نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

ارتقای کیفیت بهره‌وری و افزایش دسترسی از مزایای ایجاد خدمات الکترونیک است، اما واضح است که بدون هیچ تقاضایی از سوی شهروندان، پیاده‌سازی آن‌ها متوقف خواهد شد. با توجه به اهمیت موضوع، این مقاله به ارزیابی عوامل اثرگذار بر پذیرش خدمات الکترونیک توسط شهروندان شهر مشهد می‌پردازد و در این راستا از مدل پذیرش تکنولوژی (TAM) بهره می‌گیرد. در این مدل دو متغیر درک از سودمندی و سهولت استفاده از خدمات الکترونیک تعیین‌کننده می‌باشند و منجر به تمایل شهروندان به استفاده از خدمات الکترونیک می‌شوند. روش پژوهش توصیفی‌تحلیلی است و به‌منظور ارزیابی و الویت‌بندی عوامل شناسایی‌شده ازطریق مطالعات کتابخانه‌ای، از روش پرسش‌نامه بهره می‌گیرد. جامعۀ آماری شامل شهروندان مشهد بوده و بر اساس فرمول کوکران، 380 نفر به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. جهت بررسی میزان و نوع تأثیر ابعاد شناسایی‌شده بر متغیرهای وابستۀ مدل پذیرش تکنولوژی از آزمون رگرسیون اینتر، برای ارزیابی گویه‌های موجود در هریک از ابعاد، از تحلیل عامل تأییدی و نهایتاً جهت الویت‌بندی گویه‌های تأییدشده از آزمون فریدمن استفاده شد. نتایج نشان می‌دهد که ابعاد شناسایی‌شده دارای اثر مثبت مستقیم بر درک شهروندان از سودمندی و سهولت استفاده از خدمات الکترونیک هستند و اثرگذاری گویه‌های موجود در آن‌ها تأیید شد و در الویت‌بندی گویه‌ها اضطراب افراد هنگام مواجهه با رایانه در ارتباط با سودمندی درک‌شده و زیرساخت‌های موجود در ارتباط با سهولت درک‌شده دارای بالاترین الویت می‌باشند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluating the Effective Factors in Accepting the Electronic Services by Mashhad Citizens

نویسندگان [English]

  • lia shaddel
  • Omid Ali Kharazmi

Ferdowsi University of Mashhad

چکیده [English]

Extended Abstract
1. Introduction
The widespread use of the Internet in urban communities has changed the geographical concentration of services and has led to the emergence of urban electronic services. Improving productivity and increasing access are the benefits of creating electronic services. To achieve these benefits, the acceptance of electronic services in the community should be considered. Given the importance of this issue, the present study evaluates the effective factors in adopting the electronic services by citizens in Mashhad. In doing so, the Technology Acceptance Model (TAM) has been used in this study.
2. Theoretical Framework
Electronic services include all services which are provided through information technology, telecommunications and multimedia and the client interacts only with the right tools to obtain his/her favorable interest. Security concerns, individual differences, and the digital gap are among the issues which can influence the acceptance of electronic services, and block the future growth of E-services. Therefore, evaluating the acceptance of the E-services is a complicated and multidimensional procedure which should consider some aspects of various and disparate fields. TAM is one of the best models that can be used in identifying effective factors and providing effective and sustainable solutions in the acceptance of E-services.
3. Methodology
Firstly, through library studies the effective factors were categorized in three dimensions, including individual, social, and technological. Then, these factors were modeled with TAM. In this model, there are two factors, namely perceived usefulness and perceived ease of use in the utilization of E-services which leads to more willingness of citizens to use E-services. Meanwhile, the external factors influence these two variables as such.
Based on five Likert-type scale questionnaire, the citizen’s ideas on these effective factors were identified using the field studies and the documentary studies. The reliability of the questionnaire was 0.9, which was acceptable. The population of the study was all citizens of Mashhad, whereas380 samples were selected based on Cochran formula. In the present study, some various methods were used for different purposes. Inter regression testing was used to compare and identify the impact of the recognized aspects on dependent variables of the TAM…was used to evaluate the items in each dimension. And finally Friedman test was used to prioritize the confirmed item. The perceived ease of use in E-services influenced the perceived usefulness. In addition, the type and intensity of this relation was identified using the Pearson correlation coefficient.
4. Results and Discussion
In prioritizing the confirmed items, some items have higher rankings, including anxiety while facing a computer, personal empowerment, self-security and privacy, quality of doing electronic stuffs, and simplifying the electronic activities process in relation to perceived usefulness variable and infrastructure of the system, simplifying the processes involved in doing the electronic stuff, and also output quality in relation to perceived ease of use in electronic services. Reviewing different studies confirmed these results. In this regard, Vankatesh et al. (2000) reached the conclusion that people’s anxiety while facing the computer is an effective factor of the perceived usefulness in E-services. In the present study, in fact, this item has the highest priority.
