.
2- ملاک ارزیابی مقالات اصالت، کیفیت علمی، صحت داده ها و اطلاعات موجود در مقالات و رعایت چارچوب علمی و ادبی نشریه است.
3- کلیه مقالات بر اساس تصمیم داوران و هیأت تحریریه، پذیرفته، تجدید نظر و یا رد می‌شوند.
4- نسخه تجدید نظر شده براساس نظرات داوران نشریه به ارزیاب نهایی ارائه و تصمیم‌گیری نهایی بر اساس نظر ایشان انجام می‌شود.
5- مقالات رد شده حداکثر به مدت سه ماه در آرشیو نشریه بایگانی و پس از آن از سامانه حذف می شوند.
6- پذیرش مقاله منوط به تأیید الزامات قانونی و تسلیم تعهد‌نامه نویسندگان که شامل پذیرفتن مسؤولیت، کپی‌رایت و سرقت علمی است، می‌باشد و پس از آن به‌عنوان مقاله پذیرفته شده در دسته مقالات در نوبت چاپ قرار گرفته و به‌صورت آنلاین نمایش داده می‌شود.
7- سرقت علمی به‌وسیله تیم تحقیق در دانشگاه و ارجاع متقابل آن، قبل از پذیرش مورد بررسی قرار می‌گیرد.

نویسندگان:
1- گواهی اصالت مقاله توسط نویسندگان در هنگام ارسال مقاله به صورت الکترونیکی تسلیم می‌شود، همچنین باید گواهی شود که مقاله ارسال شده در نشریه دیگری چاپ نشده است و یا در دست بررسی برای چاپ نیست.
2- اصلاحات و نقطه نظرات پیشنهادی کمیته داوران ظرف مدت 30 روز از تاریخ ابلاغ، به سردبیر نشریه ارجاع داده شود.
3- تقدیر و تشکر و وابستگی سازمانی نویسندگان در مقاله آورده شود و هرگونه مغایرت منافع بین نویسندگان و یا سازمان‌ها ذکر شود.
4- نشریه از ارائه گزارش خطا و اشتباهات در آثار منتشر شده که به بهبود کیفیت مقالات و ارتقای جایگاه علمی نشریه کمک کند، استقبال می‌ نماید.
5- نویسنگان بعد از تکمیل فرآیند ارزیابی مقاله، حق انصراف از چاپ را ندارند.

داوران:
1- رازداری و محرمانه‌بودن اطلاعات مقاله در همه زمینه‌ها رعایت شود. فرآیند داوری مقالات به‌صورت مخفیانه و بی‌نام انجام می‌شود، در حالی‌که حفظ اصالت مقالات در اولویت قرار ‌می‌گیرد.
2- فرآیند داوری باید در بازه زمانی مشخص شده برای داوران صورت پذیرد و نقطه نظرات مربوط به اصالت مقاله، صرف نظر از پیشنهادها در مورد تجدید نظر، رد و یا پذیرش مقاله، به سردبیر فرستاده شود.
3-پیشنهادهای داوران در خصوص مقالات منتشر شده باید در قالب فرم‌های داوری و در بخش نقطه نظرات مربوط به نویسنده و سردبیر، به آنها ارائه شود.
4- سرقت علمی شامل هم‌پوشانی مقاله با دیگر مقالات چاپ شده، باید به اطلاع برسد به طوری‌که هیأت تحریریه بتواند تصمیم نهایی را در مورد رد یا پذیرش مقاله اتخاذ کند.
5- داوران باید از داوری مقالاتی که تضاد منافع دارد، امتناع کنند.

هیأت تحریریه:
1- سردبیر و هیأت تحریریه نشریه اختیار تام در رد یا قبول هر مقاله داشته و کیفیت کلی مقالات منتشر شده بر عهده آنهاست.
2- سردبیر قادر است استراتژی‌هایی را به منظور بالا بردن کیفیت مقالات نشریه اجرا نماید.
3- صحت و سقم سابقه تحصیلی نویسنده قبل از بررسی مقاله باید ارزیابی شود.
4- اصالت و کیفیت مقاله، صحت مطالب ارائه شده و مرتبط بودن با زمینه انتشارات باید تنها ویژگی برای پذیرفتن یا رد مقالات باشد.
5- تصمیمات نهایی نباید بدون ادله محکم لغو شود.
6- ناشناس بودن هویت داوران و نویسندگان تا زمانی که تصمیمی در مورد مقاله اتخاذ نشده است، باید حفظ شود.
7- ویراستاران راه حلی برای مسائل اخلاقی و مشکلاتی از قبیل تقابل نویسندگان در ارتباط با مقالات چاپ شده یا چاپ نشده آنها، پیدا کنند.
8- رد مقالات بر اساس سوء ظن امکان پذیر نمی‌باشد.
9- تضاد منافع میان اعضای هیأت تحریریه، نویسندگان و داوران باید به‌درستی و بر اساس دستورالعمل کمیته اخلاق نشر (COPE) حل و فصل شود.

بیانیه سرقت علمی آثار:
1- همه قوانین تعریف شده توسط کمیته اخلاق نشر (COPE) باید توسط اعضای هیأت تحریریه، داوران و نویسندگان اجرایی شود.
2- مقاله در مرحله اول (فرآیند بررسی سردبیر) می‌تواند از روند خارج شود اما زمانی‌که درفرآیند داوری قرار می‌گیرد، انصراف از روند داوری مشمول پرداخت جریمه به هیأت تحریریه است.
3- هر تغییر عمده در مقاله پذیرفته شده با ارائه ادله قابل انجام است.
4- همه اعضای هیأت تحریریه و نویسندگان، باید هر نوع اصلاحی را صادقانه و به‌طور کامل انجام دهند.
5- اخلاق نشر باید در مقاله رعایت شود. سرقت علمی و یا ارائه داده‌های تقلبی موجب می‌شود که نویسندگان به‌عنوان ناقضان قوانین کمیته اخلاق نشر (COPE) تلقی شوند و نام آنها در لیست سیاه این کمیته قرار گیرد، که اتخاذ تصمیم بر عهده هیأت تحریریه است.

* نکته: دوفصلنامه جغرافیا و توسعه فضای شهری عضو کمیته اخلاق نشر (COPE) نبوده است، اما متعهد به پیروی از استانداردها و دستورالعمل‌های آن می‌باشد.