حوزه مد نظر مجله به مباحث مرتبط با جغرافیا و برنامه ریزی شهری مربوط می شود. هدف اصلی مجله، انتشار مقالاتی است که بتوانند مسائل مهم در فضای شهری را شناسایی کرده آنها را تحلیل و سپس راه حلهای موثر ی ارایه کند. علاوه بر آن به دنبال آن است تا با تکیه بر تئوریها و تجربیات جدید در حوزه برنامه ریزی شهری، مسیر توسعه آینده شهرها را هموار سازد و نقش مهمی در افزایش دانش محققان و مدیران شهری داشته باشد.