نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

2 استاد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

3 دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

چکیده

درسال­های اخیر شهرها، هم به لحاظ فرم فیزیکی و هم از نقطه نظر عملکردی، به یک پدیده‌ی منطقه­ای بدل شده‌اند از این رهگذر، با تغییر جایگاه هستی‌شناسانه از فضا، منطق و معنای «مکان» در متنی جدید، یعنی در فضای جریان ها تفسیر شده است. فقدان استراتژی‌های توسعه یکپارچه منطقه‌ای، عدم توجه به رقابت یا همکاری کانون‌ها را در شبکه شهری مازندران مرکزی با چالش‌های تفرق عملکردی روبه‌رو کرده است. به نظر می‌رسد تحت فضای جریانی موجود، پژوهش‌های صورت گرفته قادر نخواهد بود تمامیت، کارکرد و ساختار شبکه شهری استان را توصیف کند. هدف پژوهش این است تا با بهره‌گیری از روش توصیفی_تحلیلی و ابزار تحلیل شبکه، ضمن تبیین مولفه‌ها و شاخص‌های تحلیل تعامل فضایی، الگوی فضایی عملکردی شبکه شهری مازندران مرکزی را با تحلیل داده‌های مبدا- مقصدی سال 1397 مورد مطالعه قرار دهد. نتایج حاصل گواه  شکل‌گیری نظام چند مرکزیتی و حتی شبکه ای متعادل در این منطقه است. بنابراین با شکل‌گیری و تکوین این الگوی جدید در منطقه، تغییر در نحوه برنامه‌ریزی فضایی این مناطق مبتنی بر مزایای اقتصادی شبکه نیز ضروری است. روابط بین شهرهای بزرگتر نه تنها صرفاً رقابتی دیده نمی‌شوند بلکه آنها باید مکمل یکدیگر هم باشند. همچنین، نتایج حاصل از تحلیل رهیافت‌های نوین (شبکه مبنا) در شبکه شهری چند مرکزیت مازندران مرکزی، بیانگر آن است که، مورفولوژی منطقه‌ی چند مرکزیت مازندران مرکزی، دخالت محسوسی در ریخت‌شناسی این منطقه دارا می‌باشد. زیرا فرم منطقه به گونه‌ای است که شهرهای مجاور از الگوی خوشه‌ای پیروی می کنند و شکل شبکه‌ای به منطقه الحاق کردند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analyzing the Spatial Structure of Urban Region of Central Mazandaran with Emphasis on Social Network

نویسندگان [English]

 • Sohaila Haghani 1
 • Sedigheh Lotfi 2
 • Rahimberdi Anamoradnejad 3

1 MSc Student in Geography and Urban Planning, University of Mazandaran, Babolsar, Iran

2 Professor in Geography and Urban Planning, University of Mazandaran, Babolsar, Iran

3 Associate Professor in Geography and Urban Planning, University of Mazandaran, Babolsar, Iran

چکیده [English]

Cities have become a regional phenomenon both physically and functionally in recent years. Thus, by the change of the ontological status of space, logic and meaning of place in a new context have been interpreted in the new context. Central Mazandaran has faced the challenges of functional segregation due to lack of integrated regional development strategies, lack of attention to competition or cooperation of centers and urban areas in the network. It seems that under the existing direction of spaces, the conducted researches will not be able to describe the integrity, function and structure of the urban network in the province. The study used descriptive-analytical method and network analysis tools to explore the components and indicators of spatial interaction analysis and to study the spatial pattern of central Mazandaran urban network by analyzing the origin-destination data for the year 2018. The results showed the formation of a multi- base centered system and even a balanced network in the region. Therefore, by evoluting the new pattern in the region, there is a need for change in approach of spatial planning based on the economic advantages of network. The relations among the bigger cities are not seen only competitive but they should be complementary with each other. Moreover, the results of social network analysis indicated that the morphology of the polycentric region of Central Mazandaran has a significant influence on the area as the form of the region is such that the adjacent cities follow the cluster pattern and have a network structure.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Spatial Structure
 • Urban Network
 • Polycentric
 • Data Flow
 • Central Mazandaran
 1.  

  1. - داداش پور، ه.، و آفاق پور. آ. (1395). عقلانیت معرفتی و نظری نوین حاکم بر سازمان فضایی سیستم‌های شهری، فصلنامه مطالعات میان رشته ای در علوم انسانی، 8(2)، 28-1.
  2. - زبردست، ا. (1386). بررسی تحولات نخست شهری در ایران، نشریه هنرهای زیبا، 29، 38-29.
  3. -زبردست، ا. و شهابی شهمیری، م. (1392). سنجش چندمرکزیتی مجموعه‌های شهری کشور، مطالعه موردی آمل، بابل، قائمشهر و ساری، فصلنامه مطالعات شهری، 3(8)، 58-47.
  4. -زبردست، ا.، و شهابی شهمیری، م. (1393). تحلیل قابلیت توسعه هم‌افزا در مناطق شهری چند مرکزی نمونه موردی: مجموعه شهری مازندران مرکزی آمل بابل قائمشهر ساری، فصلنامه برنامه‌ریزی منطقه‌ای، 4(16)، 43-38.
  5. -­سلیمانی، م.، نظریان، ا.، و یزدانی، م. ح. (1389). تحلیل فضایی جریان حواله‌های بانکی در شبکه شهرهای ایران، مطالعات و پژوهش‌های شهری و منطقه‌ای، سال دوم، شماره 7، صص:30-1.    
  6. - لطفی، ص. (1387). ارزیابی تغییر و توزیع سکونتگاه‌های شهری استان مازندران براساس قاعده ی اندازه رتبه زایش یک مگالاپلیس منطقه‌ای، پژوهشنامه‌ی علوم انسانی و اجتماعی« ویژه‌نامه‌ی پژوهش‌های اجتماعی، 76-61.
  7. - مرکز آمار ایران. (1390). سالنامه آمارهای جمعیتی ثبت احوال استان مازندران. تهران: مرکز آمار ایران.
  8. -مشفقی، و.، و رفیعیان، م. (1395) سنجش شاخص چند مرکزیتی عملکردی شبکه شهری (نمونه موردی: شبکه شهری استان مازندران)، برنامه­ریزی و آمایش فضا، 20(91)، 251-207.
  9. لطفی، ص.، شهابی شهمیری، م.، روشناس، س. (1396). بررسی تطبیقی ساختار فضایی و صرفه‌های مکانی شهرنشینی مطالعه موردی: شیراز و مازندران مرکزی، نشریه علمی_پژوهشی جغرافیا و برنامه‌ریزی، سال 21،شماره 60، صص: 220-197.

