برای سرعت بخشیدن به امر داوری و چاپ مقالات، از همة پژوهشگرانی که مایل به چاپ مقالات علمی خود در این نشریه هستند، درخواست می‌شود به نکات زیر توجه کافی داشته باشند:


1. مقالة ارسال شده نباید قبلاً در هیچ نشریة داخلی یا خارجی چاپ شده باشد. هیأت تحریریه انتظار دارد نویسندگان محترم تا هنگامی که جواب پذیرش از نشریه نرسیده است، مقالة خود را به مجلة دیگری برای چاپ ارسال نفرمایند.


2. ساختار مقاله شامل عناصر زیر است:
2. 1. صفحة عنوان: در صفحة شناسنامه باید عنوان مقاله، نام و نام خانوادگی نویسنده (نویسندگان)، درجة علمی، نشانی دقیق (کد پستی، تلفن، دورنگار و پست الکترونیکی)، محل انجام پژوهش، مسؤول مقاله و تاریخ ارسال) درج شود. نویسندۀ مسؤول باید مشخص شود.


2. 2. چکیده: شامل: 1. چکیدۀ فارسی که شرح مختصر و جامعی از محتوای مقاله با تأکید بر طرح مسأله، هدف‌ها، روش‌ها، نتیجه‌گیری و کلید‌واژه‌ها (3 تا 5 واژه) است. چکیده در یک پاراگراف و حداکثر 250 کلمه تنظیم شود. این بخش از مقاله در عین اختصار، باید گویای روش کار و برجسته‌ترین نتایج، بدون استفاده از کلمات اختصاری تعریف‌نشده، جدول، شکل و منابع باشد. چکیدۀ انگلیسی که مطابقت کامل با چکیدۀ فارسی دارد؛ علاوه بر این، به دلیل نمایه‌شدن مجله در بانک‌های اطلاعاتی بین‌المللی، لازم است چکیدة انگلیسی نیز 250 کلمه باشد و حاوی مقدمه، روش‌شناسی، نتایج، نتیجه‌گیری، کلید‌واژه‌‌ها و منابع مقاله باشد، به طوری که آن را بتوان به صورت جداگانه چاپ کرد. منابع فارسی نیز به انگلیسی ترجمه و همراه چکیده ارایه شود.

2. 3.بدنه و متن مقاله؛ حداکثر شامل 7000 کلمه و دربردارنده بخشهای زیر:

 • 1.3.2- مقدمه Introduction : شامل ؛  بیان مساله ، بررسی آثار و پژوهشهای گذشته ، بیان هدف و ضرورت تحقیق می باشد. . مقدمه باید به صورت پیوسته در 4 تا 5 پاراگراف در حدود 2000 تا 2500 کلمه باشد. مقدمه باید فاقد سر تیترهای فرعی باشد. 
 • 2.3.2- متدلوژی Methodology : شامل ؛ جامعه آماری ، ابزار و مواد بکار رفته ، روند انجام پژوهش ، تکنیکهای تحلیل و محدوده مورد مطالعه
 • 3.3.2- یافته ها Results : شامل : یافته های توصیفی و تحلیلی باشد. نتایج بایستی روشن و مختصر باشد.
 • 4.3.2- بحث Discussion ، در این بخش باید اهمیت نتایج کار بررسی شود ، نه اینکه آنها تکرار شوند. از استنادات گسترده و بحث در موارد منتشر شده خودداری شود. و نتایج تحقیق با یافته های سایر تحقیقات مقایسه شود و تمایزات و مشابهت ها بیان شود.
 • 5.3.2- نتیجه گیری Conclusion ؛ نتیجه گیری اصلی مطالعه به صورت کوتاه در این قسمت در قالب پیشنهادات ارائه شود ،
 • 6.3.2- تقدیر و تشکر Acknowledgements
 • 7.3.2- تضاد منافع Conflict of interest
 • 8.3.2- فهرست مراجع (به صورت APA)
 • 9.3.2- یاداشت شناسه ای نویسنده ،
 • 10.3.2- پانوشتها و پی نوشتها
 • 11.3.2-فرمت یکسانی بر اشکال حاکم باشد. کلیه نمودارها ، دیاگرامها و نقشه ها با عنوان شکل در مقاله ذکر  و به ترتیب شماره گذاری شوند. دارای نظم و ترتیب یکسانی باشند. همچنین دارای  جدول راهنمای یکسان و یک دست باشد. 
 • 12.3.2- جداول با زمینه سفیدو به صورت یک دست تهیه و ارایه شوند.


