نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

ارزش زمین و ویژگی‏های منحصر به فرد آن در کلان‏شهرها، لزوم توجه به برنامه‌ریزی مکانی و اقتصادی مناسب برای زمین، با هدف افزایش منافع اقتصادی و اجتماعی آن را مطرح می‌کند. تحقیق حاضر با هدف تعیین قطعات دارای اولویت سرمایه‏گذاری در منطقۀ سه شهرداری مشهد تدوین شده است. روش تحقیق توصیفی– تحلیلی است و اطلاعات مورد نیاز از روش‌های اسنادی و میدانی جمع‌آوری شده است. بر این اساس پایگاه داده‌های زمین مرجع بر پایۀ لایه‌های متعدد و چگونگی ترکیب لایه‏ها به منظور کمک به تصمیم‌گیری چند‌معیاره ایجاد شده است. با کمک روش تصمیم‌گیری چند معیاره AHP در محیط نرم افزار ARCGIS و با لحاظ پنج شاخص عمده، فاصله از عناصر شاخص شهری و گردشگری، وسعت قطعات، کاربری اراضی، مالکیت و فاصله از ایستگاه‌های مترو و 15 زیرشاخص، از بین 972 قطعۀ مطالعه‌شده، 66 قطعه با مساحت 187 هکتار، اراضی مناسب سرمایه‏گذاری در منطقه شناسایی شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Identification of Suitable Lands for Economic Investment Projects in District Three of Mashhad Municipality

نویسندگان [English]

  • Masoomeh Tavangar
  • Farzaneh Razzaghian
  • Hussein Aqajani

Ahwaz Shahid Chamran University

چکیده [English]

Extended Abstract

INTRODUCTION1.1
Mashhad, despite its widespread economic, cultural, and civil characteristics confronts with issues such as informal settlements, old texture and unbalanced development of the city. However, in terms of attracting investment in the public and private sector, significant measures have been taken. In the second term of the Council, the management of macroeconomic partnership was established in the city of Mashhad. In line with the policies and programs of the Council of Mashhad with the aim of attracting investment and undertaking various projects with the participation of public and private sectors in different areas of the municipality, this council was established. To date, two major exhibitions were organized in Mashhad municipality in 2010 and 2011. The unsuccessful results of these exhibitions with more than 300 investment projects in 2010 and 2011 coupled with weak implementation of 20 projects by Mashhad Municipality highlight the need for an appropriate method to identify themes and patterns for component investment projects. This study seeks to determine the priorities of investment in the District 3 of Mashhad Municipality. The study area consists of three municipalities of Mashhad in an area of 2597 hectares with a population of 322,018 people (with a population density of 123.9 people per ha) located in the northeast of Mashhad. Historically, this region was treated as a rural area and therefore the texture of urban neighborhoods is highly disorganized. This region is characterized by important service facilities, several areas with urban, regional and trans-regional functions, high population growth and vast vacant lands in the urban context, which makes it important in various aspects. The approach to regional development is based on tourism development.

2. METHODOLOGY
This is a descriptive - analytical research in which data are collected through document analysis and field work. This study is composed of three parts: 1- Description of AHP; 2- Description of the study area and spatial characteristics of investment and management in the region, and 3- The application of “AHP” model and GIS and ultimately determining the areas with potential for economic investment and tourism in the District 3 of Mashhad Municipality. The criteria for selection of priority areas include distance from the subway station, distance from tourist attractions, property, land use, distance from the railway, distance from the highway belt and distance from the shrine of Imam Reza.

