نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

2 دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه پیام نور، ایران

3 استاد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

چکیده

تخلف ساخت و سازشهری از ضوابط و استانداردهای کیفی، فنی و شهرسازی در شهرهای ایران واقعیتی است ریشه دار و در عین حال گسترده که همسو با رشد شهرنشینی و افزایش تقاضای موثر در صنعت ساخت و ساز، به گونه­ ای تصاعدی در حال افزایش است. این قانون گریزی ساختمانی دیر زمانی است در کلانشهرهای مواجه با محدودیت فضایی، عینیت بیشتری نیز یافته است. داده های مرتبط با تخلفات ساختمانی در شهر یزد نیز نشان­دهنده افزایش تخلفات ساختمانی در سال های اخیر بوده است. هدف این پژوهش ارائه الگوی تلفیقی سناریو-SWOT QSPM- در تدوین راهبردهای بهبود عملکرد ماده 100 برای کاستن تأثیرات منفی و افزایش پایداری شهر بوده است. روش تحقیق توصیفی – تحلیلی و آینده نگاری بر مبنای سناریو  (اکتشافی) بوده است. مهمترین عوامل تأثیرگذار بر عملکرد  کمسیون ماده 100 ابتدا با استفاده روش دلفی با نظر خواهی از کارشناسان مورد کاوش قرار گرفت که 46 عامل به عنوان عامل های تاثیر گذار انتخاب شدند. در مرحله دوم با استفاده از نرم افزار میک مک 15 عامل به عنوان مهمترین عامل­های تأثیر گذار انتخاب شده اند. در مرحله سوم با استفاده از نرم افزار سناریو ویزارد مهمترین سناریو های پیش روی بهبود عملکرد ماده 100 استخراج شد .در نهایت راهبرد های آن با استفاده از برنامه ریزی راهبردی (SWOT) وQSPM طراحی شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Forecasting of Improving Commission Performance Article 100 by Providing an Integrated Model,Scenario -SWOT- QSPM (Case Study: Yazd City)

نویسندگان [English]

 • Ayoub Manouchehri Miandoab 1
 • Hassan Hekmatnya 2
 • Mirnajaf Mousavi 3

1 Assistant Professor in Geography and Urban Planning, Urmia University, Urmia, Iran

2 Associate Professor in Geography and Urban Planning, Payam Noor University,Iran

3 Professor in Geography and Urban Planning, Urmia University, Urmia, Iran

کلیدواژه‌ها [English]

