نوع مقاله : پژوهشی-مطالعه موردی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران

3 دانشگاه فردوسی

چکیده

این مطالعه در نظر دارد ابعاد اجتماع‏ پذیری فضا را در محلاتِ با الگویِ کالبدیِ از پیش طراحی شده، مورد بررسی قرار دهد. شاخصهای تحقیق شامل5 دسته کالبدی، چیدمان فضایی، اجتماعی، عملکردی و آسایش‏محیطی و درقالب 22 متغیر می‏باشد. محدوده مورد مطالعه محله‏سجاد مشهد و مقیاس مطالعه واحدهای همسایگی واقع در آن شامل امین و مینا است. در گام اول با تکمیل۳۸۵ پرسشنامه از ساکنین، وضعیت حضورپذیری فضای عمومی محله مورد سنجش قرار گرفت. نتایج بهره‏ گیری از آزمون "یومن‏ویتنی" بیانگر وجود تفاوتهای معنادار درسطح محله درخصوص حضورپذیری فضا بود. در گام بعد سعی گردید وضعیت معیارهای اثر گذار بر حضورپذیری با استفاده از روشهای مشاهده‏میدانی، آماراستنباطی، تحلیل فضایی و تحلیل چیدمان فضایی، مورد سنجش قرار گیرد. برآیند این ارزیابی نشان داد که معیارهایی همچون توزیع جمعیت، انواع کاربری ها، تنوع کاربری ها و سلسله مراتب راهها، به دلیل اثرپذیری از طرح کالبدی، نقشی در بروز تمایزات اجتماع پذیری فضا در سطح محله ندارند. درمقابل معیارهایی همچون وضعیت مبلمان شهری و خدمات مرتبط با آن و همچنین معیارهای چیدمان فضایی بیشترین اثرگذاری را در تفاوتهای درون محلی اجتماع‏پذیری فضا دارند. از اینرو این مطالعه ضمن بهم زدن چارچوب جدیدی از ارزیابی معیارهای اجتماع پذیری، ضمن توجه به تفاوتهای درون محلی و ضرورت پرداختن به آن، نحوه شکل‏بندی محلات به صورت خودرو و یا از پیش طراحی شده را در این ارزیابی دخیل می‏داند و براین ادعاست اجتماع‏پذیری فضا در سطح محلات برحسب فرایند شکل‏گیری آنها، الگوهای متفاوتی را نشان خواهد داد و چنین امری می‏بایست مد نظر برنامه‏ریزان قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Assessing the sociability of urban public spaces in neighborhoods with a pre-designed physical model. Case study : Sajjad neighborhood of Mashhad

نویسندگان [English]

  • samaneh bagherzadeh 1
  • mostafa amirfakhran 2
  • Mohammad Rahim Rahnama 3

1 Master student of Ferdowsi University of Mashhad

2 Ferdowsi University, Mashhad, Iran

3 Ferdowsi University

چکیده [English]

This study intends to investigate the dimensions of space socialization in neighborhoods with a pre-designed physical model in mashhad city of iran. The research indicators include 5 categories physical, spacing task, social, and environmental comfort and in 22 variables. The study area was Sajjad neighborhood of Mashhad and the study scale of the neighborhood units located in it include Amin and Mina. In the first step, by completing 385 questionnaires from residents, the attendance status of the public space of the neighborhood was assessed. The results of using the " U Mann Whitney" test showed that there were significant differences at the neighborhood level regarding the presence of space. In the next step, the status of the criteria affecting attendance was tried to be assessed using field observation, inferential statistics, spatial analysis and spacing task analysis. The results of this evaluation showed that criteria such as population distribution, types of uses, diversity of uses and hierarchy of roads, due to the impact of physical design, do not play a role in the occurrence of spatial societal differences in the neighborhood. In contrast, criteria such as the status of urban furniture and related services, as well as spacing task criteria have the greatest impact on intra-local differences in space socialization. Therefore, this study, while creating a new framework for evaluating the criteria of socialization, while considering the differences within the locality and the need to address it, considers the formation of neighborhoods as vehicles or pre-designed in this evaluation and therefore ...

کلیدواژه‌ها [English]

  • Spatial sociability
  • Physical plans
  • Neighborhood unit
  • Sajjad neighborhood of Mashhad
  • space syntax
CAPTCHA Image