Elahi et al. (2010) identified personal empowerment as one of the most determining factors in adopting information systems. In the present study, this item was confirmed as an effective item of perceived usefulness in the use of E-services. Benham et al. (2003) also conclude that one of the main obstacles of accepting E-services is the virtual security of people’s personal information. In the same vein, Mac Color (2000) criticizes the weakness of security of information systems. In Mashhad, this study showed that maintaining the security and privacy influences the perceived usefulness of E-services .Khakpour et al. (2014) argue that simplifying the process of doing electronic stuff is one of the effective factors of accepting E-service and implementing E-city as well as improving security in the net. This item was verified in the present study likewise.
5. Conclusion and Suggestions
Regression test showed that the three dimensions have direct positive effect on the perceived usefulness and the perceived ease of use. The perceived ease of use in E-services has also a direct and positive effect on the perceived usefulness of these services. Some of the present items in this dimension influence the perceived usefulness of E-services, some influence the perceived ease of use in E-services, and some even influence both aspects. In prioritizing the confirmed items, some items have higher rankings, including anxiety while facing a computer, personal empowerment, self-security and privacy, quality of doing electronic stuffs, and simplifying the electronic activities process in relation to perceived usefulness variable and infrastructure of the system, simplifying the processes involved in doing the electronic stuff, and also output quality in relation to perceived ease of use in electronic services.. According to the obtained results, to relieve the people’s anxiety while facing a computer and also improving their personal abilities, it is recommended that citizens’ education should be pursued by the government. To ensure the citizens’ security and personal privacy, it is suggested that we should increase the sponsorship by the government, because this will lead to financial supports, the removal of the relevant restrictions concerning the import of tools and equipment, and the facilities of equipment and system integration, which will improve the security of cyberspace accordingly.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Evaluating
  • electronic service
  • Mashhad
  • Technology Acceptance Model (TAM)
1. افشارزاده، ر. (1390). ارزیابی آمادگی الکترونیکی برای پیاده‌سازی شهرالکترونیک (مورد مطالعه: مشهد). (پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد). دانشگاه فردوسی مشهد، ایران
2. الهی، ش.، عبدی، ب.، و دانایی‌فرد، ح. (1389). پذیرش دولت الکترونیک در ایران: تبیین نقش متغیرهای فردی، سازمانی و اجتماعی مطرح در پذیرش فناوری. چشم‌انداز مدیریت دولتی، 1(1)، 41-67
3. جلالی، ع. (1384). شهر الکترونیک. تهران: مرکز انتشارات دانشگاه علم وصنعت
4. ده‌یادگاری، س. (1386). ارزیابی کیفیت خدمات الکترونیک. مجلۀ مدیریت، 18(130)، 35-39
5. سازمان آمار اطلاعات و خدمات کامپیوتری مشهد. (1385). سند راهبردی شهر الکترونیک مشهد
6. شبیری، ن. (1393). بررسی نقش کیفیت خدمات الکترونیک بر روی اعتماد مشتریان در صنعت بانکداری اینترنتی. عصر فناوری اطلاعات، 3(92)، 85-102
7. شرکت پرورش داده‌ها. (1378). پروژۀ تدوین برنامۀ جامع فناوری اطلاعات ایران، گزارش وضعیت موجود دولت الکترونیک. تهران: دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی
8. شریف‌نژاد، م. (1393). ارزیابی و سنجش عوامل مؤثر بر اعتماد به شهرالکترونیک (نمونۀ موردی: شهر الکترونیک در یزد). برنامه‌ر‌یزی فضایی (جغرافیا)، 4(2)، 75-188
9. صنایعی، ع.، پورمصطفی‌خشکرودی، م.، قاضی‌فرد، ا.، و نصیرزاده، م. (1391). بررسی تأثیر کیفیت خدمات الکترونیک بر رضایت‌مندی و قصد خرید مجدد مشتریان (مطالعۀ موردی: شرکت پرداخت الکترونیک بانک ملت). چشم‌انداز مدیریت بازرگانی، 3(12)، 78-108
10. عسگری، م. (1385، اسفند). پذیرش اجتماعی شاخصی فراگیر در مسائل ترافیکی و حمل و نقل. مقالۀ ارائه‌شده در هفتمین همایش مهندسی حمل و نقل و ترافیک در ایران. معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران، تهران
11. فتحیان، م.، و مهدوی‌نور، ح. (1385). مبانی و مدیریت فناوری اطلاعات. تهران: انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران
