1-  ثبت مقاله توسط نویسنده در سامانه نشریه شامل تکمیل مشخصات نویسندگان، بارگذاری مقاله طبق فرمت درخواستی نشریه و ارسال فرم تعهدنامه و فرم تعارض منافع.
2- اعلام نظر سردبیر و هیأت تحریریه در ارتباط با مقاله و در صورت نیاز ارجاع به دبیر تخصصی.
3- عودت مقاله به نویسنده جهت برخی اصلاحات ساختاری (در صورت وجود).
4- ارسال مقاله به 3 داور متخصص در زمینه موضوعی مقاله با تعیین مهلت 30 روز.
5- بررسی مقاله و اعلام نظر توسط داوران به همراه تکمیل فرم ارزیابی و اطلاع به سردبیر در خصوص کیفیت و کمیت مقاله.
در این مرحله سه حالت ممکن است:
الف. درصورت رد مقاله توسط 2 داور، مقاله از فرآیند مجله خارج و به نویسنده اطلاع داده می‌شود.
ب. درصورت درخواست بازنگری کلی یا جزیی مقاله از طرف داوران (حداقل 2 داور)، مقاله جهت بازبینی و اصلاح به نویسندگان عودت می‌شود.
ج. اگر داوران در فرصت مقرر داوری را انجام ندهند در این صورت مجدداً مقاله به داوران جدید ارسال خواهد شد.
6- ارائه مجدد مقاله تصحیح شده از سوی نویسندگان به همراه فایل پاسخ به سؤالات داوران (حداکثر دو هفته).
7- ارسال مقاله تصحیح شده به ارزیاب نهایی جهت مطابقت نسخه اصلاح شده مقاله با ایرادات آن.
8- ارائه نظر نهایی داوران مبنی بر پذیرش یا رد مقاله.
9- تأیید فرآیند داوری در جلسه هیأت تحریریه نشریه.
10- در صورت رد مقاله به نویسنده اطلاع داده می‌شود و در صورت پذیرش، مقاله به مرحله واریز هزینه چاپ ارجاع داده می شود.
11- نویسندگانی که مقالات آن‌ها پذیرش می‌شود باید مبلغ 4000000 ریال جهت هزینه‌های داوری ، ویراستاری و چاپ مقاله به حساب معاونت پژوهشی دانشگاه واریز کنند.
12- مدت انتظار مقالات در نوبت چاپ بستگی به تعداد مقالات تأیید شده دارد.

 لازم به ذکر است در کلیه مراحل بررسی مقاله نه نویسندگان از اسامی داوران مطلع خواهند شد و نه داوران از اسامی نویسندگان مقاله، میانگین بازه زمانی بررسی اولیه مقالات کمتر از 10 روز و میانگین بازه زمانی اتمام فرآیند داوری مقالات در این نشریه بین 4 تا 6 ماه می‌باشد.