نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه مازندران

چکیده

امروزه اهمیت و نقش انرژی در زندگی، توسعه و پیشرفت جوامع، آشکارتر از همیشه است و در عین حال منابع و انواع انرژی های مورد استفاده بشر در معرض دگرگونی‌های بسیار جدی است. فرم شهری از طریق تأثیر در مصرف زمین، پراکندگی محل سکونت، کیفیت محیط مسکونی، میزان مصرف انرژی و میزان سفرهای روزانه بر روی محل سکونت انسان و اکوسیستم محیط تاثیر‌گذار است. هدف این مطالعه تحلیل رابطه میان فرم ساختمان و شهر با مصرف انرژی است. پژوهش از لحاظ ماهیت، توصیفی_تحلیلی و بنابر هدف کاربردی است. روش گردآوری اطلاعات در این پژوهش به صورت کتابخانه­ ای، اسنادی و پیمایشی می‌باشد. جامعه آماری این پژوهش واحد‌های مسکونی شهر بابلسر می باشد. تعداد نمونه های مورد نظر، جهت بررسی میزان مصرف انرژی، 375 واحد مسکونی موجود در محلات مختلف شهر می­باشد. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات این پژوهش از نرم‌‌افزارSPSS و GIS بهره گرفته شده است. به منظور طبقه بندی فرم محلات با توجه به ابعاد شش گانه‌ی تراکم، اتصال، ترکیب کاربری‌ها، تمرکز، دسترسی به زیرساخت‌ها و میزان مالکیت اتومبیل، از روش مجموع ساده وزنی (SAW) استفاده شد. نتایج حاصل از بررسی رابطه بین مصرف انرژی در ساختمان­ها و فرم شهری نشان داد که رابطه معناداری بین مصرف انرژی و فرم ساختمان وجود دارد و یافته ­ها نشان داد که اگر در فرم فشرده، بافت فرسوده غالب نباشد میزان مصرف انرژی بسیار کمتر از سایر فرم­ هاست.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

An Analysis of the Relationship between Urban Form and Energy Consumption in the Housing Sector (Case Study: Babolsar)

نویسندگان [English]

  • Amer Nikpour
  • Sedigheh Lotfi
  • Morteza Reza Zadeh
  • Fatemeh Allahgholitabar Nesheli

University of Mazandaran

چکیده [English]

Extended Abstract

Introduction

Nowadays, the importance and role of energy in the life and development of communities are more evident than ever and at the same time, sources and types of energy used by humans exposed to serious changes. Energy problem in our country is not worthy of attention and the government explicit and implicit subsidies always has unaware us of the real value of energy in its various form. However, the growth rate of domestic consumption of energy is to some extent that the present petroleum resources development process, perhaps over the last few years and the other half are not able to export oil. However, more than a third of country energy consumption is also dedicated to the construction sector and heating and cooling systems, are the largest consumers of energy in buildings. Potential relationships between household energy consumption and its impact on urban form, in terms of residential density pattern, urban elements locating, other cases are seen. Density linked to type and pattern of housing. The point is that if we all live in apartments and row houses with high density, what will be its impact on energy consumption and in fact, what kind of link will be exist between energy consumption pattern and size of the house? Urban form affects the household's lifestyle (for example forced to work at home because of the long distance urban commuting). This potentially can affect energy consumption patterns (Non-city daily traffic).  Generally, it can be acknowledged, related studies to examine the relationship between urban form and energy consumption patterns, at the level of what can be called the local aspects affecting the pattern urban form, are still in the early stages.

Methodology

This study is applied and in the formulation of this research, descriptive-analytical and documentation-survey methodology has been used. Data related to energy consumption and building quality were collected through questionnaires. Sampling method in this study is a multi-stage cluster, in this way, the questionnaires were randomly distributed among the citizens of the neighborhood based on the number of houses per neighborhood. To determine the sample size due to the limited statistical population, Cochran formula is used and 375 sample is obtained. For this study, data analysis software (SPSS) and (GIS) is used. In order to classify neighborhoods form, the method of simple additive weighting (SAW) was used. Also, to analyze the relationship between form and energy, Pearson correlation test, Two-sample t-test and ANOVA test was used.