12. قاسمی‌ادکان، ف. (1392). بررسی موانع و راهکارهای توسعۀ خدمات الکترونیک به شهروندان از منظر مدیران شهری، مورد مطالعه: شهرداری مشهد. (پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد). دانشگاه فردوسی مشهد، ایران
13. کاظمی، م.، فیاضی، م.، و میرزاده، م. (1387). بررسی موانع استقرار دولت الکترونیک در سازمان‌های دولتی ایران. پژوهش‌های مدیریت عمومی، 1(2)، 185-204
14. معاونت برنامه‌ریزی و توسعۀ شهرداری مشهد. (1390). آمارنامۀ شهرداری مشهد. شهرداری مشهد
15. نژاد‌جوادی‌پور، م. (1387). شناسایی ارزیابی و تشریح جامع عوامل استراتژیک محیطی و سازمانی در توسعۀ خدمات شهرداری‌های الکترونیک مناطق تهران. فصلنامۀ مدیریت شهری، 7(23) ، 29-44
16. ویسی، ا.، قیسوندی. آ.، و قیسوندی، ح. (1390). شهر الکترونیک واقعیت شهرهای فردا. تحلیل‌گران عصر اطلاعات، 5(45) ، 44-52
17. Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 50(2), 179-211
18. Al-Omari, H. (2006). E-government architecture in Jordan: A comparative analysis. Journal of Computer Science, 2(11), 846-852
19. Angelopoulos, S., Kitsios, F., & Papadopoulos, T. (2010). New service development in e-government: identifying critical success factors. Transforming Government: People, Process and Policy, 4(1), 95-118
20. Behkamal, B., Kahani, M., & Akbari, M. K. (2009). Customizing ISO 9126 quality model for evaluation of B2B applications. Information and Software Technology, 51(3), 599-609
21. Bonham, M. G., Seifert, J. W., & Thorson, S. J. (2003, September). The transformational potential of e-government: The role of political leadership. Paper presented at the Panel on Electronic Governance and Information Policy (Panel 9-1), 4th Pan European International Relations Conference of the European Consortium for Political Research, University of Kent at Canterbury, Canterbury
22. Burton-Jones, A., & Hubona, G. S. (2006). The mediation of external variables in the technology acceptance model. Information & Management, 43(6), 706-717
23. Choudrie,J., Weerakkody,V.,& Jones,S. (2005). Realising e-government in theUKrural and urban challenges. Journal of Enterprise Information Management, 18(2),568-585
24. Chuttur, M.Y. (2009). Overview of the technology acceptance model: Origins, developments and future directions. Working Papers on Information Systems, 9(37), 1-21
25. Davis, F.D. (1989). Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology. MIS Quarterly, 13(3),19-40
26. Ebrahim, Z.,&Irani, Z. (2005). E-Government adoption architecture and barriers. Journal of Business Process Management, 11(5), 589-611
27. European Commission. (2008). Preparing Europe’s digital future – i2010 mid-term review. COM/2008/0199. Retrieved from
28. Fassnacht, A.,&Koese, C. (2006). Quality of electronic services: conceptualizing and testing a hierarchical model. Journal of Service Research, 9(1), 19-37
29. Fishbein, M., &Ajzen, I. (1975). Belief, attitude, intension and behavior: An introduction to theory and research. Washington DC, Addison-Wesley
30. Halaris, C., Magoutas, B., Papadomichelaki, X.,& Mentzas, G. (2007). Classification and synthesis of quality approaches in e-government services. Internet Research, 17(4),378–401
31. Heeks,R.,&Davies,A. (1999). Difference approaches to information age reform.In R. Heeks (Ed.). International practice in IT-enabled public sector reform (pp. 22-48). London: Routledge
32. Helbig,N.,Ramon, Gil-Gracio, J., & Ferro, E. (2009). Understanding the complexity of electronic government, implications from the digital divide literature. Government Information Quarterly, 26(1), 89-97
33. Ho, A.T. (2002). Reinventing local governments and the e-government initiative. Public Administration Review, 62(4),434-45
34. Klopping, I.M.,& McKinney, E. (2004). Extending the technology acceptance model and the task-technology fit model to consumer e-commerce. Information Technology, Learning, and Performance Journal, 22(1), 35-48
35. La Porte,T.M.,Demchak,C.C. Jong,M.,&Friis,C. (2002). Democracy and bureaucracy in the age of the web,empirical findings and theoretical speculations. Administration andSociety, 34(4),411-446
36. Lekprayoon, K. (2004). E-government: The approach to IT society. Executive Journal, 24(2),5-22
37. Liljandera, S., Gillberg, J., Gummerusc, H., & Riel, T. (2006). Technology readiness and the evaluation and adoption of self-service technologies. Journal of Retailing and Consumer Services, 13(3),177-191
