نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد شهرسازی (برنامه ریزی شهری)، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران،

2 استاد شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

چکیده

مسکن یکی از مهم‌ترین مسائل جامعه شهری می‌باشد.از یک‌سو، روشن است که داشتن برنامه‌ای سازماندهی‌شده در این بخش، نیازمند شناخت درست و تجزیه‌وتحلیل است، از سوی دیگر یکی از نظریه‌هایی که در دهه‌های اخیر برای مواجه با معضلات شهری نمود پیداکرده است، نظریه شهر هوشمند است. هدف از پژوهش بررسی شاخص‌های مسکن در ایران و جهان و تأثیرات شهر هوشمند بر این شاخص‌ها است. پژوهش از نوع کاربردی است و با رویکردی کیفی به بررسی شاخص‌های مسکن در ایران و جهان با استفاده از داده‌پردازی به روش اسنادی و کتابخانه‌ای پرداخته است. سپس از شیوه تحلیل محتوا برای دست‌یابی به داده‌ها و تحلیل آن‌ها به‌منظور تبیین اهداف مطالعات استفاده ‌شده است و با مقایسه شاخص‌ها مسکن در ایران و جهان و تأثیراتی که شهر هوشمند بر این موارد دارد، یافته‌های پژوهش شکل‌گرفته است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که هوشمند شدن شهرها در برخی از شاخص­های مسکن تاثیرگذار است (مواردی نظیر کار و خرید از راه دور در شهر هوشمند نیاز به افزایش مساحت و تعداد اتاق و سایر شاخص­های کالبدی را در یک مسکن شهری افزایش می­دهد، کاربری مختلط و استفاده از سیستم­های الکترونیک می­تواند در افزایش و یا کاهش قیمت مسکن به عنوان یک شاخص اقتصادی تاثیرگذار باشد، همچنین استقلال واحدها در شهر هوشمند سبب کم شدن روابط همسایگی که از شاخص­های اجتماعی مسکن است می­شود)، لذا می‌بایست در سیر برنامه‌ریزی شهری، مواردی نظیر هوشمند شدن شهرها و متعاقب آن، تاثیراتی که بر سایر ابعاد و مؤلفه‌های شهری دارند را نیز در نظر گرفت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Housing Indicators in Iran and the World and the Impact of a Smart City on Them

نویسندگان [English]

  • Shadi Shokri Yazdan Abad 1
  • Mostafa Behzadfar 2

1 MA in Urban Planning, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran

2 Professor in Urban Designing, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran

کلیدواژه‌ها [English]

