نوع مقاله : پژوهشی، کاربردی، تحلیلی‌ ـ ‌توصیفی، پیمایشی

نویسندگان

1 دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد

3 استادیار دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

امروزه با هوشمند سازی صورت گرفته در شهرها، ریسک‌ها و تهدیدات کلاسیک نمی‌توانند به‌عنوان تنها مخاطره در جوامع باشند، در شهرهای هوشمند به دلیل ارتباط متقابل شبکه‌های مختلف شهری اختلال در یک بخش از سیستم همه بخش‌ها را متأثر می‌کند. شهرهای هوشمند پایدار با خطرات فنّاورانه، سازمانی و بیرونی روبه‌رو می‌شوند و این امر حاکمیت آن‌ها را دشوار و مستعد دست‌کاری می‌کند، یعنی هر چه پیچیدگی و تغییرپذیری در شهرها افزایش می‌یابد لزوم توجه به مسائل ریسک نیز زیاد می‌شود. پژوهش حاضر ازنظر هدف کاربردی و ماهیتی توصیفی -تحلیلی دارد، ابزار مورداستفاده برای جمع‌آوری داده‌ها پرسشنامه محقق ساخته بوده است. جامعه آماری تحقیق 55 نفر از متخصصان و کارشناسان در حوزه موردمطالعه بر اساس دسترسی‌پذیری در شهرداری کلان‌شهر مشهد است. داده‌های گردآوری‌شده با استفاده از مدل‌سازی معادلات ساختاری (SEM) و با نرم‌افزار آموس (AMOS) مورد ارزیابی و تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت. یافته‌های پژوهش حاضر بر اساس رویکرد فناوری، سازمان و محیط زیست نشان داد که مهم‌ترین ریسک‌ها و تهدیدهای فراروی حاکمیت شهری هوشمند در شهرداری مشهد از بین سه بعد موردمطالعه مرتبط با بعد سازمانی است. همچنین در بعد فناوری بیشترین میزان بار عاملی مربوط به تهدیدات، از جنبه میزان تأثیر و احتمال وقوع مرتبط باهوش مصنوعی(79/0)، نرم‌افزار (768/0)، حسگرها (767/0)، امنیت سایبری (761/0) و ابر داده ها (0/719) هست. ازلحاظ سازمانی نیز تراکنش الکترونیک (820/0)، محرمانگی (760/0)، ارتباط الکترونیک (753/0) و صحت اطلاعات (752/0) بالاترین درصد رادارند. در بین شاخص‌های ریسک بررسی‌شده برای محیط‌زیست شهری نیز اماکن عمومی (798/0)، انرژی (795/0)، ایمنی شهری (760/0)، و آب و فاضلاب (684/0) دارای بیشترین تهدیدات در شهرداری مشهد می‌باشند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Identification of threats in the governance of smart cities with TOE approach (case study of Mashhad Municipality)

نویسندگان [English]

  • razieh ghasemzadeh 1
  • b Khakpour 2
  • Omid Ali Kharazmi 3

1 Mashhad Ferdowsi University

2 Associate Professor, Ferdowsi University of Mashhad

3 Assistant Professor Ferdowsi University of Mashhad

چکیده [English]

Today, with the smartening done in cities, classical risks and threats can not be the only danger in communities, in smart cities due to the interconnection of different urban networks, disruption in one part of the system affects all parts. Sustainable smart cities face technological, organizational, and external risks, making their governance difficult and susceptible to manipulation; that is, as complexity and variability in cities increase, so does the need to address risk issues. The present study has a practical purpose and descriptive-analytical nature. The tool used for data collection was a researcher-made questionnaire. The statistical population of the study is 55 specialists and experts in the field of study based on accessibility in Mashhad metropolitan municipality. The collected data were evaluated and analyzed using structural equation modeling (SEM) and AMOS software (AMOS). The findings of the present study based on the TOE approach showed that the most important risks and threats to smart urban governance in Mashhad Municipality are among the three dimensions studied related to the organizational dimension. Also in the technology dimension, the highest factor load is related to threats, in terms of impact and probability of occurrence related to artificial intelligence (0.79), software (0.768), sensors (0.767), cyber security (0.761) and The metadata is (0.719). Organizationally, electronic transactions (0.820), confidentiality (0.760), electronic communication (0.753) and information accuracy (0.752) have the highest percentages. Among the studied risk indicators for the urban environment, public places (0.798), energy (0.795), urban safety (0.760), and water and sewage (0.684) have the highest threats in Mashhad Municipality.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Smart cities
  • risk management
  • TOE approach
  • Mashhad Municipality
  • Stability
CAPTCHA Image