3. مقالات فارسی با قلم بی لوتوس نازک 13 و مقالات انگلیسی با قلم نازک Times New Roman12 با نرم‌افزار Word تهیه شود. مقالات، روی کاغذ A4 (با حاشیه از بالا 4 و پایین 3 و راست 3 و چپ 3 سانتی‌متر) تایپ شود. متن به صورت تک ستونی و فواصل بین خطوط به‌ صورت Single باشد.
4. حجم مقاله نباید ازحدود 7000 کلمه و یا حداکثر 20 صفحة چاپی به قطع نشریه بیشتر باشد (با در‌نظر‌گرفتن محل جداول، اشکال، خلاصۀ فارسی و کتابشناسی).
5. برای مقالات فارسی، عنوان مقاله با در‌نظر‌گرفتن فواصل بین کلمات نباید از 20 حرف تجاوز کند و با قلم بی لوتوس سیاه 13 بولد تایپ شود.
6. نام نویسنده (نویسندگان) مقاله با قلم بی لوتوس سیاه 10، عنوان علمی یا شغلی او نیز با قلم بی لوتوس سیاه 10 مشخص شود.
7. برای مقالات انگلیسی، عنوان با قلم Roman13 Times New ، نام نویسندة مقاله با قلم سیاه Times New Roman10 عنوان علمی یا شغلی او با قلم Times New Roman10 در زیر عنوان مقاله ذکر شود؛ همچنین آدرس الکترونیکی و شمارۀ تلفن نویسندة مسؤول در پاورقی آورده شود.
8. چکیدة مقاله برای مقالات فارسی با قلم بی لوتوس نازک 12و برای مقالات انگلیسی با قلم نازک Times New Roman 11 به صورت تک‌ ستونی باشد.
9. شکل‌ها و نمودارهای مقاله حتماً اصل و دارای کیفیت مطلوب باشد. فایل اصلی اشکال (تحتPDF ،Word ،Excel) و با دقت 600 dpi ارایه شود. اندازة قلم‌ها به‌خصوص، در مورد منحنی‌ها (legend) به‌ گونه‌ای انتخاب شوند که پس از کوچک‌شدن مقیاس شکل برای چاپ نیز خوانا باشند (زیرنویس اشکال، بی لوتوس سیاه 12 و.سط‌چین).

