مدیر مسئول


دکتر براتعلی خاکپور دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، گروه جغرافیا، دانشکده ادبیات و علوم انسانی ،دانشگاه فردوسی مشهد

جغرافیا و برنامه ریزی شهری

سردبیر


دکتر محمد رحیم رهنما استاد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، گروه جغرافیا، دانشکده ادبیات و علوم انسانی ،دانشگاه فردوسی مشهد

جغرافیا و برنامه ریزی شهری

مدیر داخلی


دکتر مصطفی امیر فخریان استادیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، گروه جغرافیا، دانشکده ادبیات و علوم انسانی ،دانشگاه فردوسی مشهد

جغرافیا و برنامه ریزی شهری

  • amirfakhriyanferdowsi.um.ac.ir
  • 051-38805271

اعضای هیات تحریریه


دکتر عیسی ابراهیم زاده آکباد استاد گروه جغرافیا ،دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان

جغرافیا انسانی- برنامه ریزی شهری

اعضای هیات تحریریه


دکتر محمد اجزاء شکوهی دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، گروه جغرافیا، دانشکده ادبیات و علوم انسانی ،دانشگاه فردوسی مشهد

جغرافیا و برنامه ریزی شهری

اعضای هیات تحریریه


دکتر عباس سعیدی استاد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی

جغرافیای انسانی - شهری روستایی

اعضای هیات تحریریه


دکتر محمـد سلیمانی مهرنجانی دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری ،دانشکده علوم جغرافیایی، دانشگاه خوارزمی

جغرافیا و برنامه ریزی شهری

اعضای هیات تحریریه


دکتر علی اکبر عنابستانی استاد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ، گروه جغرافیا، دانشکده ادبیات و علوم انسانی ، دانشگاه فردوسی مشهد

برنامه ریزی روستایی (کالبدی) و GIS

اعضای هیات تحریریه


دکتر زهره فنی گروه آموزشی جغرافیای انسانی و آمایش، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی

جغرافیا و برنامه ریزی شهری

اعضای هیات تحریریه


دکتر اصغر نظریان استاد جغرافیای انسانی ، دانشکده علوم جغرافیایی، ،دانشگاه خوارزمی

جغرافیا و برنامه ریزی شهری

اعضای هیات تحریریه


دکتر عزت اله مافی گروه جغرافیا، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه فردوسی مشهد

جغرافیا و برنامه ریزی شهری

اعضای هیات تحریریه بین المللی


دکتر حسین آزادی محقق ارشد گروه اجتماعی-اقتصادی (SEG) گروه جغرافیا، دانشگاه گنت، کشور بلژیک

اعضای هیات تحریریه بین المللی


Dr. Ray Wyatt دانشگاه ملبورن استرالیا

Geography

اعضای هیات تحریریه بین المللی


Alan Forghani University of South Australia

ژئودزی و سنجش از دور و جی ای اس