3. DISCUSSION
In 2010, 24 investment projects were proposed in District 3 of Mashhad municipality by advisors of the detailed plan of the district municipality. The factors affecting the proposed investment opportunities in the region were the development plans approved by the local authority, development projects in progress, the prospects and model of development proposed by the drafter of detailed plan of the region, , traffic reduction in the center of Mashhad, potential investor and a predilection to contribute to the local investment, increased per capita of services applications with regard to the physical expansion of the area and organization of disturbing jobs in the city. In 2010, the total investment in projects and job opportunities in the city of Mashhad amounted to 117,019,460 Rails, including the inflation rate, which was defined in 172 projects in thirteen Districts of Mashhad. The current model of investment in District 3, is project oriented and this process would not be able to aid local development. Thus, it seems that reconstruction and economic, social and environmental renovation of the region requires an independent project so that it can attract domestic and foreign investments in form of projects associated with the intended functions, based on an experts’ view about the real potential of the area. To this end, multi-criteria analysis methods should be incorporated into planning. According to the integrated model used in the study area, 97 pieces of land with development potentials were identified. These lands cover a total area of 191 hectares.
4. CONCLUSION
Finally, multiple layers were formed based on geographic information databases and AHP multi-criteria decision method in GIS software. The proper positioning of an investment project requires the inclusion of 5 indicators, such as key urban and tourism elements, the area of lands, land use , ownership and distance from stations as well as 15 sub-criteria. According to these criteria, 972 plots were identified out of which 66 plots in an area of 187 hectares were found to hold promising investment prospect. According to the results of the study, the following suggestions for the future development of District 3 of Mashhad are presented:
• Identifying appropriate locations for investment in marginalized areas of this district to eliminate physical and social problems and provide essential urban facilities.
• Identifying the lands with investment potentials based on all social, economic and physical criteria to be presented in the exhibition of investment opportunities in Mashhad.
• Determining the weight of appropriate locations for investment with the aim of increasing the added value of the area.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Prioritization
  • Multi-criteria decision-making
  • Investment
  • GIS
  • Mashhad
1. اژدری عبدالمالکی، پ. (1382). انتخاب سیستم حمل‌و‌نقل عمومی با استفاده از روش مدل‌سازی AHP، فصل‌نامۀ مهندسی ترافیک. 4 (17). صص. 20-27
2. چارلز پی، جی. (1386). مدیریت سرمایه‏گذاری. ترجمۀ رضا تهرانی و عسگر نوربخش. تهران: نشر نگاه دانش.
3. رهنما، م.ر. (1387). کاربرد تلفیقی مدل تحلیل فرآیند سلسله‌مراتبی (AHP) و سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) برای شناسایی نقاط اولویت‌دار توسعۀ محلات مراکز شهری. نمونه: محلۀ پاچنار شهر مشهد، مجلۀ جغرافیا و برنامه‌ریزی. 13 (26). صص. 29-1.