Results

3.1. Determine Babolsar city neighborhoods form
In order to assess and determine the form of Babolsar city neighborhoods, Six main indexes of the form including: mixed-use, density, connection, focus, access to infrastructure and car ownership is used.
3.2. Simple Additive Weighting (SAW) Method to Classify City Form
This model is one of the easiest ways to multiple attribute decision making. At first, the rating is calculated for each neighborhood. Whatever the rating increase, the neighborhood is more compact and on the contrary, whatever the rating is lower our neighborhood is more spread. Hemmat Abad neighborhood with a score of 0/551 have the maximum amount. Also Ali Abadmir neighborhood has the lowest amount among 22 neighborhoods of Babolsar.
3.3. Building Form and Energy Consumption
The results show that there is a positive and meaningful correlation at 0/001 significant level between total household members (independent variable) and the dependent variable energy consumption (0/234), power consumption (0/234), gas consumption (0/339), water consumption (0/488), the cost of fixed phone (0/218) and the cost of households mobile phone (0/262). Namely by increasing the number of family members, energy consumption in various sectors increases. Also, check the relationship between variables indicates that the number of floors (-0/107) and the number of residential units (-0/127) has a significant and negative correlation with energy consumption (the dependent variable). That is mean, there is an inverse relationship between the number of floors and the number of residential units with energy consumption. As shown in the tables, study shows that there is a positive and meaningful correlation between the number of rooms of housing units (0/153) and energy consumption, and the number of windows (0/139) and energy consumption. Namely by increasing the number of rooms and windows in residential units, power consumption also increases.
3.4. Compare Energy Consumption in Various Forms of Babolsar City Neighborhoods
Comparing energy consumption in various forms of Babolsar city neighborhoods shows that in compact form, the energy consumption is at its highest level. That is, the energy consumption in parking, Sharak Saheli, and Hemat Abd neighborhoods is at their highest level. However, the reality is something else. If we put aside Hemmat Abad neighborhood that has the highest energy consumption among the 22 urban neighborhoods and is one of the oldest neighborhoods in the city of Babolsar and has much old fabric, energy consumption average has the lowest amount in compact form among different forms. So we can conclude, the energy consumption in compact form has the lowest amount among different forms. After compact form, there is an intermediate form and then dispersed form that has the largest share of the city's neighborhoods energy consumption.

