نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استاد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

2 استادیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران

3 دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

4 پژوهشگر پسادکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

چکیده

امروزه دولت سعی کرده تا با تأمین مسکن قابل استطاعت برای گروه‌های کم‌درآمد، به مشکل مسکن این اقشار سروسامان دهد. اما پایداری این نوع مسکن و رضایت شهروندان از آنها، بحث مهمی است که باید در خصوص آن تحقیقات وسیعی صورت گیرد. به همین سبب پژوهش حاضر با هدف سنجش رضایتمندی از مسکن قابل استطاعت شهر اردبیل و نهایتاً رتبه­بندی مناطق شهر در این خصوص می­باشد. پژوهش­ پیش­رو از نظر هدف، کاربردی بوده و از نظر ماهیت و روش، توصیفی- تحلیلی می‌باشد و جامعه آماری آن، شهروندان شهر اردبیل می­باشد. روش تعین حجم نمونه با استفاده از فرمول ریاضی کوکران بوده که 385 نمونه تعین گردیده است. لازم بذکر است که روش نمونه­گیری این پژوهش تصادفی طبقه­بندی شده متناسب با جمعیت هر منطقه شهری می­باشد. به منظور بررسی میزان رضایتمندی از مسکن قابل استطاعت از آزمون t تک­نمونه­ای در قالب نرم­افزار SPSS ، برای رتبه­بندی مناطق شهری از مدل KOPRAS و برای ترسیم نقشه­ها از نرم­افزار Arc GIS استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داده است که میزان رضایتمندی از مسکن قابل استطاعت شهر اردبیل در حد متوسط است که بیشترین میزان به منطقه یک شهری و کمترین آن هم به منطقه پنج شهری مربوط می­باشد و اینکه مناطق پنج­گانه شهر اردبیل در سه خوشه رضایتمندی متوسط (منطقه یک با مقدار Qj برابر با 396/0)، رضایتمندی کم (مناطق شهری دو و سه با مقدار Qj برابر با 19/0 و 27/0) و رضایتمندی خیلی­کم (مناطق شهری چهار و پنج با مقدار Qj برابر با 10/0 و 06/0) قرار گرفته­اند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Measuring and ranking citizens' satisfaction with affordable housing sustainability (Case study: Ardabil five districts)

نویسندگان [English]

  • mohammad hasan yazdani 1
  • Hadi Soleimani moghadam 2
  • asghar pashazadeh 3
  • fatemeh zadvali 4

2 Assistant Professor of Geography & Urban Planning, Hakim Sabzevari University

3 Mohaghegh Ardabili University

4 Postdoctoral researcher in Geography and Urban Planning, Mohaghegh Ardabili University

چکیده [English]

Nowadays, by dispatching of rural people and low income persons to cities, we face with many problems such as housing shortage with low quality. Also, government tried to provide house for low income groups and finish this problem permanently. Houses stainable and citizens satisfaction about Mehr Housing is main subject that we need extensive studies in it. So, current study relate to satisfaction measurement about house stainable potential in Ardebil city and city regions ranking pattern. This study is applied according to aim and it is analytical-descriptive according to nature and methodology and it’s statistical society include all of Ardebil citizens. Sample volume was determined by using Cochrane formulae with 385 persons. It is necessary to mention that sampling method in current study is classified random proportion with every region population. To investigate satisfaction amount from house stainable potential; single t-test was used in framework of SPSS Software; KOPRAS model and Arc GIS Software was applied for plans drawing. Study results showed that satisfaction amount from Ardebil city house stainable potential is in middle level and the highest amount relate to 1 region and lowest amount relate to 5 region. Also Ardebil 5 regions are located in three clusters of satisfaction with middle level (1 region with Qi=0.396), low satisfaction (2 and 3 regions with Qi=0.19, 0.27) and very low satisfaction (4 and 5 city regions with Qi=0.10, 0.06 respectively.)

کلیدواژه‌ها [English]

  • House stainable potential
  • Satisfaction
  • KOPRAS model
  • Ardebil city
CAPTCHA Image