نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه محقق اردبیلی

2 استاد گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری.دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه محقق اردبیلی. اردبیل. ایران

3 دانشگاه محقق اردبیلی، برنامه ریزی شهری

چکیده

نابرابری و تفاوت‌های عمده اقتصادی بین مناطق مختلف شهری برای دوره‌های زمانی طولانی آثار مخربی بر کارآیی اقتصاد بجای می‌گذارد. به علاوه چنین تفاوت‌هایی ممکن است به لحاظ سیاسی و اجتماعی نیز نتایج نا‌مطلوبی به دنبال داشته باشد. در حال حاضر نیز نحوه توزیع فضایی شاخص‌های اقتصادی یکی از مشکلات مدیریت شهری در پاسخگویی به شهروندان است. در این راستا بررسی و ﺷﻨﺎﺧﺖ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻨﺎﻃﻖ مختلف شهری و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎ و ﮐﺎﺳﺘﯽ آن در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی‌های شهری اﻫﻤﯿﺖ وﯾﮋه‌ای دارد؛ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻮﺟﻮد مناطق شهری از ﻟﺤﺎظ ﺗﻮﺳﻌﻪ و نحوه توزیع شاخص‌های اقتصادی در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ دﯾﮕﺮی ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اوﻟﯿﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺑﺮای رﻓﻊ ﻧﺎ‌ﺑﺮاﺑﺮی و ﻋﺪم ﺗﻌﺎدل ﻣﺤﺴﻮب ﺷﻮد.در شهر اردبیل نیز نابرابری مناطق شهری در برخورداری از شاخص‌های اقتصادی و عدم تعادل فضایی موجبات دوری شهر از شاخص‌های پایداری شهری شده است. این فضا‌های ناهمگون و نابرابر نه تنها درکل گستره شهر مشهود است بلکه در بین مناطق شهر بیشتر خودنمایی می‌کند این پژوهش با هدف سنجش میزان نابرابری‌های فضایی در بلوک‌های شهر اردبیل با تاکید بر شاخص‌های اقتصادی و شناسایی عوامل موثر بر گسترش آن انجام شده است. مبتنی بر این خصیصه‌ها از مدل‌های آمار فضایی، تحلیل لکه‌های داغ و خودهمبستگی فضایی در نرم‌افزار Arc/GIS و همچنین تکنیک دلفی فازی استفاده شده است. بر اساس نتایج پژوهش بلوک‌های شهری اردبیل به لحاظ شاخص‌های مورد بررسی در طیف‌های متفاوتی قرار دارند. همچنین بر اساس مدل خودهمبستگی فضایی (موران)، الگوی پراکنش نابرابری فضایی بر اساس شاخص‌های اقتصادی، در شهر اردبیل از مدل خوشه‌ای تبعیت می‌کند و این نوع پراکنش باعث ایجاد دوگانگی فضایی در این شهر شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analysis of the pattern of spatial inequalities and the factors affecting it with emphasis on economic indicators A Case study: Ardabil city

نویسندگان [English]

  • parvin dadazade silabi 1
  • , ata ghaffari gilandeh 2
  • hossein nazfmar 3
  • alireza mohamadi 1

1 ardabil university

2 amihaghegh ardabili university

3 mohaghegh Ardabil university

چکیده [English]

Inequality and major economic differences between urban areas for long periods of time have devastating effects on economic efficiency. Such differences may also result in adverse political and social consequences. Currently, the spatial distribution of economic indicators is one of the problems of urban management in responding to citizens. In this regard, the study and recognition of the status of different urban areas and their capabilities and its shortcomings in urban planning is of particular importance. Identifying the current status of urban areas in terms of development and distribution of economic indicators compared to the other can be the first stage in planning to eliminate disparity and imbalance. In Ardabil city, inequality of urban areas in having economic indicators and spatial imbalance has caused the city to move away from urban sustainability indicators. These heterogeneous and unequal spaces are not only visible in the whole city but also show more among the city areas. This research was carried out with the aim of measuring the amount of spatial inequalities in the blocks of Ardabil city with emphasis on economic indicators. According to theses features ; spatial statistical models , hot spots analysis, spatial auto-correlation were used in Arc/GIS software. Based on the results of the research, urban blocks of Ardabil are in different spectra in terms of the indexes. Based on the spatial dependency model (Moran), the pattern of spatial inequality distribution based on economic indicators in Ardebil follows the cluster model and this kind of distribution has caused spatial duality in this city.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Spatial inequality
  • economic indicators
  • spatial statistics
  • fuzzy Delphi
  • Ardabil
CAPTCHA Image