   

  1. Alderson, A. S., & Beckfield, J., (2004). Power and Position in the World City System, American Journal of Sociology, 109 (4), 811–851.
  2. ­Amar, T. (2007). Population and urbanization in Guilan province, A geographical survey, Geographic prospectus, 2(5), 22-5
  3. Bailey, N., & I. Turok. (2001). Central Scotland as a Polycentric Urban Region: Useful Planning Concept or Chimera?, Urban Studies, 38(4), 697–715.
  4. Bolychev, O., (2014). The concept of "network" in the system of basic concepts of regional economic geography, Economy and Tourism, 4(22), 67-78.
  5. Brezzi, M., & Veneri, P., (2014). Assessing polycentric urban systems in the oecd: country Regional and metropolitan perspectives, OECD Publishing, 1-20.
  6. Burger, M. J., Van Der Knaap, B., & Wall, R. S.. (2014). Polycentricity and the Multiplexity of Urban Networks, European Planning Research, 22(4), 816–40.
  7. Dadashpoor, H., & Yousefi, Z. (2018). Centralization or decentralization? A review on the effects of information and communication technology on urban spatial structure. Cities, 78, 194-205.
  8. Davoudi, S. (2003). European Briefing: Polycentricity in european spatial planning: From an analytical tool to a normative agenda. European Planning Research, 11(8), 979–99.
  9. Dupuy, G., van Schaick, J., & Klaasen, I. T. (2008). Urban networks: Network urbanism(Vol. 7). Amsterdam: Techne press.
  10. Friedmann, J., (1986). The World City Hypothesis, Development and Change, 17(1), 69–83.
  11. Green, N. (2007). Functional Polycentrcitiy: A Formal Definition in Terms of Social Network Analysis, Urban Studies, 44(11), 2077–2103.
  12. Hall, P. (1966). The World Cities, London: Heinemann.
  13. Hanssens, H., B. Derudder, S. Van Aelst, & F. Witlox. (2014). Assessing the functional polycentricity of the mega-city-region of Central Belgium based on advanced producer service transaction links. Regional Studies, 48(12), 1939–53.
  14. Klaasen, I., Rooij, R., & van Schaick, J. (2007). Network Cities: operationalising a strong but confusing concept, In ENHR 2007 Conference Sustainable Urban Areas,1-10.
  15. Li, T., Zhou, R., Zhang, Y., Cheng, Y., & Zhu, C., (2017). Measuring functional polycentricity of China's urban regions based on the interlocking network model, 2006–15. Singapore Journal of Tropical Geography, 39(3), 1-19.
  16. Liu, X., & M. Wang. (2016). How polycentric is urban China and why? A case study of 318 cities. Landscape and Urban Planning, 151, 10–20.
  17. Liu, X., B., Derudder, & K. Wu. (2016). Measuring polycentric urban development in China: An intercity Transportation Network Perspective.” Regional Studies, 50(8), 1302–15.
  18. Meijers, E. (2007). From central place to network model: Theory and evidence of a paradigm change. Economic and Social Geography, 98(2), 245-259.
  19. Meijers, E. J., & Burger, M. J. (2010). Spatial structure and productivity in US metropolitan areas. Environment and planning, 42(6), 1383-1402.
  20. Neal, Z. P. (2010). Refining the air traffic approach: An analysis of the US city network, Urban Studies, 47(10), 2195-2215.
  21. Nordlund, C. (2004). A critical comment on the Taylor approach for measuring world city interlock linkages, Geographical Analysis, 36 (3), 290-296.
  22. Rauhut, D. (2016). Polycentricity: A critical discussion, 56th Congress of the European Regional Science Association, 1-25.
  23. Reed, H. C. (1981). The Pre-Eminance of International Financial Centres. New York: Praeger,
  24. Sassen, S. (2001). The global city, Princeton: Princeton University Press.
  25. Short, J. R., Kim, Y., Kuus, M., & Wells, H. (1996). The dirty little secret of world cities research: Data problems in comparative analysis, International Journal of Urban and Regional Research, 20(4), 697-717.
  26. Shu, X., Han, H., Huang, C., & Li, L. (2019). Defining functional polycentricity from a geographical perspective. Geographical Analysis, 52 (2), 1-21.
  27. Taylor, P. J. (2001). Specification of the world city network, Geographical Analysis, 33(2), 181–194.

   

   

CAPTCHA Image