 • Forecasting
 • Commission Article 100
 • Scenario
 • SWOT
 • QSPM
 • ابراهیمی، ج. (1381). تخلفات ساختمانی و نحوه رسیدگی به آن در حقوق ایران، تهران، نشر موج.
 • بهشتی روی، م. ( 1372). بررسی آثار کالبدی تخلفات ساختمانی در شهرها( مطالعه موردی: تهران)، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، دانشکده هنرهای زیبا، گروه شهرسازی.
 • بهمنی منفرد، ه. کلانتری،م . (1391). بررسی تأثیرات کمیسیون ماده صد شهرداری در کنترل تخلفات ساختمانی، چهارمین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری، مشهد.
 • پاک نژاد، ر. ( 1380). بررسی عوامل موثر بر تخلفات در ساخت و سازهای شهری (مطالعه موردی: تبریز)، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده هنر.
 • پور محمدی، م، خلیل نژآد، ا. (1381). نقش و اهمیت زمین در طرح های توسعه شهری و سازوکارهای رسیدگی به تخلفات ساختمانی(نمونه موردی:شهر تبریز)، نشریه دانشگده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه تبریز، 10، 32-9.
 • ذکایی، م. (1381). شهرسازی مشارکتی: محله مسلم بن عقیل، ماهنامه شهرداری ها، (39)، 54-48.
 • زنگی آبادی، ع.، رخشانی نسب، ح. (1386). تحلیل فضایی عوامل کمی و کیفی موثر بر ساخت و سازهای شهری در ایران، نشریه انجمن جغرافیایی ایران، 5(15)، 65-47.
 • سر خیلی، ا، سالاری، م، صفوی سهی، م .(1396). تحلیلی بر نقش تخلفات ساختمانی در ناکامی طرح های توسعه شهری کلانشهر تهران، مجله باغ نظر، 14(51)، 20- 15.
 • سرخیلی، ا، رفیعیان، م . (1389). آسیب شناسی درآمدهای حاصل از تخلفات ساختمانی در شهرداری تهران، مجموعه مقلات همایش مالیه شهرداری، تهران، 22-1.
 • سعید نیا، ا .( 1378). کتاب سبز - راهنمای شهرداریها، کاربری زمین شهری(جلد دوم)، مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهری- وزارت کشور،  چاپ اول، تهران.
 • صالحی میلانی،س، محمدی ،م . (1389). تدوین ضوابط و مقررات ساخت و ساز در مناطق کوهپایه ای(مطالعه موردی: محله باغ شاطر تهران)، نامه معماری و شهرسازی، 2(3)، 116-97.
 • ظاهری، م ، پورمحمدی،م . (1385). موانع اجرایی ضوابط شهرسازی و ارائه راهکارهای مناسب در جهت جلوگیری از تخلفات ساختمانی(مطالعه موردی: کلانشهر تبریز)، نشریه دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه تبریز،24، 63-34.
 • محمدی، ج؛ میرزایی، س . (1394). تبیین وضعیت و شناخت عوامل موثر بر تخلفات ساختمانی در کلانشهر ایران، مطالعه موردی: مناطق پانزده گانه شهر اصفهان، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، 30 (2)214-195.
 • معتمدی، م (1368)، نظام شهر و شهرسازی در ایران با تاًکیدی بر شهرهای جدید، انتشارات سمت، تهران، سازمان برنامه و بودجه.
 • معصوم، ج ، علی آبادی،ج. (1380). مدیریت ساخت و ساز شهری، ماهنامه شهرداریها، 3(33)11-5.
 • نیک پور، ع؛ فقیه عبدالهی، م ، سید علی پور، س .(1394). بررسی و تحلیل رابطه سرمایه اجتماعی و تخلفات ساختمانی(مطالعه موردی:شهروندان شهر بابلسر)، نشریه شهر پایدار، 2(3)،126-113.

 

 • Aguilar, S. (2006). Crime prevention in the EU, (Unpublished master’s thesis). University of Örebro, Canada.
 • Alnsour, J, & Meaton, J. (2009).Factors affecting compliance with residential, standards in the city of Old Saltm, Jordan. HabitatInternational, 33, 301-309.
 • Bissler, L. (2003). Fear of crime and social networks: A study of two local public housing complexes, (Unpublished doctoral dissertation). North Carolina State University, Carolina.
 • Dowall, D. E. (1991). A tale of two cities: A comparison of Karachi’s informal and formal housing delivery systems. Institute of Urban and Regional Development, University of California at Berkeley, California.
 • Farvacque, C., & McAuslan, P. (1992). Reforming urban land policies and institutions in developing countries. urban management program, urban management and land. Washington, DC: The world Bank.
 • Fekade, W. (2000). Deficits of formal urban land management and informal responses under rapid urban growth: An international perspective. Habitat International, 24(2), 127–150.
 • Few, R., Gouveia, N., Mathee, A., Harpham, T., Cohn, A., Swart, A., &
  Coulson, N. (2004). Informal subdivision of residential and commercial buildings in Sao Paulo and Johannesburg:  living conditions and policy implications. Habitat International, 30(1):427–442.
 • Ioannidis, Ch., Psaltis, Ch., & Potsiou, Ch. (2009). Towards a strategy for control of suburban informal buildings, through automatic change detection. Computers, Environment and Urban Systems Journal, 33, 64–74.
 • Kahraman, S., Saati, A., & Misir, S. (2006). Effects of adding illegal stories to structural systems. Sâdhanâ, 31(5), 515–526.
 • Kahraman, S., Saati, A., & Misir, S. (2006). Effects of adding illegal storeys to structural systems. Sâdhanâ, 31(5), 515-526.
 • Kapoor, M., & Blanc, D. (2008). Measuring risk on investment in informal (illegal) housing: Theory and evidence from Pune, India. Regional Science and Urban Economics 38(4), 311-329.
 • Rukwaro, R. W. (2009). The owner occupier democracy and violation of building bylaws. Habitat International, 33(4), 485-498.

 

 

CAPTCHA Image