4. رهنما، م.ر. (1389). امکان‌سنجی پایگاه داده‌های مکانی منطقۀ سه شهرداری مشهد، مشهد :جهاددانشگاهی مشهد.
5. سازمان سرمایه‏گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران. (1384). قانون و آیین‌نامۀ اجرایی مربوط به تشویق و حمایت سرمایه‏گذاری خارجی. تهران: انتشارات نقش جهان.
6. سرور، ر. (1383). استفاده از روش ای.اچ.پی. (AHP). در مکان‏یابی جغرافیایی (مطالعۀ موردی: مکان‌یابی جهت توسعۀ آتی شهر میاندوآب). فصل‌نامۀ پژوهش‌های جغرافیایی. 13 (49). صص. 38-19.
7. شاطریان، م. و گنجی‌پور، م. (1390). تأثیرات سرمایه‏گذاری‌های عمرانی در توانمندسازی روستاها. مجلۀ پژوهش‌های روستایی. 1 (3). صص. 152-131.
8. شکویی، ح. (1378). فلسفه‌های محیطی و مکتب‌های جغرافیایی. تهران: انتشارات گیتاشناسی.
9. شکویی،‏ ح. (1383). دیدگاه‌های نو در جغرافیایی شهری. جلد اول. تهران: انتشارات سمت.
10. فیروز زارع، ع. (1390). راهبردهای عملیاتی اقتصاد شهری. مشهد: شهرداری مشهد.
11. کامروا، ع.م. (1378). ارزش مکانی زمین و سیاست‌های توسعۀ شهری. فصل‌نامۀ آبادی. 9 (33). صص 45-31.
12. کمیسیون مشارکت‌های کلان اقتصادی شورای شهر مشهد. (1392). رسیدگی به مناطق کم‌برخوردار مشهد. بازیابی در 23 تیر‌ماه 1392. ازhttp://www.ghatreh.com/news/nn ..
13. لگزیان،ا. و رنج‏آزمای آذری، م. (1389). بررسی و تحلیل مدیریت توسعۀ زمین از طریق رویکرد برنامۀ اصلاح مجدد زمین با تأکید بر مقولۀ انتقال حق مالکیت زمین. فصل‌نامۀ مدیریت شهری. 8 (25). صص. 168-147.
14. ماجدی، ح. (1378). زمین مسألۀ اصلی توسعۀ شهری. مجلۀ آبادی. 9 (33):.صص. 12-2.
15. متولی حبیبی، ف. و آیینی.م. (1390). مدیریت تحول با اصلاح الگوی مصرف زمین شهری. شرکت عمران و مسکن‌سازان ثامن. 25 بازیابی در تیرماه 1390 از
http://mrud.ir/portal/File/ShowFile.aspx?ID=cd793cad-b082-47cc-a4ec-.368046c5822e
16. مدیریت سرمایه‏گذاری و مشارکت شهرداری مشهد. (1389). https://investment.mashhad.ir.
17. مرکز آمار ایران. (1390). سرشماری عمومی نفوس و مسکن. www.amar.org.ir.
18. معین مقدس،ف . رستمی،م.ب و وحیدیان کامیاد،ع .(1384). انجام ارزشیابی سلسله مراتبی(AHP) به کمک سیستم کنترل کننده فازی و ارائه روشی برای مرتب سازی اعداد فازی. چهارمین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران، 29-28 اردیبهشت. گیلان: دانشگاه گیلان. صص 5-6.
19. میرکتولی، ج. و مدانلو، م. (1390). بررسی و شناسایی زمینه‌ها و فرصت‌های سرمایه‏گذاری در شهر (مطالعۀ موردی: شهر گرگان). اولین کنفرانس اقتصاد شهری ایران. 2 آذر ماه. مشهد: شهرداری مشهد. ص 7.
20. نصیری، ا. (1389). کاربرد تلفیق روش‌های تصمیم‌گیری چندمعیارۀ مکانی (SMCDM) باGIS در کاربری اراضی شهری. بازیابی در 10 بهمن 1389. ازncc.org.ir/_DouranPortal/Documents/39_20100614_134947.pdf - Cached
21. هاکسهولد،ای.و. (1377). مقدمه‌ای برسیستم‌های اطلاعات جغرافیایی شهری. ترجمۀ فرشاد نوریان. تهران. انتشارات پردازش و برنامه‏ریزی شهری.
22. Chen, Y. (2008). A strategic classification support system for brownfield redevelopment, Environmental Modeling & Software xxx, 24(5), 1-8.
23. Clyde regeneration strategy, a River of Opportunity, (2012). Retrieved April 23, from www.clydewaterfront.com.
24. Marinoni, O. (2007). Some Words on the Analysis Hierarchy Process and the provided ArcGIS extension 2007. Retrieved from http://ibis.geog.ubc.ca/ courses/geog570/ notes/mce/ about_extAhp. pdf.
25. Myers, D., & Wyatt, P. (2004). Rethinking urban capacity: identifying and appraising vacant buildings. Building Research & Information July–August, 32(4), 285-292
26. http://irlister.com/content/55533.
27. http://www.tu-darmstadt.de/fb/geo/members/marinonien.htm.
CAPTCHA Image