نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

2 دانشگاه فردوسی مشهد

3 استادیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

نظریه شهر خلاق سعی دارد تا کیفیتی را شرح دهد که تصویر ذهنی یک شهر را برای شهروندان زیباتر و خاطره آن را ماندگارتر نماید. هدف از مطرح کردن مفهوم کیفیت‏زندگی شهری در این نظریه، اصلاح تکامل توسعه شهری از مفهوم رشد کمی به توسعه پایدار شهری است و راه‌حل مشکلات اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و پاسخ‌گویی به نیازهای افراد ساکن در شهرهاست. هدف از این پژوهش، بررسی سناریوهای تحقق شهر خلّاق با تأکید بر شاخص کیفیت‏زندگی است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی و جهت گردآوری اطلاعات از روش اسنادی- کتابخانه‌ای استفاده شده است. با مطالعه منابع تخصصی 37 متغیر مرتبط با موضوع شناسایی شد و با در نظر گرفتن جنبه‌های مکانی و غیرمکانی، گویه‌های اقتصادی، فرهنگی، کالبدی، مدیریتی، فن‌آوری و زیست‌محیطی دسته‌بندی گردید. مهم-ترین عامل در دستیابی شهر مشهد به خلاقیت و بهبود کیفیت زندگی، « میزان تعامل این شهر با سایر شهرهای دارای گردشگری مذهبی » معرفی گردید. براساس نتایج نرم‌افزار سناریو ویزارد، چهار سناریو قوی برای کلانشهر مشهد شناسایی شدند که از میان 44 وضعیت موجود در مورد تمام سناریوهای حاضر، تعداد 25% وضعیت ارتقا، 29.55 % وضعیت ایستا و 45.5 % وضعیت کاهشی دارند. سناریو وضعیت مطلوب با مطلوبیت 11 عامل کلیدی و با عدد سازگاری 5، محتمل‌ترین سناریو از نگاه متخصصان بوده و ایده‌آل‌ترین وضعیت در چشم‌انداز 10 ساله جهت ایجاد شهر خلاق در کلانشهر مشهد را نشان می‌دهد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

scenarios for the realization of a creative city in the Mashhad City with emphasis on the quality-of-life index

نویسندگان [English]

  • Afsane Gholami 1
  • Rouhollah asadi 2
  • Akbar Heydari Tashekaboud 3

1 MSc. In Geography and Urban Planning, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran

2 ferdowsi university of Mashhad

3 Assistant Professor in Geography and Urban Planning, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran

چکیده [English]

Creative city theory tries to describe a quality that makes the mental image of a city more beautiful for its citizens and its memory more lasting. The purpose of introducing the concept of quality of urban life in this theory is to modify the evolution of urban development from the concept of quantitative growth to sustainable urban development and to solve economic, cultural, social problems and meet the needs of people living in cities. The aim of this study is to investigate the concepts of creativity with emphasis on quality-of-life index. The research method is descriptive-analytical and the documentary-library and survey methods have been used to collect information. By studying specialized sources, 37 variables related to the subject were identified and economic, cultural, physical, managerial, technological and environmental aspects were classified according to spatial and non-spatial aspects. The most important factor in achieving creativity and improving the quality of life in Mashhad was "the degree of interaction of this city with other cities with religious tourism." Based on the results of the Scenario Wizard software, four strong scenarios were identified for the metropolis of Mashhad, which among the 44 existing statuses for all present scenarios, 25% have upgrade status, 29.55% static status and 45.5% decrease status. optimal situation scenario with 11 key factors and compatibility number 5, is the most likely scenario from the perspective of experts and shows the most ideal situation in a 10-year vision to create a creative city in the metropolis of Mashhad.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Scenario
  • Creative City
  • Urban Creativity
  • Quality of life
  • Mashhad Metropolis
CAPTCHA Image