  • Iran and the World
  • Indicator
  • Smart City
  • Housing
  • Criterion
آسایش، حسین (1380)، سنجش کیفیت زندگی در یک‌صد شهر جهان، فصل‌نامه مدیریت شهری، سال دوم، شماره دو، تهران
انصاری، حمیدرضا (1394)، ارزیابی و تحلیل کارکرد پذیری طرح‌های معماری مسکن در اندازه کوچک (نمونه موردی: مجموعه پنجاه‌هزار واحدی غدیر مسکن مهر)، نشریه هنرهای زیبا، معماری و شهرسازی، دوره 20، شماره 3، پاییز.
اهری، زهرا (1370)، جمعیت و مسکن در شهرک‌های حاشیه‌ای تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، محیط‌شناسی، دوره 16، زمستان
بهزاد فر، مصطفی (1382) ضرورت‌ها و موانع ایجاد شهر هوشمند در ایران، هنرهای زیبا، شماره 15، پاییز
پوراحمد، احمد، گروسی، علیرضا، نوری، ابوالفضل (1392)، ارزیابی شاخص‌های مسکن شهرستان نظرآباد با رویکرد شهر سالم، فصلنامه برنامه‌ریزی کالبدی-فضایی، سال دوم، شماره چهارم، پاییز
دفتر اقتصاد مسکن (1375)، بولتن اقتصاد مسکن، ویژه‌نامه درس گروهی سیاست‌های توسعه مسکن در ایران، وزارت مسکن و شهرسازی.
ستار زاده، داوود (1388)، شاخص‌های مسکن در استان سیستان و بلوچستان، فصل‌نامه جغرافیایی چشم‌انداز زاگرس، سال اول، شماره 1، پاییز
صارمی، حمیدرضا، ابراهیم پور، مریم (1391)، بررسی شاخص‌های مسکن ایران و جهان (مطالعه موردی: ایران، انگلیس و فرانسه)، هویت شهر، شماره دهم، سال ششم، بهار و تابستان
ظابطیان، الهام، الیاس زاده، سید نصرالدین (1396)، مستندسازی مسکن مهر در پنج استان منتخب، فصل سوم، مبانی نظری و تعاریف
عزیزی، محمدمهدی (1383)، جایگاه شاخص‌های مسکن در فرآیند برنامه‌ریزی مسکن، نشریه هنرهای زیبا، شماره 17، بهار 1383
عزیزی، محمدمهدی (1384)، تحلیلی بر جایگاه و دگرگونی شاخص‌های مسکن شهری در ایران، نشریه هنرهای زیبا، شماره 23، پاییز 1384
قاسمی، علی، قادر مرزی، حامد (1395)، سیاست‌های تأمین مسکن تجارب جهانی و ایران، چاپ اول، سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی
نصیری، معصومه (1385)، توزیع جغرافیایی مسکن گروه‌های کم‌درآمد شهری و رابطه آن با اعتیاد: با تأکید بر شهر بابل، مجله مطالعات اجتماعی ایران، دوره اول، شماره 2، تابستان
کشور دوست، علیرضا، حسن‌پور، رضا، غمخوار، ایرج، موسی پور میاندهی، پری (1392)، بررسی شاخص‌های کمی، کیفی و برآورد مسکن موردنیاز شهر رشت در افق 1400، چشم‌انداز جغرافیایی در مطالعات انسانی، سال هشتم، شماره 25، زمستان
کیانی، اکبر، 1390، شهر هوشمند ضرورت هزاره سوم در تعاملات یکپارچه شهرداری الکترونیک (ارائه مدل مفهومی – اجرایی با تأکید بر شهرهای ایران)، فصلنامه جغرافیایی آمایش محیط، شماره 14
کمانداری، محسن، رهنما، محمدرحیم (1394)، ارزیابی شاخص‌های شهر هوشمند در مناطق چهارگانه شهر کرمان، فصلنامه علمی-پژوهشی فضای جغرافیایی، سال هفدهم، شماره 58
مولایی، محمدمهدی، شاه‌حسینی، گلاره، دباغچی، سمانه، 1395، تبیین و واکاوی چگونگی هوشمند سازی شهرها در تبیین و واکاوی چگونگی هوشمند سازی شهرها در بستر مؤلفه‌ها و عوامل کلیدی اثرگذار، فصلنامه علمی-پژوهشی نقش‌جهان، شماره 6-3، پاییز
Arnott, R. (2008), Housing Policy in Developing. Countries: The Importance of the Informal Economy, World Bank, Commission on Growth and Development, P:11
Albert, S. (2006). Smarten Up: A Guide to Creating a Smart Community, Trafford Publishing.
Harrison, C. Eckman, B. Hamilton, R. Hartswick, P. Kalagnanam, J. Paraszczak, J. & Williams, P. (2010). Foundations for Smarter Cities. IBM Journal of Research and Development, Vol. 54:4
Intelligent Community Forum (2007). ‘Intelligent community awards’. Accessible on: www.intelligentcommunity.org
Joe Flood, 1997, Urban and Housing Indicators, Urban Studies, On behalf of: Urban Studies Journal Foundation
Steve Mayo and William Stephens, 1992, THE HOUSING INDICATORS PROGRAM, TRANSPORTATION, WATER AND URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT THE WORLD BANK
Potter, R. B, Lioyd Evans, S (1998), The City in the Developing World, Addison Wesley Longman, Harlow
United Nations, GLOBAL HOUSING INDICATORS: Evidence for acti
CAPTCHA Image