نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه زنجان

چکیده

نگاه فرکلاف به متن ، آشکارسازی گفتمان‌های مستتر و آگاهی زبانی انتقادی به مصرف کنندگان متون است. در این میان سکونتگاه‌های مساله‌دار به عنوان جزئی ازمتن شهر و بازتاب نظریه‌های اجتماعی ، نیازمند بررسی معیارهای متن بودگی آموزه‌های زبان شناختی درآنها هستند. بر این اساس این‌ مقاله نشان خواهد داد که مولفه‌های متن بودگی در سکونتگاه‌های مساله‌دار چگونه بوده و این سکونتگاه‌ها متاثر از چه گفتمان‌هایی هستند. در این پژوهش با توجه به اهداف و تناسب نیاز از سطح تبیین استفاده شده است. متن سکونتگاه‌های مساله‌دار با توجه به ویژگی‌های متن بودگی بررسی شده ، سپس به تعلق گفتمانی این سکونتگاه‌ها به فرایندهای اجتماعی و نهادی پرداخته است. جهت بررسی تاثیر شاخص‌های متن بودگی از مدل DPSIR و آزمون تحلیل مسیر استفاده شد. یافته‌ها نشان داد تقابل ساختارهای زبانی سکونتگاه‌های مساله‌دار در متن شهر با مفاهیم متفاوتی معنا شده که آمال و خواسته‌های ساکنان را به نمایش می‌گذارد و شاخص‌های انسجام و پیوستگی بیشترین تاثیر را در متن بودگی سکونتگاه‌های مساله‌دار دارند. همچنین در فرایند تعلق گفتمانی، منازعه میان قدرت نرمال نهادهای موجود و گروه‌های فاقد قدرت است. مدیریت محلی به عنوان بخش مغلوب و اهرم موثر ، تحت تاثیرحقایق پنهان بواسطه ناآگاهی ، عدم تناسب درآمد و هزینه‌های مسکن و ساخت وساز غیر قانونی ، نقش قابل توجهی در این سکونتگاه‌ها داشته اند. می‌توان گفت که این سکونتگاه‌ها سوغات همیشگی شهرها هستند اما تسلط گفتمان‌های مبتنی بر سرمایه داری خطرات مهم و ناملایمات زندگی برای قشر عظیمی از این ساکنان و تضمین امنیت معیشت آنها را در نظر نمی‌گیرند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Explaining the Textuality of Problematic Urban Settlements (Case study: Islamabad neighborhood of Zanjan)

نویسندگان [English]

  • saeed najafi
  • Mohsen ahadnejad
  • mohammad taghi heydari

university of Zanjan

چکیده [English]

Look at fairclough to the text revealing invisible discourses and critical language awareness to consumers text. problematic settlement as part of the text of the city and the reflection of social theories, need to examine the criteria linguistic. this article will show that how was the components of textualism in problematic settlement and which discourses are affected. this research has been used the level of explanation. the text of problematic settlement has been examined according to the textual characteristics and then the discourse dependency of these settlement to social and institutional processes.to examine the impact of textuality indices were used DPSIR model and path analysis test. the finding showed that the interaction of linguistic structures of problematic settlement understood with different meanings which show the aspirations and desires of residents in the context of the city and the indicators of coherence and cohesion have the greatest impact on the context of problematic settlement. also the conflict in the process of discourse dependency is between the normal power of institution and powerless group. local management, as a defeated sector and an effective lever, has played a significant role in these settlements under the influence of hidden facts due to ignorance, disproportionate income and housing costs and illegal construction. It can be said that despite these settlements are a permanent souvenir of cities but the dominance of capitalist discourses does not take into account the significant risks and hardships of life for a large of these inhabitants and ensuring their livelihood security.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fairclough
  • Textuality
  • Problematic Settlements
  • Islamabad Neighborhood
CAPTCHA Image