شناسایی نیروهای پیشران تأثیرگذار بر تحقق توسعه اجتماع محور در محلات کم برخوردار شهری (مطالعه موردی: محله التیمور، مشهد)

شیرین صباغی ابکوه؛ مهدی بازرگان؛ کبری اکابری؛ زهراسادات رضوی؛ افسانه سردار

دوره 7، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 251-231

https://doi.org/10.22067/jgusd.2021.67952.1001