نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه علم و صنعت ایران

2 گروه شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده

تاسیس دفاتر تسهیلگری و توسعه محلی اقدامی است که در سال‌ های اخیر از سوی دولت در راستای توانمند سازی و توسعه محلات حاشیه‌ نشین و کم‌ برخوردار، در دستور کار قرار گرفته است. لذا هدف از این پژوهش بررسی میزان موفقیت و تاثیر اقدامات دفاتر تسهیلگری بر میزان توانمند سازی ساکنان محدوده‌های هدف توسعه می‌باشد. روش پژوهش حاضر توصیفی- تحلیلی و به لحاظ ماهیت کاربردی است و برای دستیابی به داده‌های تکمیلی از پرسش‌ نامه استفاده شده است. بدین منظور محله ناصر خسرو که جز محلات حاشیه‌ نشین شهر اصفهان می‌باشد و دفتر تسهیلگری و توسعه محلی در سال 1398 در جهت توانمندسازی ساکنان در آن تاسیس شد، به عنوان نمونه مطالعاتی مورد بررسی قرار گرفته‌ است. جامعه آماری این پژوهش نیز مطابق با فرمول کوکران و ضریب خطای 5 درصد، 375 نفر برآورد شد و به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات، تحلیل رگرسیون خطی و مدل معادله ساختاری مورد استفاده قرار گرفته است. یافته‌های پژوهش حاکی از ارتباط معنادار میان اقدامات دفتر تسهیلگری با توانمند سازی ساکنان محله ناصرخسرو در ابعاد روانشناختی، اجتماعی و سیاسی- مدنی می‌باشد و دفتر تسهیلگری بیشترین تاثیرگذاری را بر بعد اجتماعی با 5/40 درصد و کم‌ترین تاثیرگذاری را بر بعد سیاسی- مدنی توانمند سازی با حدود 3/2 درصد داشته است. به طور کلی با مد نظر قرار دادن فرآیند میان ‌مدت و گاها بلند مدت توانمند سازی و همچنین نوپا بودن دفاتر تسهیلگری، به نظر می‌رسد این دفاتر می‌توانند گامی موثر در توسعه و توانمند سازی ساکنان محلات حاشیه‌ن شین و کم‌ برخوردار بردارند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the role of facilitation and local development offices in empowering development target areas (Case study: Naser Khosrow neighborhood of Isfahan)

نویسندگان [English]

  • sajjad behzadi 1
  • samaneh jalilisadrabad 2

1 M.A. in Urban Planning Iran University of Science & Technology

2 school of architecture and environmental design,IUST

چکیده [English]

Establishment of local facilitation and development offices is an action that has been put on the agenda by the government in recent years in order to empower and develop marginalized and disadvantaged neighborhoods. Therefore, the purpose of this study is to investigate the success rate and impact of facilitation offices on the empowerment of residents in the development target areas. The method of the present study is descriptive-analytical and applied in terms of nature and a questionnaire was used to obtain additional data. For this purpose, the Naser khosrow neighborhood, which is one of the suburbs of Isfahan and the Office of Facilitation and Local Development was established in 2019 to empower residents, has been studied as a sample study. The statistical population of this study was estimated 375 people according to Cochran's formula and 5% error coefficient and has been used for data analysis, linear regression analysis and structural equation model. Findings indicate a significant relationship between the actions of the facilitation office with the empowerment of residents of the Naser khosrow neighborhood in psychological, social and political-civil dimensions and the facilitation office has the greatest impact on the social dimension with 40/5 percent and the least impact on the political-civic dimension of empowerment with It had about 2/3 percent. In general, considering the medium-term and sometimes long-term empowerment process, as well as the emergence of facilitation offices, it seems that these offices can take an effective step in the development and empowerment of residents of marginalized and disadvantaged neighborhoods.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Empowerment
  • Facilitation and Local Development Offices
  • Suburbs
  • isfahan
  • NaserKhosrow Neighborhood
CAPTCHA Image