حوزه مد نظر نشریه به مباحث مرتبط با جغرافیا و برنامه ریزی شهری مربوط می شود. هدف اصلی نشریه، انتشار مقالاتی است که بتوانند مسائل مهم در فضای شهری را شناسایی کرده آنها را تحلیل و سپس راه حلهای موثر ی ارایه کند. علاوه بر آن به دنبال آن است تا با تکیه بر تئوریها و تجربیات جدید در حوزه برنامه ریزی شهری، مسیر توسعه آینده شهرها را هموار سازد و نقش مهمی در افزایش دانش محققان و مدیران شهری داشته باشد.

حوزه و تخصص نشریه

* رویکردها و الگوهای نوین در زمینه برنامه ریزی شهری؛

* رویکردهای نوین در زمینه توسعه پایدار شهری؛

* مطالعات شهری در ابعاد اجتماعی ، اقتصادی ، فرهنگی، کالبدی و زیست محیطی؛

* گردشگری و برنامه‌ریزی شهری؛

* آینده پژوهی مباحث شهری؛

* مباحث مرتبط با مدیریت شهری؛

* حمل و نقل شهری؛

* و... .