نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی ،دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان،ایران

2 دانشیار گروه شهرسازی ، دانشکده معماری و شهرسازی ،دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان،ایران

3 استادیار گروه شهرسازی ، دانشکده معماری و شهرسازی ،دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان،ایران

چکیده

امروزه اهمیت مطالعه کیفیت محیط مسکونی به دلیل شناخت اثرات عینی و ذهنی آن در زندگی شهروندان، بیشتر گردیده است. در این رابطه تفکر حاکم بر مطالعه کیفیت زندگی شهری بر تعامل رابطه فرد با محیط استوار بوده و این مهم در رابطه با سکونت گاه های غیررسمی صورت جدی تری به خود گرفته است. هدف پژوهش حاضر ارزیابی کیفیت محیط کالبدی و عملکردی محله غیررسمی سایان شهر زنجان با رویکرد تحقیق تجربی ساکنان می باشد. روش پژوهش توصیفی و تحلیلی بوده و از نظر کاربست نتایج کاربردی می باشد. گردآوری داده ها و اطلاعات مورد نیاز از طریق مطالعات کتابخانه ای و روش های میدانی انجام یافته است. نمونه آماری مورد مطالعه جهت ارزیابی شاخص های اثرمحور، شامل 134 پلاک مسکونی بوده که به صورت سیستماتیک و با مراجعه به درب منازل مورد پرسش گری قرار یافته اند. نمونه آماری جهت ارزیابی شاخص های مشاهده کارشناسی نیز شامل 15 نفر از متخصصان امور شهری بوده اند. برای تجزیه و تحلیل داده های شاخص های اثرمحور از مدل سازی معادلات ساختاری و از نرم افزار Smart PLS سوده برده شده و برای تحلیل داده های مشاهده کارشناسی روش تحلیل بهترین-بدترین و نرم افزار Excell مورد استفاده بوده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که کیفیت محیط کالبدی و عملکردی محله سایان شهر زنجان دارای وضعیتی پایین تر از سطح متوسط بوده و مهم ترین عوامل موثر در آن برای محیط کالبدی شامل مولفه های خوانایی و معابر و برای محیط عملکردی شامل مولفه های دسترسی و کاربری زمین می گردند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Assessing the quality of the physical and functional environment of informal neighborhoods with an experimental research approach of residents (Case of study: Sayan neighborhood of Zanjan city)

نویسندگان [English]

  • shahram mohamadi 1
  • mahin nastaran 2
  • homayoun noraie 3

1 PhD student of urban planning

2 art university of isfahan

3 art university

چکیده [English]

Nowadays, the importance of studying the quality of the residential environment has increased due to the recognition of its objective and subjective effects in the lives of citizens. In this regard, the study of the quality of urban life is based on the interaction of the person's relationship with the environment, and this importance has taken a more serious form in relation to informal settlements. The purpose of the current research is to assess the quality of the physical and functional environment of Sayan informal neighborhood in Zanjan city with the approach of experimental research of the residents. The research method is descriptive and analytical and the results are practical in terms of application. Collection of required data and information has been done through library studies and field methods. The statistical sample studied to assess effect-oriented indicators included 134 residential houses that were systematically questioned by referring to the door of the houses. The statistical sample to evaluate the indicators of expert observation also included 15 urban affairs specialists. Structural equation modeling and Smart PLS software were used to analyze the data of effect-oriented indicators, and the best-worst analysis method and Excell software were used to analyze the expert observation data. The results show that the quality of the physical and functional environment of Sayan neighborhood in Zanjan city is lower than the average level and the most important effective factors for the physical environment include legibility and passage components and for the functional environment include accessibility components and land use.

کلیدواژه‌ها [English]

  • environmental quality؛ informal settlements؛ experimental research approach؛ assessment؛ Zanjan city
CAPTCHA Image