10. نحوة ارجاعات: منابع و مآخذ باید به صورت درون‌متنی و همچنین در پایان مقاله ذکر شود.
10. 1 ارجاعات در متن مقاله باید به شیوة داخل پرانتز (APA) نسخه 6 باشد؛ به گونه‌ای که ابتدا نام مؤلف یا مؤلفان، سال انتشار و صفحه ذکر شود. شایان ذکر است که ارجاع به کارهای چاپ‌شده فقط به زبان فارسی بوده و در اسامی لاتین معادل آن در زیر نویس همان صفحه ارایه شود؛ به‌عنوان نمونه: (شکوئی، 1387، ص. 50) یا (وودز، 2005، ص. 27).
10. 2 در پایان مقاله، منابع مورد استفاده در متن مقاله، به ترتیب الفباییِ نام خانوادگی نویسنده بر اساس الگوی فهرست‌نویسی APA نسخه 6 تنظیم شود. (عناوین کتاب‌ها و مجلّات ایتالیک/ مورب شود).
نمونۀ فارسی:
- رضوانی، م. ر. (1390). برنامه‌ریزی توسعة روستایی در ایران. تهران: نشر قومس.
- عنابستانی، ع. ا.، شایان، ح.، و بنیادداشت، ا. (1390). بررسی نقش اعتبارات بر تغییر الگوی مسکن در نواحی روستایی (مطالعة موردی: شهرستان بهمئی). مجلة برنامه‌ریزی فضایی، 1(3)، 80-63.
نمونة انگلیسی:
- Bourne, L. S. (1981). The geography of housing. London: Edward Arnold.
- Turgat, H. (2001). Culture, continuity and change: Structural analysis of the housing pattern in squatter settlement. Global Environment Research (GBER), 1(1), 17-25.
10. 3. انواع نقل قول‌ها (مستقیم و غیر مستقیم)، نقل به مضمون و مطالب به‌دست‌آمده از منابع و مآخذ، با حروف نازک و استفاده از نشانه‌گذاری‌های مرسوم، مشخص شود و نام صاحبان آثار، تاریخ و شماره صفحات منابع و مآخذ، بلافاصله در میان پرانتز نوشته شود.
10. 4. مقالات برگرفته از رساله و پایان‌نامۀ دانشجویان با نام استاد راهنما، مشاوران و دانشجو با هم و با مسؤولیت استاد راهنما منتشر می‌شود.
10. 5 . چنانچه مخارج تحقیق یا تهیۀ مقاله توسط مؤسسه‌ای تأمین مالی شده باشد، باید نام مؤسسه در صفحۀ اول درج شود.
10. 6. تمام منابع فارسی به انگلیسی ترجمه شده و به همراه چکیده مبسوط ارایه شود.
11. شیوۀ ارزیابی مقالات: مقالات ارسالی که شرایط پذیرش را احراز کنند، برای داوران خبره در آن موضوع ارسال می‌شوند. داوران محترم، جدای از ارزشیابی کیفی مقالات، راهبردهای سازنده‌ای پیشنهاد می‌کنند. پیشنهادهای داوران محترم به طور کامل؛ اما بدون نام و نشان داور، برای نویسندۀ مقاله ارسال خواهد شد.
12. مجلّه حق رد یا قبول و نیز ویراستاری مقالات را برای خود محفوظ می‌دارد و مقالات مسترد نمی‌شود. اصل مقالات رد یا انصراف‌داده‌شده، پس از سه ماه از مجموعۀ آرشیو مجله خارج خواهد شد و مجلّۀ جغرافیا و توسعۀ فضای شهری هیچ مسؤولیتی در این ارتباط نخواهد داشت.
13. مسؤولیت ارایۀ صحیح مطالب مقاله بر عهدۀ نویسندگان مقاله است. از این‌رو، نسخه‌ای از مقالۀ‌ آماده چاپ برای انجام آخرین تصحیحات احتمالی به نشانی الکترونیکی نویسنده ارسال خواهد شد، چنانچه ظرف مدت یک هفته پاسخی از سوی نویسندگان دریافت نشود، به معنای موافقت آن‌ها با اصلاحات انجام‌شده تلقی و نسبت به چاپ آن اقدام می‌شود.
14. دریافت مقاله صرفاً از طریق سامانۀ مجله (http://jgusd.um.ac.ir) خواهد بود و مجله از پذیرش مقالات دستی یا پستی معذور خواهد بود.
15. مقالاتی که مطابق فرمت مجله تهیه نشده باشند به نویسنده بازگردانده شده و در فرآیند ارزیابی قرار نخواهد گرفت.
16. فایل‌های ضروری برای ارسال از طریق سامانه عبارت‌ند از:
الف) فایل مشخصات نویسندگان: در محیط word شامل اسامی و مشخصات نویسندگان به فارسی و انگلیسی.
ب) فایل اصلی مقاله بدون مشخصات: در محیط word شامل متن اصلی مقاله بدون اسامی و مشخصات نویسندگان همراه.
ج) فایل‌ چکیده مبسوط (مکمل) مقاله: در محیط Word شامل چکیده مبسوط انگلیسی به همراه اصل نسخه فارسی آن و برگردان منابع فارسی به انگلیسی در قالب یک فایل.

 لازم به ذکر است در کلیه مراحل بررسی مقاله نه نویسندگان از اسامی داوران مطلع خواهند شد و نه داوران از اسامی نویسندگان مقاله، میانگین بازه زمانی بررسی اولیه مقالات کمتر از 10 روز و میانگین بازه زمانی اتمام فرآیند داوری مقالات در این نشریه بین 4 تا 6 ماه می‌باشد.