38. Maumbe, B., Owei, V., & Alexander, H. (2008). Questioning the pace andpathway of E-government development in Africa: A case study of South Africa's Cape Gateway project. Government Information Quarterly, 25(4), 757-777
39. McClure, D. (2000). Electronic government: Federal initiatives are evolving rapidly but they face significant challenges. Retrieved from www.gao.gov/new.items/a200179t.pdf
40. Melin, U.,&Axelsson, K. (2009). Managing -service development comparing two e-government case studies. Journal of Tansforming Government, people, process, and policy,3(3), 248-270
41. Mitzberg, H. (2002). Patterns in strategy formulation. Management Science, 10,24-34
42. Moon, M.J. (2002). The evolution of e-government among municipalities: Rhetoric or reality. Public Administration Review, 2(4),424-433
43. Parasuraman, A., Zeithaml, V.A.,& Malhotra, A. (2005). E-S-QUAL: A multiple-item scale for assessing electronic service quality. Journal of Service Research 7(3),213-233
44. Pazalos,K., Loukis,E.,&Nikolopoulos,V. (2010). A structured methodology for assessing and improving e-services in digital cities. Telemaics and Informatics, 29(1), 123-136
45. Reddick, C.G. (2005). Citizen interaction with e-government: From the streets to servers? Government Information Quarterly, 22(1), 38-57
46. Rogers, E.M. (1995). Diffusion of innovation. New York: The Free Press
47. Rowley, J. (2006). An analysis of the e-service literature: Towards a research agenda. Internet Research, 16(3),339-359
48. Saade, R.,& Kira, D. (2006). Mediating the impact of technology usage onperceived ease of use by anxiety. Computers and Education, 49(4), 1189-1204
49. Sharma,S.K.,&Chandel, J.K. (2013). Technology acceptance model for the use of learning through websites among student in Oman. International Arab Journal of E-Technology, 3(1), 44-49
50. Su,K.W., Chen,Ch.N., Kuo,N.H.,& Tseng,H.H. (2014,March). Applying TAM model to evaluate the indoor parking guidance and information system. Paper presented at the International Multi Conference of Computer Scientist, Hong Kong
51. Sumak, B., Polancic, G.,&Hericko, M. (2009, June). Towards an e-service knowledge system for improving the quality and adoption of e-services. Paper presented at the 22nd Bled eConference ‘eEnablement: Facilitating an Open, Effective and Representative Society, Bled, Slovenia
52. Taghvi.A.,&Marufi, S. (2010, March.). Electronic city a step toward reaching the purposes of the healthy city. Paper presented at the Second International Conference on Electronic city,Tehran, Iran
53. Taylor, S.,& Todd, P. (1995). Assessing IT usage:The role of prior experience. MIS Quarterly, 19(4), 561-71
54. Tohidi, H. (2010). E-government and its difference dimension: Iran. Procedia Computer Science, 3,1101-1105
55. Tohidi. H.,&Jabbari, M. (2010). The main requirement to implement electronic city. ProcediaComputer Science, 3,1106-1110
56. Trkman, P.,&Turk, T, (2009). A conceptual model for the development of broadband and e-government. Government Information Quarterly, 26(2), 416-424
57. Undheim,T., &Blakemore, M. (2007). A hand book for citizen centric e-government. Retrieved from WWW. epracticeeu / files/ media 1781.pdf
58. Vathanophas,V., Krittayaphongphun,N.,&Klomsiri, Ch. (2008). Technology acceptance toward e-government initiative in Royal Thai Navy. Transforming Government: People, Process and Policy, 2(4), 256-282
59. Venkatesh, V. (2000). Determinants of perceived ease of use: Integrating control, intrinsic motivation, and emotion into the technology acceptance model. Information Systems Research, 11(4), 342–365
60. Venkatesh, V., Morris, M.G., Davis, G.B.,& Davis, F.D. (2003). User acceptance of information technology: Toward a unified view. MIS Quarterly 27(3),425-478
61. Venkatesh, V.,& Davis, F.D. (2000). A theoretical extension of the technology acceptance model: Four longitudinal field studies. Management Science, 46(2), 186-205
62. Weerakkody, V.,El-Haddadeh, R.,& Al-shafi, Sh.(2011). Exploring the complexities of e-government implementation and diffusion in a developing country, same lesson from state of Qatar. Journal of Enterprise Information, 24(2), 172-196
CAPTCHA Image