Conclusion

Checking the relationship between energy consumption and residential buildings form and quality in the city of Babolsar show units that have more rooms and windows, have more energy consumption too, Of course, these two variables can also be attributed to the residential floor area. Residential units with an area of less have less energy consumption compared with the residential units with more area. Checking the relationship between energy consumption in buildings and urban form has shown that the main relationship is likely to belong to building form. Finally, it should be acknowledged homes with high efficiency in energy consumption, provide a better environment for life and lead to reduce the destructive effects on the natural environment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • urban form
  • building form
  • Energy Consumption
  • Babolsar
1. اقبالی، ن.، ملک آبادی، ا. (1392). تحلیل پایداری محله های مسکونی، اولین کنفرانس ملی معماری و فضاهای شهری پایدار، مشهد، ایران، 8-1.
2. بایرام زاده، ح.، خان محمدی، م. ع.؛ فلاح، آ. (1392). مسکن پایدار و الگوهای انعطاف پذیری در مجتمع‌های زیستی. اولین کنفرانس ملی معماری و فضاهای شهری پایدار، مشهد، ایران، 10-2.
3. بخشایی، ع.، عباسی، عبادالله.، قاسمی، علی. (1391). روند تغییر فرهنگ در اصلاح الگوی مصرف. همایش ملی فرهنگ سازی اصلاح رفتارهای اقتصادی درایران امروز، ابرکوه، ایران، 10-1.
4. بزی، خ.، شاه مرادی، ل.، حیدری تاشه کبود، ا. (1393). بررسی و ارزیابی مشارکت‌های مردمی در توسعه ی پایدار محله ای با استفاده از مدل TOPSIS. جغرافیا و توسعه،12(36)، 57-50.
5. حکمت نیا، ح.، موسوی، م. (1390). کاربرد مدل در جغرافیا با تاکید بر برنامه ریزی شهری و ناحیه ای، یزد: علم نوین.
6. رضازاده، ا. ح.، سنایی، ز.، و زارع، م. (1390). بررسی عوامل موثر پایداری در بهینه سازی مصرف انرژی در مجتمع‌های مسکونی. اولین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست، تهران، ایران، 8-1.
7. سجادیان، م.، سجادیان، ن. (1388). پایش و مدیریت انرژی مصرفی توسط سنجش از دور حرارتی باتلفیق GIS در ممیزی انرژی و تعیین الگوی مصرف. همایش سراسری سامانه اطلاعات مکانی GIS، 133-137.
8. صرافی، م.، توکلی نیا، ج.، و محمدیان مصمم، ح. (1393). اندیشه های نو در برنامه ریزی شهری. تهران: شورای اسلامی شهر تهران.
9. صفایی پور، م.، روزبه، ح. (1392). هویت و توسعه ی پایدار محله ای در شهر شیراز. جغرافیا و توسعه، 11 (31) ، 1-9.
10. عباس زاده، ا.، البرزی، ش. (1388). ممیزی انرژی واحد مسکونی و ارائه الگوی مصرف برای مصرف بهینه انرژی. بیست و چهارمین کنفرانس بین المللی برق، تهران، ایران، 2-9.
11. عزیزی، م.م. (1383). تراکم در شهرسازی. تهران:دانشگاه تهران.
12. عنقا، ح. (1391). اصلاح الگوی مصرف کلید توسعه پایدار. همایش ملی تبیین علمی اصلاح الگوی مصرف، بهشهر، ایران، 1-7.
13. فنی، ز.، صارمی، فرید. (1392). رویکرد توسعه ی پایدار محله ای در کلانشهر تهران. جغرافیا و توسعه، 11(30) ، 47-36.
14. کرمانی، س.، ماجدی، ح.، و ذبیحی، ح. (1387). ارزیابی عوامل موثر بر پایداری مصرف انرژی در ساختمان ها، دومین همایش ملی اقلیم، ساختمان و بهینه سازی مصرف انرژی، اصفهان، ایران، 2-9.
15. کریمی د، مر.، رسول زاده، ف. (1392). نقش بکارگیری نماهای پوشش گیاهی سبز در ایجاد شرایط محیطی مناسب وکاهش مصرف انرژی ساختمان، دومین همایش ملی اقلیم، ساختمان و بهینه سازی مصرف انرژی(با رویکرد توسعه پایدار)، اصفهان، ایران، 1-6.
16. لطفی، ص.، صالحیان، ف.، و کوهساری، م. م. (1387). فرم شهری فشرده، فرصت ها و چالش ها، اولین کنفرانس بین المللی تغییرات زیست محیطی منطقه خزری، بابلسر، ایران، 3-8.
17. مرکز آمار ایران. (1395). سالنامه و بلوک های آماری سال 95-90.
18. مشکینی، ا.، زنگانه، ا. (1393). درآمدی بر پراکنده روی (خزش) شهری. تهران: جهاد دانشگاه خوارزمی.
19. مویدی، م.، یوسفی، ح.، میرعباسی، م.، و خرسند موقر، م. (1390). اهمیت اصلاح الگوی مصرف در راستای تدوین طرح جامع انرژی کشور با توجه به رویکرد امنیت انرژی. دومین کنفرانس و نمایشگاه مدیریت و بهسنه سازی انرژی، تهران، ایران، 2-12.
20. Anderson, W. P., Kanaroglou, P. S., & Miller, E. J. (1996). Urban form, energy and the environment: a review of issues, evidence and policy. Urban studies, 33(1), 7-35.
21. Breheny, M. (1992). Sustainable development and urban form. London, England: Pion Limited.
22. Breheny, M. (1992). The compact city: An introduction. Built Environment, 18(4), 241.
23. Brower, Sandy. (1996). Good neighborhood, A study of in-town and suburban residential environment. USA: University of California.
24. Ewing, R., & Rong, F. (2008). The impact of urban form on US residential energy use. Housing policy debate, 19(1), 1-30.
25. Galster, G. (2001). On the nature of neighborhood. Urban studies, 38(12), 2111-2124.
26. Global Buildings Performance Network. (2014). Residential buildings in India: Energy use projections and savings potentials. Retrieved from http:// www. gbpn. org/ sites/ default/ files/08.%20INDIA%20Baseline_TR_low.pdf
27. Jabareen, Y. R. (2006). Sustainable urban forms: Their typologies, models, and concepts. Journal of planning education and research, 26(1), 38-52.
28. Kemp, R. L., & Stephani, C. J. (Eds.). (2011). Cities going green: A handbook of best practices. North Carolina, NC: McFarland.
29. Pan, H., Shen, Q., & Zhang, M. (2009). Influence of urban form on travel behavior in four neighborhoods of Shanghai. Urban studies, 46(2), 275-294.
30. Reis, J. P., Silva, E. A., & Pinho, P. (2016). Spatial metrics to study urban patterns in growing and shrinking cities. Urban Geography, 37(2), 246-271.
31. Williams, G. H. (1985). Neighborhood organization: Seeds of a new urban life. Wesport, TC: Greenwood.
32. Williams, K., E. Burton & M. Jenks. (2000). Achieving sustainable urban form. London, England: Spon.
CAPTCHA Image