نوع مقاله : پژوهشی، کاربردی، تحلیلی‌ ـ ‌توصیفی، پیمایشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری، گروه جغرافیا، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران.

2 دانشیار گروه جغرافیا، مرکز تحقیقات گردشگری، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران.

3 استادیار گروه جغرافیا،مرکز تحقیقات گردشگری، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران.

4 دانشیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری ، دانشگاه پیام نور، تهران ، ایران،دکتری برنامه ریزی شهری.

چکیده

چکیده

هدف از این پژوهش،تببین چشم انداز آینده‎ی گردشگری خلاق در شهر اصفهان است. روش تحقیق،براساس هدف کاربردی و بر اساس ماهیت توصیفی- تحلیلی با تکیه بر مطالعات پیمایشی مبتنی بر پرسشنامه و رویکرد آینده‎پژوهی می‌باشد.در این مقاله تلاش شد، جهت تعیین عوامل دخیل در آینده‎ی گردشگری خلاق شهر اصفهان، با دیدی سیستماتیک و ساختاری به مطالعه‎ی پیشینه‎ی پژوهش پرداخته شود.از تمامی عواملی لیستی تهیه شود و در طی جلسه‎های دلفی در اختیار 35 نفر از خبرگان قرار گیرد. سپس با استفاده از نرم افزار میک‎مک، ارتباط متغیرهای دخیل در آینده‎ی گردشگری خلاق شهر اصفهان را مورد تحلیل قرار گرفت. روابط بین‎المللی کشور با امتیاز381 دارای بالاترین امتیاز تاثیرگذاری مستقیم و تبلیغات بین المللی با امتیاز 368 در رتبه بعدی قرار گرفتند.در مرحله‎ی بعدی برای هر یک از متغیرهای کلیدی آینده‎های محتمل تعریف شد،سپس در پرسشنامه‎ای ماتریس33*33 تکمیل و در نرم افزار سناریوویزارد ، وزن‎دهی شد تا سناریوهای باورکردنی و با سازگاری بالا جهت توسعه گرشگری خلاق شهر اصفهان در آینده برآورده شوند.بدین ترتیب،2 سناریو با سازگاری بسیار بالا و7سناریو با سازگاری زیاد و 724 سناریوی ضعیف استخراج و تحلیل شد. نتایج نشان داد که سناریوی مطلوب مربوط به گروه دوم است که 27/77 درصد عوامل در حالت مطلوب،4.54. درصد حالت بحرانی،0.0018 درصد حالت ایستا قرار دارند که با تمرکز بر مولفه هایی که در در حالت ایستا قرار گرفته اند و تلاش برای رو به مطلوب قرار گرفتن آنها،این شهر خواهد تنوانست به عنوان شهری ،در شبکه‎ی شهرهای خلاق گردشگری مطرح شود.از میان سه سناریو مطرح شده،سناریوهای بینابینی خواهند توانست این شهر را آهسته و پیوسته به مقصد مطلوب رهنمون سازند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Creative landscape tourism in Isfahan .

نویسندگان [English]

  • maryam mosahebi pour fard 1
  • Ahmad Khademolhosseini 2
  • hamid saberi 3
  • reza mokhtari malekabadi 4

1 Phd Student In Geography And Urban Planning, Department Of Geography, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran.

2 Associate Professor Of Geography, Tourism Research Center, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran.

3 Assistant Professor Of Geography,Tourism Research Center, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran.

4 Associate Professor Of Geography And Urban Planning, Payame Noor University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Abstract

The purpose of this study is to explain the future perspective of creative tourism in Isfahan. The research method is based on the applied purpose and based on the descriptive-analytical nature based on survey studies based on a questionnaire and futures research approach. In this article, an attempt was made to determine the factors involved in the future of creative tourism in Isfahan with a systematic view. And a structure to study the research background. A list of all factors should be prepared and made available to 35 experts during Delphi meetings. Then, using Mick Mac software, the relationship between the variables involved in the future of creative tourism in Isfahan was analyzed. The country's international relations with a score of 381 had the highest direct impact score and international advertising with a score of 368 was ranked next. In the next step, probable futures were defined for each of the key variables, then in a matrix questionnaire * 33 33 were completed and weighted in Scenario Wizard software to meet credible and highly compatible scenarios for the development of creative tourism in Isfahan in the future. Thus, 2 scenarios with very high compatibility and 7 scenarios with high compatibility and 724 poor scenarios were extracted and analyzed. شد. The results showed that the optimal scenario is related to the second group, which is 77.27% of the factors in the optimal state, 4.54. The critical state percentage is 0.0018% of the static state, which by focusing on the components that are in the static state and trying to make them optimal, this city can be considered as a city in the network of creative tourism cities. Among the three scenarios proposed, intermediate scenarios will be able to slowly and steadily lead the city to the desired destination.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Creative Tourism
  • Tourism Perspectives
  • Tourism Futurism
  • micMac
  • Scenario Wizard
CAPTCHA Image